“Active Age” koolitused

image_pdfimage_print

Setomaa Valdade Liidu rahvusvahelise koostööprojekti „Active Age“ (Tegus iga), mille eesmärk on võrdsemate võimaluste loomine pikaajalistele töötutele inimestele vanuses 55+ ligipääsuks kohalikule tööjõuturule, raames on tulemas isikuabi ja hooldamise esmaabi koolitused. Koolitused viib läbi Tartu Tervishoiu Kõrgkool.

Koolitused toimuvad Värskas. Vajadusel korraldatakse transport.

26.10.2017 toimuval tervisealasel koolitusel käsitletakse järgmisi teemasid:

Praktilised töövõtted igapäevases hoolduses. Kätehügieen ja kaitsevahendite kasutamine. Lamaja haige voodi tegemine. Hügieenitoimingud, mähkmete vahetus jne. Samuti konflikti olemus, ladus suhtlemine läbi enesekehtestamise jms.

04.11.2017 toimub esmaabi koolitus, mille teemad on:

Ootamatud tervisejuhtumid kodus, elustamine, päästvad asendid, verejooksude peatamine jne.

 

Kui oled koolitustest huvitatud, siis ei ole Sinu noorus takistuseks.

Palun anna osalemissoovist teada 15. oktoobriks katre.pinnar@meremae.ee või 508 6461

 

 

Eesti Põllumajandusmuuseumi üleskutse

image_pdfimage_print

Eesti Põllumajandusmuuseum on võtnud eesmärgiks koguda inimestelt  mälestusi põllumajandusliku ja kodumajandusliku hariduse omandamise kohta. Oleme koostanud ka vastava küsimustiku. Küsimustik (pdf).

Mälestused palume saata või tuua Eesti Põllumajandusmuuseumisse, Pargi 4, Ülenurme 61714, Tartu maakond. Täiendavat infot saab Merlin Lumistelt telefonil 7383818  või e-postil merlin.lumiste@epm.ee

Merlin Lumiste koguhoidja-teadur
Eesti Põllumajandusmuuseum
7 383 818
53828258

 

PÕLLU- JA KODUMAJANDUSLIKU HARIDUSE OMANDAMINE

Põllu- ja kodumajanduslikku haridust on Eesti riigis läbi mitme riigikorra olnud võimalik omandada  arvukates põllu- ja kodumajanduskoolides, kutsekoolides ning tehnikumides. Eesti Põllumajandusmuuseum kutsub üles taolistes koolides põllumajanduslikel ja kodundusalastel erialadel õppinud inimesi üles kirjutama mälestusi oma õpingutest ning saatma neid muuseumile, et neid talletada ja teha avalikult kättesaadavaks praegustele ja tulevastele põlvedele. Kui leidub ka mõni teemakohane ese, foto või dokument, mille annetamisest muuseumile oled huvitatud, siis võid sellest samuti märku anda. Siinkohal esitame suunavaid küsimusi, millele mälestusi üles kirjutades võib tugineda.

 1. Mis koolis Te õppisite? Või läbisite  mõne  vastava kursuse? (Millises koolis olite varem õppinud?)
 2. Millal Te koolis õppisite? Kui vana Te siis olite? Mis eriala te õppisite?
 3. Mis tingis kooli valiku? Kas olid kindlad ootused, mida kooliprogramm peaks pakkuma, milliseid teadmisi ja oskusi õpetama? Kas saite ise kooli valikul kaasa rääkida?
 4. Kas kool oli maksuline?
 5. Kas kooli astumisel nõuti juba enne teatud oskusi ja eelteadmisi? Olid ehk koolikatsed? Kas koolis õppisid kõik ühe programmi järgi või sai aineid valida?
 6. Milliseid oskusi-teadmisi koolilt kõige enam nõuti (mis olid kõige populaarsemad)?
 7. Milline oli kõige parem õpetaja-juhendaja? Mis oli koolis kõige meeldivam? Mis oli hästi korraldatud?
 8. Kõige ebameeldivamast õpetajast – miks ei meeldinud? Millised ained või tegevused ei meeldinud? Mis oleks võinud koolis teisiti olla?
 9. Kas õhkkond koolis oli sõbralik ja vaba või range ja distsiplineeriv? Kas toimus ühisüritusi ja väljasõite?
 10. Kas ja kuidas oli korraldatud  õppeperioodil õpilaste majutus?
 11. Kas oli kehtestatud koolivorm?
 12. Kaua koolis käidi? Kas koolis käimisel oli piiranguid (vanus, abielu vms)? Kas keegi saadeti ka mingil põhjusel ära?
 13. Mida kooli lõpetamise puhul kingiti? Kas kool ka kinkis midagi või premeeris lõpetajaid? Kas on mingeid kooliga seotud mälestusesemeid?
 14. Kas koolis omandatu on hilisemas elus kasuks tulnud? Kas kooli tugevus oli teoreetilist või pigem praktilist laadi? Milliseid koolis omandatud oskusi on kõige enam vaja läinud? Kas on midagi, mille õppimine oli kasutu?
 15. Kuidas tagasivaates kooli hinnata? Kas oleks midagi võinud teisiti teha? Millega seoses kool kõige sagedamini meenub?

