Volikogu istung 22.03

image_pdfimage_print

Meremäe Vallavolikogu istung toimub 22. märtsil 2017. a algusega kell 15:00
vallamaja saalis.

Pakutav päevakord:

1. Vallavanema informatsioon. A. Luts
2. Vabariigi Valitsuse ettepaneku ehk Vabariigi Valitsuse määruse „Meremäe valla, Mikitamäe valla ja Värska valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine“ eelnõu arutelu. A. Vares
3. Arvamuse andmine Marinova III uuringuruumi uuringuloa taotluse ja otsuse eelnõu kohta. A. Vares
4. Avaldused. Jooksvad küsimused.

 
Arno Vares
Volikogu esimees

 
Lisa: Eelnõud 5 lehel, riigihalduse minister Mihhail Korbi 15.02.2017 kiri 1.1.-10/01517 „Vabariigi Valitsuse ettepaneku esitamine“ (eelnõu, seletuskiri, kaart), kohtuotsus 8.02.2017, 3-16-2582 Meremäe valla kohustamiseks vaadata Marinova III uuringuruumi uuringuloa kohta arvamuse andmise küsimus kahe kuu jooksul uuesti läbi

Setomaa kultuuriprogramm

image_pdfimage_print

Lisataotlusvoor on avatud 13.03.17-13.04.17

Setomaa kultuuriprogramm

Setomaa kultuuriprogramm 2014-2018 on jätkuks Kultuuriministeeriumi poolt aastatel 2003-2005 rahastatud Setomaa kultuuriprogrammile, Setomaa riiklikule kultuuriprogrammile 2006-2009 ning Setomaa kultuuriprogrammile 2010-2013.


Programmi
eesmärgiks on hoida Setomaa kultuurilist ja keelelist eripära, elulaadi, tavasid, kombeid ning oskusi. Tugevdada seto keele ja pärimusliku kultuuri keskkonda, laiendada seto keele kasutusvaldkondi ja tugevdada kultuuriruumi kogukonda.

Programmi abil soovitakse kaasa aidata vaimse kultuuripärandi säilimisele ja püsimisele elavas kasutuses, selle taastumisele, arengule ning elujõulisuse tagamisele. Oluline on just noorte sidumine esivanemate keele ja kultuuripärandiga ning kohalikus kultuuris osalejate ringi laiendamine, aga ka sellele kaasa aitavate tegevuste toetamine väljaspool Setomaad.

Programm toetab UNESCO vaimse kultuuripärandi kaitse konventsiooni ning UNESCO kultuuri väljendusvormide mitmekesisuse kaitse ja edendamise konventsiooni eesmärkide täitmist.

Programmi tekst

Taotlemine
Aruandlu

 

 

 

 

Meremäe valla kokkuvõte 06. märts– 12. märts

image_pdfimage_print

Obinitsa muuseumis toimus teisipäeval mälestusõhtu „Liidile mõeldes“.  Tääglova külas sündinud Liidia Sillaots (05.03.1933-22.10.2016) oli seto liikumise ja leelokooride eestvedaja, Obinitsa Seto Muuseumitarõ asutaja ja koduloo-uurija, kes töötas Obinitsa küla raamatukoguhoidjana ning tegeles raamatukogutöö kõrval ta mitmete tegevustega kogukonna heaks.

Teisipäeval allkirjastasid 12 projektipartnerit, nende hulgas Meremäe vald, Piusa ürgoru puhkemajas turismiarendusprojekti, mis ühendab Eesti ja Läti UNESCO vaimse kultuuripärandi piirkonnad. Eesti-Läti programmi rahastuse toel toimuva projekti raames arendatakse Setomaa, Kihnu, Suiti ja Liivi turismisihtkohti nii, et nende kultuuripärand ja ülemaailmselt tuntud UNESCO tunnustus oleks paremini rakendatud. Meremäe vallas investeeritakse projekti toel Luikjärve kindlustalu peahoone kordategemisse ja külastajatele avamisse.

Kolmapäeval oli Meremäe noortekeskuses pannkoogipäev.

