Vara avalik suuline enampakkumine 26 .septembril vallavalitsuses

image_pdfimage_print

Meremäe Vallavalitsus müüb avalikul suulisel enampakkumisel vallale kuuluva alljärgneva vara:

Kinnistu: Obinitsa õpetajate maja, katastritunnusega 46001:001:0365, pindalaga 4816 m2, sihtotstarbega ühiskondlike ehitiste maa, sihtotstarvet saab muuta , asukohaga Obinitsa küla, Meremäe vald , Võru maakond, alghinnaga 3000€;

Enampakkumine toimub 26. septembril 2017 algusega kell 15.00 Meremäe vallamajas, aadressil Meremäe vald, Meremäe küla.

  • enampakkumise osavõtutasu 10 eurot
  • enampakkumise tagatisraha 300 eurot

Enampakkumise osavõtutasu ja tagatisraha tuleb maksta Meremäe Vallavalitsuse kontole EE261010402013734003 AS SEB Pank või kontole EE292200001120266930 AS Swedbank või Meremäe Vallavalitsuse kassasse hiljemalt 26.09.2017 kella 14.00ks. Panka tasumisel võtta enampakkumisele kaasa maksekorralduse koopiad.

Enampakkumise võitja on kohustatud 10 kalendripäeva jooksul peale enampakkumise tulemuste talle teatavaks tegemist sõlmima üheaegselt notariaalse müügi- ja asjaõiguslepingu ja tasuma pakutud ostuhinna täies ulatuses Meremäe Vallavalitsuse kontole enne notariaalse tehingu vormistamist. Kui võitja seda kohustust ei täida või ei täida tähtaegselt, tühistab Meremäe vallavalitsus enampakkumise tulemused ja võitja kaotab õiguse kinnistu omandamiseks selles enampakkumismenetluses.

Enampakkumise võitja tasub kinnistu müügi vormistamise kulud (riigilõiv, notari tasud j.n.e)

Objektidega tutvumiseks on vajalik eelnev kokkulepe telefonil: 5183557, Ago Keir

Volikogu 30.08 istung

image_pdfimage_print

Meremäe Vallavolikogu istungil 30. augustil 2017. a kuulati vallavanema informatsiooni vallavalitsuse tegevusest, Meremäe Kooli õppealajuhataja Hele Kroon andis ülevaate kooli valmisolekust algavaks õppeaastaks, kehtestati Meremäe valla 2017. aasta II lisaeelarve (määrus nr 7, II lisaeelarve, seletuskiri), kinnitati huvihariduse ja huvitegevuse kava (otsus nr 26, HTHH kava, tabel2), delegeeriti omavalitsusüksuste ühiselt täidetavad ülesanded Sihtasutusele Võrumaa Arenduskeskus (otsus nr 27), otsustati osaleda Noored Setomaale toetusskeemis 2017 (otsus nr 28).

Hajaasustuse programmi 2017 rahastatud projektid

image_pdfimage_print

Hajaasustuse programmi 2017 rahastatud taotlused

Käesoleval aastal esitati hajaasustuse programmist toetuse saamiseks 19 taotlust, taotletav toetuse summa kokku 44 291 ,94 eurot. Vastavalt  08. august 2017  Meremäe Vallavalitsuse korraldusele nr 153 otsustati rahastada 13 taotlust summas 31 516, 52.

 

Toetuse saajad 2017 aasta Hajaasustuse programmist  on toodud alljärgnevalt:

