Konkurss Seto Talumuuseumi direktori töökohale

image_pdfimage_print

SETOMAA VALLAVALITSUS kuulutab välja konkursi Seto Talumuuseumi direktori töökohale

 

Tööülesanded: muuseumile pandud ülesannete ja muuseumi tegevust korraldavate õigusaktide täpne ja otstarbekas täitmine.

Nõudmised kandidaadile: arvuti kasutamise oskus, pingetaluvus, organiseerimisvõime, vastutustunne, hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus, algatusvõime, loovus ja korrektsus.

Kasuks tuleb: eelnev töökogemus organisatsiooni juhina, juhilubade olemasolu, projektide kirjutamise kogemus.

Tööle asumise aeg: jaanuar 2018

Kandideerimise kirjalik avaldus, elulookirjeldus, haridust tõendavate dokumentide koopiad,

eesmärgid töötades juhatajana ning kahe aasta tegevuskava nende elluviimiseks ning

kandidaadi soovil muud tema poolt oluliseks peetavad dokumendid saata aadressil Pikk tn 12,

Värska, 64001 Võru maakond või vald@verska.ee.

Kontaktisik: Raul Kudre, vallavanem, telefon 796 4775, e-post: raul@verska.ee.

Kandideerimisdokumentide laekumise tähtaeg: 18.12.2017.

 

 

Vallarahva jõulupidu

image_pdfimage_print

16. detsembril 2017 algusega kell 19 Setomaa Turismitalos

VALLARAHVA JÕULUPIDU

Meeleolu loovad naiskoor MONK

pensionäride ansambel MERIBEL

ansambel Pääväpüürdja

Tantsumuusika ansamblilt KORGITSER

TULESHOW Fire within

Pilet 5 €

Pileti hinna sees kultuuriprogramm, kuum kohv ja tee. Avatud baar.

Kohtade arv piiratud!

Laudade broneerimine ja piletite müük 5606 2951 ja 785 6666

Setomaa Valdu Liit taht tunnustada’ Setomaa tublisit inemisi ja väärt teko

image_pdfimage_print

Pallõmi esitädä’ kandidaatõ järgmätsile avvunimetüstele:

  1. Setomaa aasta inemine 2017;
  2. Setomaa aasta tego 2017;
  3. Setomaa aasta sõbõr 2017.

Kandidaatõ või esitädä’ mistahes ala päält: sport, ettevõtlus, talo’, haridus, noortõtüü, kodanigualgatusõ’, kultuur… Avvunimetüsele Setomaa aasta tego 2017 või esitädä’ pääle ütsikisikidõ ka seltse, seltsingit vai muid kollektiive.

Mi kutsu kõiki üles kaema tagasi mineväle aastalõ ja mõtlõma, kedä tahasi’ tehnädä’.

Kandidaatõ nime’ üteh põhjõndusõga, mille just nimä’ omma’ väärt esilenõstmist ja tunnustamist, pallõmi saata’ kõkõ ildamba 15. detsembril 2017 meiliaadressil info@setomaa.ee

Setomaa Valdu Liidu juhatusõ esimiis

 

Setomaa Valdade Liit soovib tunnustada Setomaa tublisid inimesi ja väärt tegusid

Palume esitada kandidaate järgmistele aunimetustele:

  1. Setomaa aasta inimene 2017
  2. Setomaa aasta tegu 2017
  3. Setomaa aasta sõber 2017

Kandidaate võib esitada mistahes valdkondadest – sport, ettevõtlus, talud, haridus, noortetöö, kodanikualgatused, kultuur… Aunimetusele Setomaa aasta tegu 2017 võib esitada peale üksikisikute ka seltse, seltsinguid või muid kollektiive.

Kutsume kõiki üles vaatama tagasi möödunud aastale ja mõtlema, keda tahaks tänada.