 

 

Projekt “Unesco-Tourism

image_pdfimage_print

Projekt “Unesco-tourism”

Rahastaja  logo

2017.aasta märtsikuus algas Eesti-Läti piiriülese koostöö programmi rahastuse toelprojekt „Omakultuuri piirkondade arendamine ja tutvustamine turismi sihtkohtadena –UNESCO-tourism“. Projekti raames arendavad neli piirkonda – Setomaa, Kihnu, Suiti ja Liivi – turismisihtkohti nii, et nende kultuuripärand ja ülemaailmselt tuntud UNESCO tunnustus oleks paremini rakendatud.

UNESCO vaimse kultuuripärandi esindusnimekirja kuuluvad piirkonnad on unikaalsed, sest vanad traditsioonid on hoitud elus kohalike inimeste igapäevaelu osana. Laul ja tants, rahvariided, usu- ja rahvakalendripühade tähistamine, toidu- ja käsitöötraditsioonid on neis paigus jätkuvalt au sees. Eestist kuuluvad UNESCO vaimse kultuuripärandi nimistusse seto leelo, Kihnu kultuuriruum ja Võrumaa suitsusauna traditsioon.Projekti “UNESCO-tourism” eesmärk on  luua ühine turismitoode UNESCO poolt tunnustatud nelja väikese omakultuuri piirkonna baasil. Pakkudes ühist terviklikku ja atraktiivset turismitoodet on külastajatel võimalik osa saada ehedast kultuuripärandist, mida tänapäeva maailmas leidub harva.

Projekti tegevused on laias laastus jagatud kolme ossa: arendustegevused, sh väiksemad investeeringud, koolitused, töötoad; UNESCO suunalise arendusega seotud tegevused, sh tunnuslause loomine, konverentsid, õppereis Ungarisse tutvumaks seal UNESCO piirkondade arenduse ja turundusega; turundus ja kommunikatsioon, sh ühiste materjalide tootmine, reisijuhtide koostamine, messidel osalemine jms.

Projekt “Unesco-tourism” viiakse ellu 3 aasta jooksul, 01.03.2017 – 28.02.2020 ning projekti kogueelarve on 1 123 547,00 EUR, mis sisaldab Eesti-Läti programmi toetus 955 014,95 eurot.

Projekti partnerid on MTÜ Setomaa Turism (juhtpartner), SA Seto Instituut, Rahvuskultuuri Keskus “Suiti”, Dundaga Vallavalitsus, Ventspilsi Vallavalitsus, Läti Maaturismi Ühendus “Lauku ceļotājs”, Kihnu Vallavalitsus, SA Kihnu Kultuuriruum, Värska Vallavalitsus, Meremäe Vallavalitsus, Kuldiga Vallavalitsus, Alsunga Vallavalitsus.

Programm Noored Setomaale 2017 on avatud

image_pdfimage_print

Maaeluministeerium, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus ja Setomaa Valdade Liit kuulutavad avatuks Noored Setomaale toetusskeemi taotlusvooru

Noored Setomaale toetusskeemi 2017. aasta taotlusvoor on avatud, taotluste esitamise tähtaeg on 6. november 2017.

Toetusskeemi aluseks on maaeluministri käskkiri 92, 09.08.2017 Noored Setomaale toetusskeemi tingimused ja kord 2017. aastal (edaspidi: kord).

Toetusskeemist saavad vastavalt korrale toetust taotleda endale kuuluva eluruumi elamistingimuste parandamiseks 21-40 aasta vanused isikud, kelle registreeritud elukoht on Meremäe, Mikitamäe, Misso või Värska vallas. Taotlejale, toetuse saajale, eluruumile, ehitustöödele ja ehitajale esitatavad nõuded on korra punktis 5 ning toetatavad tegevused korra punktis 6.

Toetusteks on kavandatud kokku 80 000 eurot, igas toetusskeemis osalevas vallas 20 000 eurot. Toetusest poole (10 000 eurot) panustab riik Setomaa arengu programmi vahenditest ning poole (10 000 eurot) kohalik omavalitsus.

 

Projektiga tehtavate tööde maksumusest vähemalt 33,33 % peab taotleja ise panustama.

 

Vormikohane allkirjastatud taotlus koos korra punktis 10.4 loetletud lisadega tuleb esitada hiljemalt 6. novembril 2017. Taotlusorm ja teised taotlemiseks vajaminevad dokumendid on avaldatud Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse veebilehel http://www.eas.ee/teenus/noored-setomaale/

 

Meremäe vallas

 • Maksimaalne toetus ühele projektile on 3000 eurot
 • Taotlusega seotud info ja nõustamine Ülle Herr, herr@meremae.ee, 785 6635
 • Taotlused esitada e-postiga vald@meremae.ee või postiga Meremäe vallamaja, 65302 Meremäe küla, Võru maakond

 

Infopäev taotlejatele toimub oktoobri keskel, kuupäev ja päevakava avaldatakse www.setomaa.ee kalendris. Osalejatel palutakse eelnevalt registreeruda aadressil info@setomaa.ee

 

Üleskutse käsitöömeistritele

image_pdfimage_print

Võrumaa meistrite jõulueelne käsitöönäitus Toompea lossi vestibüülis on nüüdseks toimunud juba kuueteistkümnel korral. Ka tänavu on avaldatud soovi ja valmisolekut taoline kagunurgale omaste kultuurisugemetega ning traditsiooniks kujunenud näitus-müük korraldada.

Meie kõigi suureks rõõmuks sai Võrumaa Omavalitsuste Liit ka sel aastal Riigikogu juhatuselt nõusoleku Võrumaa käsitöö näitus-müügi organiseerimiseks ning üritus on toimumas 4.-6. detsembril 2017. aastal.

Lähtuvalt meile osaks saanud võimalusest võrumaalaste antvärki Riigikogus esitleda, kutsume Teid, head käsitöölised, üles loovalt kaasa mõtlema ja oma tooteid esitama. Oluline on, et Teie tooted oleksid kvaliteetsed, omanäolised ning uudsed.

Käsitööd saate esitada 26.-28. novembril 2017 Rõuge Kunstikuuri. Näitus-müügile esitatud käsitöökauba osas teostatakse selekteering näituse korraldustoimkonna liikmete poolt.

Täpsemat informatsiooni jagab Teiega:

Lya Veski, tel 5552 3366; e-kiri lyaveski@hot.ee

 

Võrumaa Omavalitsuste Liidu nimel

Mailis Koger

Kuni 30.septembrini saab esitada kõrg- ja kutsehariduse õppetoetuse avaldusi

image_pdfimage_print

Õppetoetust on õigus taotleda noortel, kelle elukohaks on rahvastikuregistri andmetel Meremäe vald ja kes omandavad eriala kõrg- või kutsekoolis. Erandjuhtudel on õigus taotleda toetust ka gümnaasiumides ja keskkoolides õppivatel noortel. Toetuse eraldamisel on eelistatud Meremäe valla põhikoolis õppinud noored.

Meremäe valla õppetoetuse maksmise kord on kehtestatud Meremäe Vallavolikogu 26. juuni 2008 määrusega nr 2. Toetuse eesmärk on toetada Meremäe valla noori hariduse ja elukutse omandamisel. Määrusega saab tutvuda Riigi Teatajas: https://www.riigiteataja.ee/akt/417052014067

Toetuse saamiseks tuleb esitada Meremäe Vallavalitsusele vormikohasel blanketil taotlus. Taotlusvorm on kättesaadav järgneval lingil Avaldus õppetoetuse maksmiseks. Taotlusvormil tuleb täita kõik väljad, esitada soovituskiri ja eelarve (eraldi lisana) koos taotleja omaosaluse äranäitamisega.

Taotlus saab esitada nii paberkandjal, kui elektooniliselt, digiallkirjastatuna aadressile vald@meremae.ee

Õppetoetust makstakse ühekordse toetusena üks kord õppeaastas.

Võrumaa ettevõtlusnädal 02.-06.10

image_pdfimage_print
Võrumaa ettevõtlusnädal toimub ajavahemikul 02.10-06.10.2017.a. üleriigilise ettevõtlusnädala raames.
Tule ja osale üritustel!
 
Reede  29.09.2017
9.00-14.00 Õpilasfirmade inspiratsioonipäev
Toimumiskoht: Võru Noortekeskus, Jüri 54, Võru
Korraldaja: SA Võrumaa Arenguagentuur
Info: Terje Moisto, terje@vaa.ee, tel 53091180
Registreerimine läbi koolide.
Üritus on tasuta!
Esmaspäev 02.10.2017
10.00-11.00  Maksumaksja infotund
Toimumiskoht: Eesti Töötukassa Võrumaa osakond, Jüri 19a,Võru
Korraldaja: Maksu- ja Tolliamet

Info: Katrin Truup, katrin.truup@emta.ee, tel 676 4650
Üritus on tasuta, kuid vajalik on eelnev registreerimine.
Registreerimine kuni 28.09.17
Registreeru SIIN
11.00-12.00  Töötukassa infotund „Oskustega töötajad töötukassa toetusel“
Toimumiskoht: Eesti Töötukassa Võrumaa osakond, Jüri 19a,Võru
Korraldaja: Eesti Töötukassa
Info: Anne Hiielo, anne.hiielo@tootukassa.ee, tel 5919 8014

Üritus on tasuta, kuid vajalik on eelnev registreerimine.
Registreerimine kuni 28.09.17
Registreeru SIIN  
 
11.00 – 15.00 Turismipäev
Toimumiskoht: Puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskus TSENTER, Pärna tee 1,Väimela.
Korraldaja: SA Võrumaa Arenguagentuur, SA Põlvamaa Arenduskeskus, MTÜ Setomaa Turism
Info: Kadri Moppel, kadri.moppel@vaa.ee, tel 5331 1919

Üritus on tasuta, kuid vajalik on eelnev registreerimine.
Registreerimine kuni 28.09.17
Registreeru SIIN  

Teisipäev 03.10.2017
9.30 –16.00 Ettevõtluskonverents „Ettevõtja muutuste keerises“
Toimumiskoht: Võru Kultuurimaja Kannel, Liiva 13, Võru
Korraldaja: SA Võrumaa Arenguagentuur
Info: Ivi Martens, ivi@vaa.ee , tel 5349 7303
Konverents on tasuta, kuid vajalik on eelnev registreerimine.
Registreerimine kuni 29.09.17
Registreeru SIIN 

Kolmapäev  04.10.2017
8.30 – 16.00 Võrumaa ettevõtluspäev
Toimumiskoht: Võru Kultuurimaja Kannel, Liiva 13, Võru
Korraldaja: MTÜ Partnerlus, SA Võrumaa Arenguagentuur
Info: Ivi Martens, ivi@vaa.ee , tel 5349 7303
Seminar on tasuta, kuid vajalik on eelnev registreerimine.
Registreerimine kuni 29.09.17
Registreeru SIIN 
11.00-15.00 Noortepäev ”Milliseid noori tööturul vajatakse”
Toimumiskoht: Võru Noortekeskus, Jüri 54, Võru
Korraldaja: Eesti Töötukassa, Võru Noortekeskus
Info: Kristi Randla, Kristi.Randla@tootukassa.ee, tel 51979242
Registreerimine läbi koolide.
Üritus on tasuta!
19.00-21.00 Euroopa filmikohvik esitleb – “Kõige õnnelikum päev Olli Mäki elus”
Toimumiskoht: Kino Kannel, Liiva 13, Võru
Korraldaja: Europe Directi teabekeskus – Võru
Info: Gady Künnapuu, gady.kynnapuu@voru.maavalitsus.ee, tel 78 68 335
Jälgi üritust ka Facebookis: https://www.facebook.com/EuropeDirectVoru
Üritus on tasuta!
Neljapäev 05.10.2017
13.00-17.00 Võru linna ja Võru valla ettevõtete külastus
Toimumiskoht: Kogunemine, Jüri 12, Võru ( Kirikuplatsi parkla), kell 13.00
Korraldaja: Võru Linnavalitsus, Võru Vallavalitsus

Info: Kertu Künnapuu, kertu.kynnapuu@voruvald.ee, tel 524 5631
Üritus on tasuta, kuid vajalik on eelnev registreerimine. Osalejate arv on piiratud (20 osalejat)
Registreerimine kuni 03.10.17
Registreeru SIIN 

 17.30 –22.00 Ettevõtjate tunnustusüritus
Toimumiskoht: Võru Kultuurimaja Kannel, Liiva 13, Võru
Korraldaja: SA Võrumaa Arenguagentuur
Info: Ivi Martens, ivi@vaa.ee , tel 5349 7303
Üritus on tasuta
Üritus on kutsetega!
Reede 06.10.2017
12.30 – 15.00 Foorum . Ettevõtluse arengu võimalused omavalitsustes
Toimumiskoht: Puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskus TSENTER, Pärna tee 1,Väimela.
Korraldaja: Puidutöötlemise-ja mööblitootmise kompetentsikeskus TSENTER, Võrumaa Arenguagentuur

Info: Kaido Mäesalu, kaido@tsenter.ee, tel. 511 2021
Üritus on tasuta, kuid vajalik on eelnev registreerimine.
Registreerimine kuni 03.10.17
Registreeru SIIN 
………………………………………………………………………………………………………………………………..
Kõik üritused on tasuta ja toimuvad eelregistreerimisega. Täiendav info ja registreerimine http://www.eas.ee/ettevotlusnadal/
Korraldajad: Puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskus TSENTER, MTÜ Partnerlus, Võru Vallavalitsus, Maksu- ja Tolliamet, Eesti Töötukassa, Võru Noortekeskus, Võru Linnavalitsus, SA Võrumaa Arenguagentuur, Võru Maavalitsus, Swedbank AS, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus,Europe Directi teabekeskus – Võru
Võrumaa ettevõtlusnädala kontaktisik on Ivi Martens, tel: 5349 7303, e-post: ivi@vaa.ee

Tekstisisene pilt 1     Tekstisisene pilt 2     Tekstisisene pilt 3    Tekstisisene pilt 4

 Tekstisisene pilt 5   Tekstisisene pilt 6  Tekstisisene pilt 8
Tekstisisene pilt 9    Tekstisisene pilt 10     Tekstisisene pilt 11   Tekstisisene pilt 12
     Tekstisisene pilt 15       Tekstisisene pilt 1

Huvihariduse täiendav toetus

image_pdfimage_print

 

Riik on kohalikele omavalitsustele eraldanud täiendavalt huvihariduse toetust. Toetus on sihtotstarbeline ja kuulub noorte huvihariduse-, ringides osalimise- ja treeningtegevuse  toetamiseks. Toetust saab taotleda käesoleva aasta eelnimetatud tegevuste toetamiseks. Meremäe vallavolikogu poolt kinnitatud tegevuskava järgi saab maksta toetust kohamaksu ja sõidukulude osas ning  huvitegevuses osalemiseks vajaminevate vahendite soetamiseks. Selleks tuleb esitada avaldus Meremäe Vallavalitsusele. Toetusi võetakse vastu jooksvalt . Toetuse avalduse leiab manusest valla kodulehelt.  Toetuse avalduse vorm