Jrk.nr Taotleja nimi Projekti nimetus Aadress Taotletud toetus Omafinantseering Pr.kestus kuudes
1 Nikolai Liinamäe Liina talu veesüsteemi paigaldamine Väiko-Serga k. Meremäe vald, Võrumaa 616,03 307,97 6
2 Siina Möldri Nurgatalu kinnistu veesüsteem Kitsõ k. Meremäe vald, Võrumaa 333,35 166,65 15
3 Silvia Valge Kanalisatsioonisüsteemi ehitamine Allika talu majapidamisele Kiksova külas Meremäe vallas Kiksova küla, Valge allikas talu, Meremäe vald, Võrumaa 1682,69 841,22 15
4 Hilju Kadak Uusvada küla Kadaka tālu puurkaev ja veesüsteem Uusvada küla, Meremäe vald, Võrumaa 4320,00 2160,00 15
5 Raissa Haljas Kõivu talu kanalisatsioonisüsteemi paigaldamine Kõivu kinnistule, Pliia küla, Meremäe vald Kõivu talu, Pliia küla, Meremäe vald, Võrumaa 2480,12 1239,88 15
6 Tiim Salumägi Salusaare talu veesüsteem Kuksina küla, Meremäe vald, Võrumaa 1373,33 686,67 15
7 Heldur Ilves Ilvese kinnistu puurkaevu kaevamine Vasla küla, Meremäe vald, Võrumaa 3120,00 1560,00 15
8 Malle Männik Puurkaevu ning veesüsteemi rajamine Pähna, Merekülä küla, Meremäe vald, Võrumaa Merekülä küla, Meremäe vald, Võrumaa 4048,20 2023,80 12
9 Rity-Marleen Ross Võrumaa, Meremäe vald,, Väiko-Härmä, Härmasalu-Hobusalu puurkaev Väiko-Härmä küla, Meremäe vald, Võrumaa 4480,22 2239,78 3
10 Hilju Kadak Uusvada küla Kadaka talu kanalisatsiooni süsteemid Uusvada küla, Meremäe vald, Võrumaa 1606,00 804,00 15
11 Alar Allik Võrumaa, Serga küla Kopli talu nõuetekohase kanalisatsioonisüsteemi rajamine Serga küla Kopli talu Meremäe vald Võrumaa 2872,14 1435,86 15
12 Siina Möldri Nurga tālu kinnistu kanalisatsioon Kitsõ k. Meremäe vald, Võrumaa 1000,05 499,95 15
13 Raivo Jallai Raotu talu, Teterüvä küla, Meremäe vald, Võrumaa, Veesüsteemi rajamine,puurkaevu ehitus Raotu talu, Teterüvü küla, Meremäe vald, Võrumaa  

3584,39

2336,00 10

 

 

Hajaasustuse programmi 20017 hindamiskomisjoni koosseis: Rein Järvelill, Rein Tarros, Aivar Luts, Guuri Piholaan,  Arno Vares, Ülle Herr, Tiina Lepasaar.

 

Volikogu istung 30.08

image_pdfimage_print

Meremäe Vallavolikogu istung toimub 30. augustil 2017. a algusega kell 15:00
vallamaja saalis.

Pakutav päevakord:

1. Vallavanema informatsioon. A. Luts
2. Meremäe Kooli informatsioon algavaks õppeaastaks. M. Järvelill
3. Meremäe valla 2017. aasta II lisaeelarve. I. Lillmaa
4. Huvihariduse ja huvitegevuse kava kinnitamine. Ü. Herr, P. Kahusk
5. Omavalitsusüksuste ühiselt täidetavate ülesannete delegeerimine Sihtasutusele Võrumaa Arenduskeskus. A. Vares
6. Noored Setomaale toetusskeemis osalemine. Ü. Herr
7. OÜ Meremäe Vesi põhikirja muutmine. A. Vares
8. Avaldused. Jooksvad küsimused.

Arno Vares
Volikogu esimees

Eelnõud 30082017II põhitegevuse lisaeelarveII lisaeelarve investeerimistegevusSeletuskiri II lisaeelarve juurdeHuvihariduse tegevuskavaHuvihariduse tegevuskava noorte ja võimaluste arv

Küttepuude hange

image_pdfimage_print

TEADE

 

 

Meremäe Vesi OÜ kuulutab välja hanke Meremäe koolihoone kütmiseks kvaliteetse kuiva küttepuu ostmiseks, halu pikkus 100 cm, halu minimaalne läbimõõt 5 cm ja maksimaalne 20 cm (jämedamad puud peavad olema lõhutud). Minimaalne pakutav kogus 10 ruumimeetrit. Puude hinna sisse peab jääma transport Meremäe kooli juurde ja riita ladumine. Ostetav kogus 150-200 ruumimeetrit

Küttepuude tarnimise aeg 10.09-31.10.2017.a.

Pakkumisi ootame hiljemalt 5. septembriks 2017.a. suletud ümbrikus Meremäe Vallavalitsuses või e-posti teel ago.keir@ meremae.ee

Pakkumine peab sisaldama järgmisi andmeid:

  • Pakkuja nimi (isik, kellega sõlmitakse ostu-müügi leping)
  • Pakkuja isikukood või registrinumber ja kontaktandmed (aadress, kontakttelefon)
  • Maksimaalne pakutav küttepuude kogus ruumimeetrites
  • Ühe ruumimeetri küttepuude hind kõigi kuludega (puud ,transport, riita ladumine jne.) + käibemaks (kui lisandub).

 

 

 

OÜ Meremäe Vesi juhatus

Tänuavaldus

image_pdfimage_print

Juuli kuus viibisid Meremäe hooldekodus külalised Soomest, Marita Heilman abikaasaga.

Kingituseks tõid nad kaasa meie hooldekodule väga vajalikke abivahendeid.

Aitäh suurepärase abi eest!

Eriline tänu kuulub  hooldekodu töötajale Milvi Põlgastele, kes aitas nendel toredatel inimestel tee meieni leida.

 

Meremäe hooldekodu kollektiiv

ESITA SOOVIAVALDUS LIITUMISEKS KAASAEGSE FIIBEROPTILISE SIDEVÕRGUGA

image_pdfimage_print

Alanud on huviliste kirjapanek programmi Internet Koju, mille eesmärk on tuua kiire internetiühenduse kaabel koju kõigile soovijatele Võrumaa igas paigas.
Valguskaabli saab tellida kõigisse Võrumaal asuvatesse hoonetesse – olenemata sellest, kas need asuvad maal või linnas. Ühenduse saavad nii erakliendid kui ettevõtted ja organisatsioonid. Kiiret ühendust soovitan kindlasti taotleda ka neil, kel internet praegu kasutuses läbi mobiilivõrgu või vasest kaabli. Valguskaablivõrk annab palju kiirema ja töökindlama ühenduse.
Projektiga ei saa liita hooneid, kus on valguskaabel juba olemas või kuhu juba plaanitakse valguskaabel vedada.
Projekti rahastatakse suures osas riigieelarvest, seetõttu on iga liituja ühekordne kulu 150 eurot. Samas juhin tähelepanu, kui soovite ka teenuseid tarbida, siis selle eest tuleb eraldi tasuda ettevõttele, kelle käest teenuse tellite.
Projekti käigus ette nähtud liitumistasu on küllaltki sümboolne – üksiku projekti raames valguskaabli majja tellimine võib maksta 10 000 eurot ja enamgi. Nii võib eeldada, et valguskaabli majja vedamine tõstab kogu kinnisvara hinda oluliselt rohkem kui 150 eurot.
Lisaks internetile saab kaabli kaudu tarbida ka teisi teenuseid nagu televisioon, telefon, valveteenus jms. Valguskaabli olemasolu tagab võimaluse nii täna kui tulevikus muretult vaadata kõrge kvaliteediga telepilti, teha kõrge resolutsiooniga videokõnesid ja edastada valvekaamerate pilti üle interneti. Kiire ja stabiilne internetiühendus võimaldab teha kaugtööd ning vahetada infot läbi pilveteenuse.
Soovitan kõigil, kes on kiiret ühendust võimaldavast valguskaablist huvitatud, panna end enne augusti lõppu kirja veebilehel internetkoju.ee. Nii tekib huviliste hulgast ülevaade. Kui soovijate arv jääb väikseks, siis projekti ei käivitata ning Võrumaa jääb sellest võimalusest ilma. Seega palun endast märku anda, seda enam, et kirjapanek ei too kohustust liituda ega maksta tasu.

Projekti realiseerib Eesti Andmesidevõrk MTÜ / Esindaja Raivo Tammiksaar / Telefon: +372 6 225 237 E-post: info@eestiandmeside.ee
Vaata ka: http://www.internetkoju.ee/

 KODUMAJAPIDAMISES TEKKINUD OHTLIKE JÄÄTMETE VEDU MEREMÄE VALLAS

image_pdfimage_print

 

OJ konteinerisse ohtlikke jäätmeid enam ei koguta

 

 

 Meremäe vallas, kus puudub jäätmejaam korraldab AS Eesti Keskkonna-teenused  kodumajapidamises tekkinud ohtlike jäätmete kogumiseks aasta jooksul 3 jäätmeringi, kooskõlastades aja ja marsruudi omavalitsusega. Jäätmeringil võetakse elanikelt vastu  punktides 1-7 loetletud (tasuta vastu võetavad) jäätmeid:

 

1.ohtlikud jäätmed

2.sõiduautode vanarehvid

3.vanapaber ja papp

4.elektri- ja elektroonikaseadmed ja nende jäätmed (komplektsed)-mitte komplektse eest tuleb tasuda

5.vanametall

6.puhas lehtklaas

7.kasutuskõlblik mööbel  (ruumi olemasolul)

 

Veoringil vaba ruumi olemasolul võidakse võtta tasuta vastu:

  8.pakendijäätmed

  9.töötlemata puit

10.tellised (terved)

 

 Teenindaja registreerib ohtlike jäätmete üleandmisel üleandjad isikuliselt ja jäätmete kogused liigiti. Üle 4 rehvi  üleandmiseks on vaja etteregistreeruda.

 

 Eelpoolloetletud ohtlikke jäätmeid saavad ära anda Meremäe valla elanikud 27. augustil alljärgnevalt:

 

Obinitsas kaupluse plats   15:00-15:30
Meremäel   korrusmajade juures 15:45-16:30

 

Järgmise veoringi aeg on täpsustamisel.

 

 

Ago Keir            Meremäe Vallavalitsuse liige