Volikogu 26.04 istung

image_pdfimage_print

Meremäe Vallavolikogu istungil 26. aprillil 2017. a muudeti Meremäe Vallavolikogu 23.10.2008 määrust nr 6 „Meremäe valla elutööpreemia statuut“ (määrus nr 4) ja kinnitati elutööpreemia suurus (otsus 11), muudeti vallavalitsuse koosseisu (otsus 12), eraldati toetust (otsus 13), määrati vallavanemale töötasu (otsus 14), anti arvamus Vabariigi Valitsuse ettepanekule (Vabariigi Valitsuse määruse „Meremäe valla, Mikitamäe valla ja Värska valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine“ eelnõule) (otsus 15 ja eriarvamus ).

Avatud talude päevale on registreerunud ligi 190 ettevõtet

image_pdfimage_print

23. juulil kolmandat korda toimuvale üle-eestilisele avatud talude päevale on registreerunud 186 talu ja põllumajandustootjat. Registreerida on võimalik kuni 1. maini.

Harjumaalt on registreerunud 33, Pärnumaalt 24, Viljandimaalt 17, Tartumaalt 16, Valgamaalt 15, Põlvamaalt 14, Lääne- ja Ida-Virumaalt 10, Järva- ja Raplamaa 9, Lääne- ja Võrumaalt 8, Saaremaalt 7, Jõgevamaalt 5 ja Hiiumaalt 1 talu.

„Eelnevalt osalenud ettevõtjad on avatud talude päeva kirjeldanud kui ühte parimatest riigipoolsetest algatustest Eesti maaelu ja väiketootja jaoks maapiirkonnas. Neil, kelle juurest saab midagi kaasa osta, on kindlasti aasta parim müügipäev ja otse tootjalt ostes on hind tarbijale ka soodsam,” ütles avatud talude päeva projektijuht Karolin Lillemäe Maaeluministeeriumist. „Kutsume talusid ennast kirja panema, registreerimine kestab 1. maini!”

Esmakordselt osaleb 60 talu, teist korda 62 talu ja kolmandat kord 64 talu. Kolmandat korda osaleb mahemarjakasvatusega tegelev Peedo talu Põlvamaalt. „Avatud talude päev on väga positiivne üritus, mis toob tarbijad otse koduhoovi kohale. Isegi kaugema nurga rahva juurde, nagu me oleme, tuli ilma suurema reklaamita kohale ligi 400 inimest,” ütles talu peremees Aare Rätsepp. „Aina suuremat huvi tuntakse marjakasvatuse vastu. Uuritakse, kas 14 hektari pealt korjatakse marjad käsitsi ära, paljud näevad marjakombaini esimest korda.”

Tegevusalade järgi on enim registreerunud talud, kus saab erinevaid loomi või linde näha (90), palju on ka iluaianduse (33), käsitöö (29) ning piimatootmisega tegelejaid (28).  

Avatud talude päeval osalemiseks tuleb talu või põllumajandustootmine registreerida hiljemalt 1. mail

(ava registreerimisvorm).

Esimene avatud talude päev toimus 2015. aastal, kui oma uksed avas külastajatele 147 talu, 2016. aastal osales 234 talu.

Avatud talude päeva korraldavad Maaeluministeerium, Maamajanduse Infokeskus, vastühinenud Eesti Põllumeeste Keskliit ja Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda ning Eestimaa Talupidajate Keskliit. Korraldamisse on kaasatud ka kohalikud Leader-tegevusgrupid ja Eesti Külaliikumine Kodukant.
Avatud talude päeva korraldamist rahastatakse Eesti maaelu arengukavast 2014–2020 ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist.

 

Hajaasustuse programmi 2017 taotlusvoor on avatud

image_pdfimage_print

Hajaasustuse programmi 2017 Võru maakonna taotlusvoor on avatud perioodil 10. aprill kuni 12. juuni 2017. Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada paberil või digitaalselt allkirjastatuna Meremäe vallavalitsusse hiljemalt 12. juunil 2017 k.a

Hajaasustuse programmi eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele maapiirkondades.
Programmist toetatakse majapidamistele hooneteväliste vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ning juurdepääsuteede rajamist. Juhul kui majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud, toetatakse ka autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

Projekti elluviimisega tuleb jõuda tervikliku lahenduseni, mis tagab joogivee kättesaadavuse, aastaringselt läbitava juurdepääsutee, heitvee nõuetekohase kanaliseerimise või leibkonna vajadustele vastava elektrisüsteemi.

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad järgmistele nõuetele:
taotleja elukoht on alaliselt ja ka rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse (vähemalt alates 1.01.2017);
taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.

Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotleja suhtes kehtivad taotlejale esitatud nõuded. Kaastaotlejal tuleb projekti elluviimisse panustada rahaliselt ning tema majapidamine peab projekti tegevuste elluviimisest kasu saama.

Maksimaalne toetus programmist on 6500 eurot ühe majapidamise kohta. Toetus ei või olla suurem kui 66,67% projekti abikõlblikest kuludest. Taotleja omafinantseering peab olema vähemalt 33,33%. Toetuse eraldamise aluseks on põhjendatud ja projekti eesmärkide saavutamist tagav eelarve. Kui majapidamine on saanud toetust eelnevatest hajaasustuse programmidest perioodil 2012-2016, siis arvestatakse saadud toetus uuest võimalikust toetusest maha. Iga valdkonna (joogivesi, kanalisatsioon, juurdepääsuteed ja elekter) jaoks võib programmist toetust saada üks kord – ka sel juhul võetakse arvesse viimasel viiel aastal saadud toetusi.

Toetatakse investeeringuid majapidamistesse, mille omanikuks on taotleja, tema lähisugulane või hõimlane. Kui taotleja on majapidamise valdaja, siis on tal õigus saada toetust tingimusel, et valduse kasutamise aluseks on kirjalik leping, mis kehtib vähemalt kolm aastat arvates taotluse esitamise päevast.

Töid on lubatud alustada pärast seda, kui taotluse osas on tehtud rahastamisotsus ning toetuse saajaga on sõlmitud toetusleping. Uuringud, projekteerimine, riigilõivud, notaritasud, teostusjoonised ja veeanalüüsid on teatud juhtudel abikõlblikud enne toetuslepingu sõlmimist.

Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimise maksimaalne kestus on 15 kuud.

Toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude loetelu ning taotlemise tingimused on kehtestatud riigihalduse ministri käskkirjaga 28.03.2017 nr 052 „Hajaasustuse programmi 2017. a programmdokument”.

http://www.eas.ee/teenus/hajaasustuse-programm/#articleblock-Taotlejale

Meremäe valla kokkuvõte 17. aprill – 23. aprill

image_pdfimage_print

Tobrova külas Luikjärve talu õuel toimus esmaspäeval kirmastehooaja esimene pidu lihavõttekirmas.

Teisipäeval külastasid Meremäe noortekeskuse noored Tallinna FK kardirada ja Megazone’i seikluskeskust.

Kolmapäeva hommikul esines Mokornulga leelokoor rahvusvahelisel konverentsil Agroforum Mare Balticum, konverentsi selleaastaseks teemaks oli põllumajanduse panus maaellu, õhtul esineti Obinitsas Setomaa giidikoolitusel.

Neljapäeval toimus Obinitsa Seto seltsimajas Võrumaa kultuuritöötajate töökoosolek. Koosoleku järel külastasid kultuuritöötajad Obinitsa muuseumi ja ateljee galeriid Hal’as Kunn.

Neljapäeval toimus Obinitsa Seto seltsimajas Piiriveere Liideri juhatuse koosolek. Koosolekul andis tegevjuht Rutt Riitsaar ülevaate koostööprojektide seisust, 2016. aasta majandusaasta aruandest ja 2017. aasta esimese taotlusvooru hindamisprotsessist.

Laupäeval toimus Obinitsa külakeskuses pidu, kus esinesid showga DJ Ergo V ja Kristjan Luhasaar.

Meremäe-Obinitsa naiskoori MONK lauljad andsid laupäeval Tõraveres koos Tartu meeskooriga Akadeemiline Emajõgi kontserdi „Tähistaeva killuke”.

Laupäeval toimus Obinitsa muuseumis staarõpetaja Maaja Kalle juhendamisel nukuõmblemise jätkukursus.

Möödunud nädalal Tartus toimunud 16. Supilinna päevade laupäevasel platsipäeval astus üles ka Meremäe valla ansambel SMS Tuhkwizza.

Laupäeval toimus Meremäe noortekeskuses noorteõhtu. Endast ja oma muusikast rääkis räppar Azma, lauamängudest rääkis Tartu lauamängude kaupluse töötaja Marika Novoseltsev.

Pühapäeval korraldas spordiklubi Adrenaliin Meremäe valla noortele Piusa karjääri ümbruses ja matkarajal laserlahingu.

Pühapäeval toimus Obinitsas Iti Leevävabrik ni Küük korraldatud sushi valmistamise koolitus. Õpetati keetma ja maitsestama sushi riisi ning valmistama erinevaid sushi-rulle.

Pühapäeval toimusid Härma külas Härmä, Lindsi ja Navikõ külä tsässonas apostel Tooma pühapäevateenistus ja kirmask.

Pühapäeval käisid Setomaa sootskad ehk Seto Kroonikogo visiidil Petseris. Kohtuti Varvara kiriku ülempreester isa Jevgeniga. Sootskaid võttis vastu ja austas lõunasöögiga Petseri kloostri ülem. Hiljem korraldati ülestõusmispühade auks kontsert kloostri palverändurite keskuses. Püha Petseri kloostri tamme alt korjati tõrusid, et neist kasvatada istikud ja istutada Setomaa eri paikadesse.

Foto: Setomaa sootskad visiidil Petseri seto Varvara kirikus, kus teenib 87-aastane ülempreester isa Jevgeni.

Väikesed põllumajandusettevõtted saavad toetust taotleda

image_pdfimage_print

17. aprillil avas PRIA väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotluste elektroonilise eeltäitmise e-PRIAs. 24. aprillist 2. maini saab taotlused uues e-PRIAs ära esitada.

Väikeettevõtetele mõeldud toetus on Eesti maaelu arengukava 2014–2020 meetme “Põllumajanduslike majapidamiste ja ettevõtluse areng” alaliik. Käesolev taotlusvoor on neljas, eelarvega 5 mln eurot. Üks ettevõte võib rahastusperioodil saada kuni 15 000 eurot.

Toetuse eesmärk on väikeettevõtete toetamisega aidata kaasa põllumajandusettevõtete mitmekesise struktuuri säilimisele, pakkudes võimalust põllumajandustoodete tootmise või töötlemise arendamiseks, sh põhivara moderniseerimiseks. Toetuse saamise tingimused on kehtesestatud maaeluministri määrusega.

Toetust saavad taotleda vähemalt kaks majandusaastat tegutsenud FIEd ja äriühingud, kelle põllumajanduslike toodete müügitulu oli taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaastal vahemikus 4000–14 000 eurot ja eelnenud teisel majandusaastal vähemalt 1200 eurot. Samuti kehtivad nõuded põllumajandusliku toodangu müügitulu osakaalule ettevõtte kogutulust.

Toetust võib taotleda äriplaanis kavandatud tegevusteks. Vähemalt 50% tegevuste maksumusest  tuleb kasutada sellise materiaalse vara, sh bioloogilise vara ostmiseks või sellise hoone või rajatise püstitamiseks, rajamiseks, paigaldamiseks, laiendamiseks või rekonstrueerimiseks, mida saab kasutada põllumajanduslike toodete tootmiseks või töötlemiseks otseselt ja korduvalt vähemalt määruses sätestatud tähtaja jooksul.

Alates 2017. aastast ei saa toetust taotleda kulutusteks, mille abil ehitatakse ehitis või tehakse muu investeering maale, mis Harju, Rapla ja Pärnu maakonnas algatatud maakonnaplaneeringu kohaselt määratakse Rail Balticu raudtee trassikoridori asukohaks.

Laekunud toetustaotlusi hindab PRIA määruses loetletud hindamiskriteeriumide alusel. Kui eelarvest kõigi nõuetekohaste ja minimaaalse hindepunktide summa (14 p) kogunud taotluste rahuldamiseks ei jätku, koostab PRIA taotluste paremusjärjestuse. Otsused tehakse hiljemalt 12. juuliks 2017, järgneb toetuse esimese osa (kuni 75% määratud summast) väljamaksmine.

Meetme määrus sätestab nõuded toetuse esimese osa kasutamise, tähtaja ja aruandluse kohta ning tingimused toetuse teise osa kättesaamiseks. Muuhulgas peab toetuse saaja tagama, et ettevõtte omatoodetud põllumajanduslike toodete müügitulu oleks taotluse esitamise aastale järgneval teisel majandusaastal vähemalt 10% suurem kui taotlemisele vahetult eelnenud majandusaastal ning ületab taotluse esitamise aastale järgneval teisel majandusaastal 50% kogu müügitulust.

Infot toetuse nõuete ja uues e-PRIAs taotlemise kohta pakub PRIA koduleht www.pria.ee, abi saab PRIA maakondlikest teenindusbüroodest ja infotelefonil 737 7678.

Volikogu istung 26.04

image_pdfimage_print

Meremäe Vallavolikogu istung toimub 26. aprillil 2017. a algusega kell 16:00
vallamaja saalis.