Reedel ja laupäeval toimus Lasva vallas Tiri külas noorte arvamusliidrite seminarlaager, kus osalesid Meremäe valla noored Jane Lumi, Triinu Liis Tarros, Anete Ploom ning noortejuht Päivi Kahusk. Koostöögrupi programmi kolmanda laagri käigus õpetati seekord noori projekte hindama. Koostöögrupp Võrumaa II, kuhu kuuluvad Vastseliina, Võru, Misso, Meremäe ja Lasva vallad, osaleb tegevussuunas, mille eesmärk on laiendada noorsootöös osalemise võimalusi ja suurendada noorte kaasatust noorsootöösse piirkondlikul tasandil.

Laupäeval toimus Obinitsa muuseumis staarõpetaja Maaja Kalle juhendamisel nooriku õmblemise õpituba.

Homseni saavad käsitööga kauplejaid ja toitlustajaid ning toidukaupade ja aiasaadustega kauplejaid esitada taotlust kauplemiseks muusika- ja matkafestivalil Seto Folk 2017. Festivalil kauplemiseks on kehtestatud konkreetsed tingimused ja kvalifitseerumisnõuded, mille alusel valitakse välja seekordse festivali toitlustajad ja kauplejad.

 

„Unesco Tourism“projektipartnerite esimene ühine koostööseminar Piusal.

…..

Kohaliku omaalgatuse programmi saab taotlusi esitada 3. aprillini

image_pdfimage_print
Kohaliku omaalgatuse programmi eesmärk on kohaliku arengu ja kogukondade elujõulisuse edendamine kogukondliku initsiatiivi, koostöö ja identiteedi tugevdamise ning kohalike elanike teadmiste ja oskuste kasvu kaudu. 2017. aasta taotlusvoorudes on kogukondadel KOPi toel võimalik anda oma panus ka Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva tähistamisesse.

Programmist saab taotleda toetusi kahest erinevast meetmest:

  • kogukonna areng;
  • elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine.
Ühe projekti toetuse piirsuma on 2000 eurot.

Taotlus tuleb esitada hiljemalt 3. aprilliks kl 16.30 asukohajärgsele maavalitsusele. 

Toetuste taotlemise kord, tingimused, taotlusvormid ning taotluse koostamise juhendid ja infopäevade toimumiskohad on aadressil http://kysk.ee/kop-taotlusvoorud/kop17-kevadvoor

Taotlejaks võivad olla piirkondlikult ja avalikes huvides tegutsevad:

  • mittetulundusühingud, milles ei osale liikmena kohalik omavalitsus või riik;
  • sihtasutused, mis pole asutatud kohaliku omavalitsuse või riigi osalusel.
Paneme taotlejatele südamele, et enne taotlema asumist kõik tingimused läbi loeksite,  kindlasti õigeid, ehk 2017. aasta kevadise taotlusvooru vorme täidaksite ja mistahes küsimuste korral võimalikult aegsasti oma maavalitsuse poole pöörduksite.

 
Tehniline lisainfo: Tarmo Treimann; 656 0487, 5301 3652; tarmo@kysk.ee ja maavalitsused.
Sisuline, taotluse koostamise abi: oma maakonna arenduskeskuse MTÜ konsultant.

Meremäe valla kokkuvõte 27. veebruar – 05. märts

image_pdfimage_print

Esmaspäeval toimus Obinitsa külakeskuses asuvas Iti Leivaköögis toidukoolitus “Pliinid, pannkoogid – erinevad jahud, erinevad pannid“, koolitaja oli Iti Toom. Koolitus viidi läbi Setomaa Valdade Liidu projekti „Active Age“ raames, mille tulemusel luuakse võrdsemad võimalused pikaajalistele töötutele vanuses 55+ ligipääsuks kohalikule tööjõuturule.

Teisipäeval tähistati Meremäe koolis vastlapäeva. Võimlas toimusid sportlikud mängud ja teatevõistlused. Terves koolimajas toimus samas QR koodi ehk ruutkoodi mäng, mille käigus  tuli lahendada mobiiltelefoni skaneeritud küsimusi ja vihjeid järgnevate küsimuste kohta.

Neljapäeval käisid lasteaialapsed Vastseliinas vaatamas tsirkuseetendust.

Neljapäeval toimus Meremäe vallamaja saalis kultuuri- ja loomeinimeste ümarlaud. