Meremäe valla omaalgatusliku tegevuse toetuseks saab esitada taotlusi aasta lõpuni

image_pdfimage_print

Omaalgatuslik toetus

Meremäe valla omaalgatusliku tegevuse toetust eraldatakse ühendustele, huvigruppidele ja üksikisikutele, kelle eesmärgiks on kultuuri-, seltsi-, ja spordiürituste korraldamine Meremäe vallas.

Toetust eraldatakse ka Meremäe valla kultuuri- ja spordikollektiividele osalemiseks väljaspool valda toimuvatel valla mainet tõstvatel üritustel.

Omaalgatusliku tegevuse toetuse taotlemine

1) Taotlus esitatakse vormikohasel blanketil paberkandjal või digiallkirjastatult. (lisa nr 1: Toetuse taotlemise vorm).

2) Eelistatud on taotlused, kus toetust kasutatakse kaasfinantseeringuna ja tegevusse kaasatakse suurem inimeste hulk ning tegevus toimub pikema perioodi jooksul.

3) Taotluste puhul, mis esitatakse osalemiseks väljaspool valda toimuvatel kultuuri- või
spordiüritustel, eelistatakse valla mainet toetavaid projekte.

4) Aktiivse ja tulemusliku tegevuse korral eelmisel aastal on komisjonil õigus eraldada seltsile või huvigrupile tegevustoetust kuni 100 euro ulatuses üheks kalendriaastaks. Nimetatud toetuse kohta esitatakse tegevusaruanne.

5) Taotlused esitatakse vallavalitsusele üks kord aastas hiljemalt toetuse taotlemise eelneva aasta 31. detsembriks.

Blanketid on kättesaadavad www.vald.meremae.ee, Juhtimine- Vallavalitsus- Blanketid

Toetusprogrammi “Setomaa kultuuriprogramm 2014-2018” taotlusvoor on avatud kuni 01.detsembrini

image_pdfimage_print

Avalik konkurss programmi „Setomaa kultuuriprogramm 2014–2018″ taotlustele algab 1. novembril. Taotluste esitamise viimane tähtaeg on 1. detsembril (kaasaarvatud). Vastu võetakse taotlusi 2018. aastal läbi viidavate projektide jaoks.

Toetusprogrammi eesmärk on hoida Setomaa kultuurilist ja keelelist eripära, elulaadi, tavasid ja oskusi, tugevdada seto keele ja pärimusliku kultuuri keskkonda. Setomaa kultuuriprogrammi kaudu toetab Eesti riik sealse kultuuripärandi säilitamist ja edasikandmist, muuseumide tegevust, seto kultuuriprojekte, seto traditsioonide ja keele õpetamist, setokeelseid trükiseid, teadus-ja arendustegevust ning setode omaalgatuslikke ettevõtmisi.

Seto kultuuriprogramm peab tähtsaks eelkõige just noorte sidumist esivanemate keele ja kultuuripärandiga ning kohalikus kultuuris osalejate ringi laiendamist, aga ka sellele kaasa aitavate tegevuste toetamist väljaspool Setomaad.

Kultuuriministeerium on seto kultuuriruumi edendavaid tegevusi toetanud alates 2003. aastast. Programmi koordineerimise ja täitmise eest vastutab Rahvakultuuri Keskus.

Toetuse saajad võivad olla riigiasutused, kohalikud omavalitsused ja nende allasutused, avalik-õiguslikud juriidilised isikud, äri-ja mittetulundusühingud, sihtasutused ning füüsilisest isikust ettevõtjad. Vastavalt kavandatavatele tegevustele saab valida kas projektitoetuse või tegevustoetuse taotlusvormi.

Taotlused palume esitada digitaalselt allkirjastatuna: programmid@rahvakultuur.ee või saata postiga Rahvakultuuri Keskusesse aadressil J. Vilmsi 55, 10147 Tallinn

Setomaa kultuuriprogrammi tervikteksti ning toetuste taotlemise tingimustega saab tutvuda Rahvakultuuri Keskuse veebilehel http://www.rahvakultuur.ee/?s=2388

 

Lisainfo:

Volikogu istung 23.11

image_pdfimage_print

Setomaa Vallavolikogu istung 23.11.2017

1. Vallavanema infominutid

2. Ametiasutuste ümberkorraldamine – ettekandja Raul Kudre, kaasettekandja Martin Sulp (otsus)

3. Setomaa Vallavalitsuse põhimäärus – ettekandja Raul Kudre, kaasettekandja Martin Sulp (määrus)

4. Setomaa Vallavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis – ettekandja Raul Kudre (otsus)

5. Setomaa Vallavalitsuse palgajuhend – ettekandja Raul Kudre (määrus)

6. Teenistusse võtmiseks esitatavad nõuded – ettekandja Raul Kudre (määrus)

7. Arvamuse andmine Marinova IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse ja otsuse eelnõu kohta – ettekandja Ülle Herr, kaasettekandja Aulis Saarnits (Keskkonnaametist) (otsus)

8. Audiitori määramine – ettekandja Ülle Herr (otsus)

9. Võrumaa Omavalitsuste Liidu liikmeks astumine, esindajate ja nende asendajate nimetamine – ettekandja Rein Järvelill (otsus)

10. Esindaja nimetamine Eesti Maaomavalitsuste Liidu üldkoosolekule – ettekandja Rein Järvelill (otsus)

11. Esindaja nimetamine Setomaa Valdade Liidu üldkoosolekule – ettekandja Rein Järvelill (otsus)

12. Esindaja nimetamine Meremäe Kooli hoolekogusse – ettekandja Rein Järvelill (otsus)

13. Gaasitrassi tee kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine – ettekandja Erika Joonas (otsus)

14. Pikk tn 12 kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine – ettekandja Erika Joonas (otsus)

15. Otsuste kehtetuks tunnistamine – ettekandja Martin Sulp (otsus)

16. Setomaa Vallavolikogu alatiste komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimine – ettekandja Rein Järvelill (otsus)

17. Setomaa Vallavolikogu alatiste komisjonide koosseisude kinnitamine – ettekandja Rein Järvelill, kaasettekandja komisjonide esimehed (otsus)

18. Järgmine istung

Ootame kandidaate Anne Vabarna nimelisele omakultuuripreemiale

image_pdfimage_print

Värska Vallavalitsus kuulutab välja kandidaatide esitamise

Anne Vabarna nimelisele omakultuuripreemiale

Preemia antakse seto pärimuskultuuri edasikandmisel tehtud

silmapaistva töö eest 2017. aastal

 Välja antakse kaks 500 eurost preemiat:

 • preemia inimesele või kollektiivile Värska vallast;
 • preemia inimesele või kollektiivile väljastpoolt Värska valda.

 Kandidaate saab esitada 30. novembrini.

 Kirjalikus ettepanekus palume välja tuua järgmised andmed:

1) kandidaadi või kollektiivi nimi ja kontaktandmed;

2) käesoleva aasta jooksul seto kultuuri edasikandmisel tehtud töö kirjeldus;

3) ettepaneku esitaja nimi ja kontaktandmed.

Ettepanekud esitada aadressil Värska Vallavalitsus, Pikk 12, Värska alevik, 64001,

Võrumaa või e-posti teel vald@verska.ee

Preemiad antakse kätte omakultuuriõhtul 19. detsembril.

 

Preemia väljaandmist toetab Setomaa Kultuuriprogramm

Setomaa Valdade Liit soovib tunnustada Setomaa tublisid inimesi ja väärt tegusid

image_pdfimage_print

Setomaa Valdade Liit ootab kandidaate järgmistele aunimetustele:

 1. Setomaa aasta inimene 2017
 2. Setomaa aasta tegu 2017
 3. Setomaa aasta sõber 2017

Kandidaate võib esitada mistahes valdkondadest – sport, ettevõtlus, talud, haridus, noortetöö, kodanikualgatused, kultuur… Aunimetusele Setomaa aasta tegu 2017 võib esitada peale üksikisikute ka seltse, seltsinguid või muid kollektiive.

Kutsume kõiki üles vaatama tagasi möödunud aastale ja mõtlema, keda tahaks tänada.

Kandidaatide nimed koos põhjendusega, miks just tema väärib esiletõstmist ja tunnustamist, palume saata hiljemalt 15.detsembril 2017 meiliaadressil info@setomaa.ee

Setomaa Valdade Liidu juhatuse esimees

Seto Leelokonverents

image_pdfimage_print

Obinitsa Muuseumi pressiteade Setomaal on tulekul leelokonverents

 
Laupäeval 11. novembril toimub Setomaal taas leelokonverents, kus
käsitletakse seto laulu eri vaatenurkadest nii teadlaste kui leelokooride liikmete poolt.
 
“Seto laul on vaid üks osa seto kultuurist ning seepärast on vajalik laulmist näha laiemalt, kõnelda  seejuures ka keelest, rahvarõivaste kandmisest, tantsimisest, esinemisest ja lastest, samuti Seto Kuningriigi võistlustest ja Leelopäevast”, sõnas Seto Leelotarko Kogo juht Õie Sarv.
 
Seto Leelokonverents toimub  Kalatsova külas Setomaa Turismitalos.
 
Leelokonverentsi päevakava:
kl 11-12 Kogunemine, hommikukohv
kl 12-14:30 Alustus: seto hümni laulmine, avasõnad, mälestushetk. 
Järgnevad ettekanded Kristin Kuutmalt, Janika Oraselt, Žanna Pärtlasellt ja Kristi Salvelt
kl 14:30-15:00 lõuna
kl 15:00-16:45 Ettekanded Andreas Kalkunilt, Paul Hagult, Maria Noormetsalt, Maarja Hõrnalt ja Maarja Sarvelt
kl 16:45 Arutelu
kl 18-20 Osalejate ühispidu seto laulu ja tantsuga
 
30. septembrist 2009. a. kuulub  seto leelo UNESCO inimkonna vaimse kultuuripärandi esindusnimekirja.
Leelokonverentsi toimumist toetavad Eesti-Läti programmist rahastatud koostööprojekt “Omakultuuri piirkondade arendamine ja tutvustamine turismi sihtkohtadena – UNESCO-tourism” ja Meremäe  Vallavalitsus.
 
Lisainfo ja osalejate registreerimine: 
Õie Sarv
Seto Leelotarko Kogo
e-mail oie@sarv.ee    tel 56252788                                                                                                     
 
  
Pressiteate koostas:
Eve Ellermäe
Obinitsa Muuseumi juhataja
 tel 5242080

Sissetulekud hakkavad mõjutama maksuvaba tulu suurust

image_pdfimage_print

Katrin Simul
Teenindusosakonna Põlva büroojuht

2018 aastal muutuvad oluliselt maksuvaba tulu arvestamise põhimõtted. Seni kehtis kõigile füüsilistele isikutele aastas üks kindel maksuvaba tulu määr (2017.a oli see 2160 eurot, ehk 180 eurot kuus), lisaks täiendav maksuvaba tulu pensionidele ja tööõnnetushüvitistele. 2018.aastast hakkab üldine  maksuvaba tulu määr olema 6000 eurot aastas ehk 500 eurot kuus, täiendavat  maksuvaba tulu pensionitele ja tööõnnetushüvitistele enam ei ole.

Tulude suurus ja maksuvaba tulu 2018.aastal

2018.aastast hakkab maksuvaba tulu summa  sõltuma isiku aastatulu suurusest ning võib olla väga erinev.

Inimestele, kelle tulu on alla 14 400 euro aastas (alla 1200 euro kuus), on ette nähtud maksimaalne maksuvaba tulu  6000 eurot aastas (500 eurot kuus).

Kõigile inimestele,  kelle tulud jäävad vahemikku 14 400 -25 200 eurot aastas (1200-2100 eurot kuus), leitakse personaalne maksuvaba tulu valemi alusel.  Aastase maksuvaba tulu valem:  6000-6000/10800 x (aastatulu summa – 14400).

Nii näiteks arvutatakse aastatuluga 15 600 eurot maksuvaba tulu 5333 eurot järgmiselt:

 1. 15 600 – 14 400 = 1200
 2. 6000 ÷ 10 800 = 0,55556
 3. 0,55556 × 1200 = 666,67
 4. 6000 – 666,67 = 5333,33 eurot

Inimestele, kelle tulu on üle 25 200 euro aastas (üle 2100 euro kuus), ei ole maksuvaba tulu ette nähtud.

Aastatulu

Maksuvaba tulu summa arvutamisel võetakse aluseks  kõik aasta jooksul saadud tulumaksuga maksustatavad tulud.  Aastatuluna arvestatakse  palk, preemia, puhkusetasu (sh täiendavad lisapuhkused), juhatuse liikme tasu, võlaõiguslike lepingute alusel saadud tasud, vanemahüvitis, haigushüvitis, pension (vanaduspension, töövõimetuspension, eripensionid, toitjakaotuspension), maksustatav toetus (nt PRIA poolt makstav pindalatoetus), ettevõtlustulu, välismaalt saadud tulu, kasu vara võõrandamisest (metsamaterjali ja kasvava metsa raieõiguse müük, kinnisasjade müük, väärtpaberite müük), rendi- ja üüritulu, intress, maksustatav stipendium, jne., samuti dividendid ja muud osakapitali väljamaksed, millelt maksab tulumaksu ära äriühing.

Aastatuluna ei võeta arvesse maksuvabasid tulusid nt eluaseme müük, omandireformi käigus tagastatud vara müük, kasutatud asjade müük (sh auto ), maksuvaba stipendium, maksuvabad toetused (lastetoetus, toimetulekutoetus, puuetega inimeste toetus, töövõimetoetus), elatis, lähetuse päevaraha jms.

Uus maksuarvestuse süsteem eeldab,  et iga inimene ise peaks senisest rohkem juba aasta kestel  pöörama tähelepanu sellele, milliseks kujuneb tema aastane tulu ja kuidas see mõjutab tema poolt makstavat tulumaksu.

Et tulusid deklareerima asudes oleks vähem üllatusi, peaksid inimesed juba 2017.a lõpus mõtlema läbi oma järgmise aasta igakuised tulud ning võimalikud muud tulud (metsa müük, väärtpaberid, dividendid, PRIA toetus, üüritulud jmt) ning tegema  eeldatava aastatulu põhjal otsuse igakuise maksuvaba tulu kohta.

Maksuvaba tulu  avaldus

Aasta kestel rakendatakse maksuvaba tulu kuupõhiselt  tulumaksu kinnipidaja (väljamakse tegija) poolt. Maksuvaba tulu summa arvutatakse vastavalt brutotöötasu (arvestatud töötasu, millelt peetakse kinni tulumaks, töötuskindlustus- ja kogumispensioni makse) või muu väljamakse brutosumma suurusele.

Väljamakse tegijal on õigus rakendada maksuvaba tulu ainult siis, kui inimene on esitanud vastava avalduse.  Maksuvaba tulu saab rakendada ainult üks tulumaksu kinnipidaja, taoline põhimõte kehtib ka praegu.  Inimestel, kes töötavad mitmes töökohas või kes töötavad ja saavad pensioni, tuleb teha valik, kellele maksuvaba tulu avaldus esitada.

Soovitav on esitada üks avaldus terveks aastaks. Vajadusel saab aasta jooksul avalduse tagasi võtta või muuta avaldusel olevat maksuvaba tulu  summat.  Maksuvaba tulu summat võib  muuta üks kord kuus, kuid igakuiselt avalduste esitamine ei ole mõttekas.

 • Kui aastatulu on kuni 14 400 eurot (kuus kuni 1200 eurot) või aastatulu on suurem, aga ainult üks väljamaksete tegija ja muid tulusid ei ole ette näha võib  esitada avalduse kuhu on märgitud „arvestada maksuvaba tulu“.

Sellise avalduse korral arvestab väljamakse tegija maksuvaba tulu seadusejärgses määras.  Maksimaalne maksuvaba tulu kuus 500 eurot ning seda saab arvesse võtta kuni 1200 eurose tulu puhul.  Nendele, kelle tulu on üle 2100 euro kuus, ei ole maksuvaba tulu üldse ette nähtud. Kui sissetulekud  on kuus 1200 – 2100 eurot, siis arvutatakse maksuvaba tulu valemi järgi : 500 – 500 ÷ 900 x (väljamakse -1200).  Mida suurem on tulu, seda väiksemat   maksuvaba tulu saab rakendada  nt 1300 eurose töötasu puhul on maksuvaba 444,44 eurot kuus, 1500 eurose töötasu puhul 333,33 eurot jne.

Seni esitatud avaldused maksuvaba tulu rakendamiseks jäävad kehtima ning väljamaksete tegijad (tööandjad, Sotsiaalkindlustusamet), kellele need avaldused on esitatud,  arvestavad tulumaksu kinnipidamisel seadusejärgse maksimaalse maksuvaba tuluga. Silmas tuleb pidada aga seda, et  tulumaksu kinnipidaja saab arvestada üksnes tema enda poolt tehtavate väljamaksetega, inimese teisi sissetulekuid ta ei tea  ja nii võib tekkida olukord, kus järgmisel aastal tuleb inimesel tulumaksu juurde maksta.

 • Kui sissetulekuid on erinevatest allikatest  ning tulu  jääb vahemikku 14 400 kuni 25 200 eurot aastas (1200 kuni 2100 eurot kuus), siis peaks esitama avalduse, kus on näidatud konkreetne  maksuvaba tulu summa.

Näiteks saab brutotöötasu 800 eurot kuus ning pensioni 500 eurot kuus, tulud kuus on 1300 eurot.  Olenemata sellest, kummale väljamakse tegijale  ta  on varasemalt maksuvaba tulu avalduse esitanud, peaks ta tegema uue avalduse, milles näidata maksuvaba tulu summaks maksimaalselt 444 eurot. Kui juba esitatud avaldust mitte muuta, siis saab väljamakse tegija rakendada 500 eurost maksuvaba tulu. Töötaja aastatulu kokku on aga suurem kui 14 400 eurot, seega temale ettenähtud maksuvaba tulu ei ole mitte  6000 eurot vaid 5333,33 aastas. ja tuludeklaratsiooni alusel tuleks järgmisel aastal tulumaksu juurde maksta.   Kui ta teab, et saab  aasta jooksul veel lisaks maksustatavaid tulusid (nt üüritulu või PRIA-st ühtse pindalatoetust), siis tuleks ka see tulu maksuvaba tulu rakendamise avalduses arvesse võtta.

Aasta lõpliku maksuvaba tulu kujunemist hakkavad mõjutama ka dividendid.  Näiteks, töötasu- ja/või juhatuse liikme tasu aastas kokku 12 000 eurot, dividendid 5000 eurot. Aasta tuluga 17000 eurot on ettenähtud maksuvaba tulu 4555 eurot. Kui aasta jooksul arvestati maksuvaba 500 kuus, siis tuludeklaratsioonis tuleb töötasu pealt tulumaksu juurde maksta.

 • Kui kuusissetulekud lähenevad  2100 eurole või ületavad seda, peaks esitama avalduse, et maksuvaba tulu üldse ei rakendataks.

Sellise avalduse esitamine tuleb kasuks ka neile, kelle aastatulu on keeruline prognoosida või kellel on plaanis teha vara võõrandamise tehinguid ning aastatulu võib tulla suurem kui 25 200 eurot.

Näiteks kui inimene, kes saab 2018.a brutotöötasu 800 eurot kuus, müüb vara (kinnistu  või metsamaterjal) ja saab kasu  summas 20 000, seega on tema  aastatulu kokku  29 600 eurot ning maksuvaba tulu 0 eurot.  Kui sellise tehingu toimumine on juba ette teada, siis on soovitav esitada avaldus üldse mitte maksuvaba tulu rakendada. Kui tulu saamine ei olnud ette teada, siis võiks aasta kestel maksuvaba tulu arvestamise avalduse tagasi võtta, et hiljem tuludeklaratsiooni alusel makstav summa oleks väiksem.

Inimese lõplik  maksuvaba tulu suurus selgub järgmisel aastal tuludeklaratsiooni esitamisel. Igakuine maksuarvestus ei anna enam kõigil juhtudel sama tulemust, mis aastapõhine maksuarvestus.

Kui maksuvaba tulu on rakendatud igakuiselt suuremas summas, kui tulud kokku võimaldavad, siis tuleb tuludeklaratsiooni alusel tulumaksu juurde maksta.

Kui tulumaksu kinnipidamisel ei ole maksuvaba tulu arvesse võetud või ei ole seda kogu aasta ulatuses ära kasutatud, siis saab inimene tuludeklaratsiooni alusel enammakstud tulumaksu tagasi.

Maksu-ja Tolliamet loob  E-maksuametisse uue  lahenduse  „Minu sissetulekud“, et inimesed saaksid olla kursis oma maksuvaba tulu kasutamisega ja võimaliku täiendava maksukohustusega, mis tuludeklaratsiooni alusel tekib.   Praegu on võimalik väljamakseid ja maksuvaba tulu kasutamist näha e-maksuameti/e-tolli rubriigist „Töötamine ja väljamaksed“ , > „TSD koondandmed“> „Väljamaksete andmete vaatamine.

Teavet muudatustest ning muud maksualast infot leiab  Maksu-ja Tolliameti kodulehelt  https://www.emta.ee/et/eraklient

 

Volikogu 30.10 istung

image_pdfimage_print

Setomaa Vallavolikogu istungil 30.10.2017 valiti Setomaa vallavanemaks Raul Kudre (otsus nr 2), kinnitati Setomaa Vallavalitsuse liikmete arv ja struktuur (otsus nr 3), kinnitati Setomaa Vallavalitsuse koosseis (otsus nr 4), moodustati Setomaa Vallavolikogu alatised komisjonid (otsus nr 5), valiti Setomaa Vallavolikogu alatiste komisjonide esimehed (otsus nr 6), valiti Setomaa Vallavolikogu alatiste komisjonide aseesimehed (otsus nr 7), kehtestati vallavolikogu liikmetele tasu ja hüvituse maksmise kord (määrus nr 1), otsustati vallavanematele ja volikogu esimeestele hüvitise maksmine (otsus nr 8).

Noored Setomaale toetusskeemi 2017. aasta taotlusvoor on avatud, taotluste esitamise tähtaeg on 6. november 2017.

image_pdfimage_print

Noored Setomaale toetusskeemi 2017. aasta taotlusvoor on avatud, taotluste esitamise tähtaeg on 6. november 2017.

Toetusskeemist saavad vastavalt korrale toetust taotleda endale kuuluva eluruumi elamistingimuste parandamiseks 21-40 aasta vanused isikud, kelle registreeritud elukoht on Meremäe, Mikitamäe, Misso või Värska vallas. Taotlejale, toetuse saajale, eluruumile, ehitustöödele ja ehitajale esitatavad nõuded on korra punktis 5 ning toetatavad tegevused korra punktis 6.

Meremäe vallas on toetusteks kavandatud vallas 20 000 eurot. Toetusest poole (10 000 eurot) panustab riik Setomaa arengu programmi vahenditest ning poole (10 000 eurot) kohalik omavalitsus.

Projektiga tehtavate tööde maksumusest vähemalt 33,33 % peab taotleja ise panustama.

Vormikohane allkirjastatud taotlus koos korra punktis 10.4 loetletud lisadega tuleb esitada hiljemalt 6. novembril 2017. Taotlusorm ja teised taotlemiseks vajaminevad dokumendid on avaldatud Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse veebilehel http://www.eas.ee/teenus/noored-setomaale/

Meremäe vallas

 • Maksimaalne toetus ühele projektile on 3000 eurot
 • Taotlusega seotud info ja nõustamine Ülle Herr, herr@meremae.ee, 785 6635
 • Taotlused esitada e-postiga vald@meremae.ee või postiga Meremäe vallamaja, 65302 Meremäe küla, Võru maakond.

Volikogu istung 30.10

image_pdfimage_print

Setomaa Vallavolikogu istung toimub 30.10.2017 kell 15:00 Värska kultuurikeskuses alljärgneva päevakorra projektiga

1. Vallavanema valimine – ettekandja Rein Järvelill (eelnõu)

2. Setomaa Vallavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine –  ettekandja vallavanem (eelnõu)

3. Setomaa Vallavalitsuse koosseisu kinnitamine –  ettekandja vallavanem (eelnõu)

4. Setomaa Vallavolikogu alatiste komisjonide moodustamine –  ettekandja Rein Järvelill (eelnõu)

5. Setomaa Vallavolikogu alatiste komisjonide esimeeste valimine –  ettekandja Rein Järvelill (eelnõu)

6. Setomaa Vallavolikogu alatiste komisjonide aseesimeeste valimine –  ettekandja komisjonide esimehed (eelnõu)

7. Vallavolikogu liikmetele tasu ja hüvituse maksmise kord –  ettekandja Rein Järvelill (eelnõu)

8. Vallavanematele ja volikogu esimeestele hüvitise maksmine –  ettekandja Rein Järvelill (eelnõu)

9. Järgmine istung