Pakutav päevakord:

1. Vallavanema informatsioon. A. Luts
2. Meremäe Vallavolikogu 23.10.2008 nr 6 „Meremäe valla elutööpreemia statuut“ muutmine ja elutööpreemia suuruse kinnitamine. A. Vares
3. Vallavalitsuse koosseisu muutmine. A. Luts
4. Toetuse eraldamine. A. Vares
5. Vallavanemale töötasu määramine. A. Vares
6. Vabariigi Valitsuse ettepaneku ehk Vabariigi Valitsuse määruse „Meremäe valla, Mikitamäe valla ja Värska valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine“ eelnõu arutelu. A. Vares
7. Avaldused. Jooksvad küsimused.
Arno Vares
Volikogu esimees

 

Eelnõud, riigihalduse minister Mihhail Korbi 15.02.2017 kiri 1.1.-10/01517 „Vabariigi Valitsuse ettepaneku esitamine“ (eelnõu, seletuskiri, kaart)

EV100 kingituste tegemiseks avanes väiketoetuste taotlusvoor

image_pdfimage_print

KÜSK ja Riigikantselei EV100 korraldustoimkond avavad uue taotlusvooru, mis pakub väiketoetusi vabariigi 100. aastapäevaks mõeldud kingituste teostamiseks. Taotlemise tähtaeg on 6. juuni.

Uue taotlusvooruga julgustatakse veelgi rohkemaid inimesi oma piirkonnas või südamelähedases valdkonnas võtma üheskoos ette ja tegema vabariigi 100. aastapäeva puhul Eestile kingitusi. Toetusi võib küsida erinevatele koostöös valmivatele sündmustele ja ühistegevustele, mis ühtivad EV100 põhiväärtuste ja eesmärkidega. Oodatud on näiteks selliseid ettevõtmised, mis arendavad rahvatervist, kutsuvad üles peredega rohkem aega veetma, säilitavad kultuurilist mälu ning muudavad nii linnades kui külades tänavapilti rõõmsamaks.

„Nüüd, kus oleme EV100 juubeliperioodi suure matkapäevaga avanud, on just õige aeg mõelda, mis on see asi, tegu või sündmus, millega oma kogukonnas Eesti sünnipäeva tähistada,“ rääkis EV100 programmijuht Maarja-Liisa Soe. „Ettevalmistused juubelisünnipäevaks käivad üle Eesti ja paljud kogukonnad on oma tegemistest juba teada andnud. Kutsume kõiki huvilisi üles oma ideid esitama ja üheskoos midagi erilist ette võtma,“ lisas ta.

KÜSKi toetusprogrammide juhi Mari-Liis Dolenko sõnul on KÜSKil väga hea meel olla juba mitmendat korda kaasosaline Eestile vahvate kingituste tegemisel. „Nüüd on hea võimalus juba mõtteis mõlkuvale kingitusele või sündmusele vajadusel veel lisatõuget juurde küsida, et luua järeltulevatele põlvedele veel rohkem rõõmu ja püsivat väärtust. Olgu see siis mõne uue traditsiooni algatamine kogukonnas, linnaruumis atraktsiooni püsti panemine või miskit muud, mis ajas kestma jääb,“ tõi Mari-Liis näiteid.

Uues taotlusvoorus pakutakse algatustele 300-1500 euro suuruseid väiketoetusi ning selleks on ette nähtud kokku 60 000 eurot. Enne taotlemist peab idee olema lisatud kas EV100 kingituste lehele või EV100 sündmuste kalendrisse.

Täpsemat infot väiketoetuste saamise kohta loe siit.

​2018. aastal möödub 100 aastat Eesti Vabariigi loomisest. Tulemas on Eesti rahva ja riigi senise ajaloo kõige ümmargusem ja suursugusem tähtpäev. Sünnipäeva tähistatakse 2017. aasta aprillist 2020. aasta veebruarini. Lähem info ettevalmistuste kohta on leitav veebilehelt ev100.ee.

Lisainfo:
Mari-Liis Dolenko
KÜSKi toetusprogrammide juht 
655 6423
mariliis@kysk.ee

Meremäe valla kokkuvõte 10. aprill – 16. aprill

image_pdfimage_print

Kolmapäeval värvisid Meremäe lasteaialapsed lähenevate pühade tarbeks sibulakoortega mune.

Obinitsa Issanda Muutmise kirikus toimus suure reede südaöösel ülestõusmispühade jumalateenistus. Teenistus algas traditsioonilise ristikäiguga ümber kiriku ning sellele järgnes jumalateenistus. Ülestõusmispüha on õigeusu kiriku tähtsaim püha.

Pühapäeval toimus Obinitsa ateljee galeriis Hal’as Kunn kontsert. Kontserdil esitasid kevadlaule, jutte ja luuletusi Eleanora Aida, Evar Riitsaar, Mokornulga leelokoor, Merca, Ilmar Vananurm ja Ülle Kauksi. Seto seltsimajas toimus aga munaloomka ehk munaveeretus ja avatud oli kohvik.