Kandidaatide nimed koos põhjendusega, miks just tema väärib esiletõstmist ja tunnustamist, palume saata hiljemalt 15.detsembril 2017 meiliaadressil info@setomaa.ee

Setomaa Valdade Liidu juhatuse esimees

Huvihariduse täiendav toetus

image_pdfimage_print

Riik on kohalikele omavalitsustele eraldanud täiendavalt huvihariduse toetust. Toetus on sihtotstarbeline ja kuulub noorte huvihariduse-, ringides osalimise- ja treeningtegevuse  toetamiseks. Käesolevaga saab toetust taotleda vaid 2017 aasta tegevustele. Meremäe vallavolikogu poolt kinnitatud tegevuskava järgi saab maksta toetust kohamaksu ja sõidukulude osas ning  huvitegevuses osalemiseks vajaminevate vahendite soetamiseks. Selleks tuleb esitada avaldus Meremäe Vallavalitsusele. Toetusi võetakse vastu jooksvalt . Toetuse avalduse leiab manusest valla kodulehelt.  Toetuse avalduse vorm

Meremäe valla omaalgatusliku tegevuse toetuseks saab esitada taotlusi aasta lõpuni

image_pdfimage_print

Omaalgatuslik toetus

Meremäe valla omaalgatusliku tegevuse toetust eraldatakse ühendustele, huvigruppidele ja üksikisikutele, kelle eesmärgiks on kultuuri-, seltsi-, ja spordiürituste korraldamine Meremäe vallas.

Toetust eraldatakse ka Meremäe valla kultuuri- ja spordikollektiividele osalemiseks väljaspool valda toimuvatel valla mainet tõstvatel üritustel.

Omaalgatusliku tegevuse toetuse taotlemine

1) Taotlus esitatakse vormikohasel blanketil paberkandjal või digiallkirjastatult. (lisa nr 1: Toetuse taotlemise vorm).

2) Eelistatud on taotlused, kus toetust kasutatakse kaasfinantseeringuna ja tegevusse kaasatakse suurem inimeste hulk ning tegevus toimub pikema perioodi jooksul.

3) Taotluste puhul, mis esitatakse osalemiseks väljaspool valda toimuvatel kultuuri- või
spordiüritustel, eelistatakse valla mainet toetavaid projekte.

4) Aktiivse ja tulemusliku tegevuse korral eelmisel aastal on komisjonil õigus eraldada seltsile või huvigrupile tegevustoetust kuni 100 euro ulatuses üheks kalendriaastaks. Nimetatud toetuse kohta esitatakse tegevusaruanne.

5) Taotlused esitatakse vallavalitsusele üks kord aastas hiljemalt toetuse taotlemise eelneva aasta 31. detsembriks.

Blanketid on kättesaadavad www.vald.meremae.ee, Juhtimine- Vallavalitsus- Blanketid

Toetusprogrammi “Setomaa kultuuriprogramm 2014-2018” taotlusvoor on avatud kuni 01.detsembrini

image_pdfimage_print

Avalik konkurss programmi „Setomaa kultuuriprogramm 2014–2018″ taotlustele algab 1. novembril. Taotluste esitamise viimane tähtaeg on 1. detsembril (kaasaarvatud). Vastu võetakse taotlusi 2018. aastal läbi viidavate projektide jaoks.

Toetusprogrammi eesmärk on hoida Setomaa kultuurilist ja keelelist eripära, elulaadi, tavasid ja oskusi, tugevdada seto keele ja pärimusliku kultuuri keskkonda. Setomaa kultuuriprogrammi kaudu toetab Eesti riik sealse kultuuripärandi säilitamist ja edasikandmist, muuseumide tegevust, seto kultuuriprojekte, seto traditsioonide ja keele õpetamist, setokeelseid trükiseid, teadus-ja arendustegevust ning setode omaalgatuslikke ettevõtmisi.

Seto kultuuriprogramm peab tähtsaks eelkõige just noorte sidumist esivanemate keele ja kultuuripärandiga ning kohalikus kultuuris osalejate ringi laiendamist, aga ka sellele kaasa aitavate tegevuste toetamist väljaspool Setomaad.

Kultuuriministeerium on seto kultuuriruumi edendavaid tegevusi toetanud alates 2003. aastast. Programmi koordineerimise ja täitmise eest vastutab Rahvakultuuri Keskus.

Toetuse saajad võivad olla riigiasutused, kohalikud omavalitsused ja nende allasutused, avalik-õiguslikud juriidilised isikud, äri-ja mittetulundusühingud, sihtasutused ning füüsilisest isikust ettevõtjad. Vastavalt kavandatavatele tegevustele saab valida kas projektitoetuse või tegevustoetuse taotlusvormi.

Taotlused palume esitada digitaalselt allkirjastatuna: programmid@rahvakultuur.ee või saata postiga Rahvakultuuri Keskusesse aadressil J. Vilmsi 55, 10147 Tallinn

Setomaa kultuuriprogrammi tervikteksti ning toetuste taotlemise tingimustega saab tutvuda Rahvakultuuri Keskuse veebilehel http://www.rahvakultuur.ee/?s=2388

 

Lisainfo:

Volikogu istung 23.11

image_pdfimage_print

Setomaa Vallavolikogu istung 23.11.2017

1. Vallavanema infominutid

2. Ametiasutuste ümberkorraldamine – ettekandja Raul Kudre, kaasettekandja Martin Sulp (otsus)

3. Setomaa Vallavalitsuse põhimäärus – ettekandja Raul Kudre, kaasettekandja Martin Sulp (määrus)

4. Setomaa Vallavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis – ettekandja Raul Kudre (otsus)

5. Setomaa Vallavalitsuse palgajuhend – ettekandja Raul Kudre (määrus)

6. Teenistusse võtmiseks esitatavad nõuded – ettekandja Raul Kudre (määrus)

7. Arvamuse andmine Marinova IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse ja otsuse eelnõu kohta – ettekandja Ülle Herr, kaasettekandja Aulis Saarnits (Keskkonnaametist) (otsus)

8. Audiitori määramine – ettekandja Ülle Herr (otsus)

9. Võrumaa Omavalitsuste Liidu liikmeks astumine, esindajate ja nende asendajate nimetamine – ettekandja Rein Järvelill (otsus)

10. Esindaja nimetamine Eesti Maaomavalitsuste Liidu üldkoosolekule – ettekandja Rein Järvelill (otsus)

11. Esindaja nimetamine Setomaa Valdade Liidu üldkoosolekule – ettekandja Rein Järvelill (otsus)

12. Esindaja nimetamine Meremäe Kooli hoolekogusse – ettekandja Rein Järvelill (otsus)

13. Gaasitrassi tee kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine – ettekandja Erika Joonas (otsus)

14. Pikk tn 12 kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine – ettekandja Erika Joonas (otsus)

15. Otsuste kehtetuks tunnistamine – ettekandja Martin Sulp (otsus)

16. Setomaa Vallavolikogu alatiste komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimine – ettekandja Rein Järvelill (otsus)

17. Setomaa Vallavolikogu alatiste komisjonide koosseisude kinnitamine – ettekandja Rein Järvelill, kaasettekandja komisjonide esimehed (otsus)

18. Järgmine istung

Ootame kandidaate Anne Vabarna nimelisele omakultuuripreemiale

image_pdfimage_print

Värska Vallavalitsus kuulutab välja kandidaatide esitamise

Anne Vabarna nimelisele omakultuuripreemiale

Preemia antakse seto pärimuskultuuri edasikandmisel tehtud

silmapaistva töö eest 2017. aastal

 Välja antakse kaks 500 eurost preemiat:

  • preemia inimesele või kollektiivile Värska vallast;
  • preemia inimesele või kollektiivile väljastpoolt Värska valda.

 Kandidaate saab esitada 30. novembrini.

 Kirjalikus ettepanekus palume välja tuua järgmised andmed:

1) kandidaadi või kollektiivi nimi ja kontaktandmed;

2) käesoleva aasta jooksul seto kultuuri edasikandmisel tehtud töö kirjeldus;

3) ettepaneku esitaja nimi ja kontaktandmed.

Ettepanekud esitada aadressil Värska Vallavalitsus, Pikk 12, Värska alevik, 64001,

Võrumaa või e-posti teel vald@verska.ee

Preemiad antakse kätte omakultuuriõhtul 19. detsembril.

 

Preemia väljaandmist toetab Setomaa Kultuuriprogramm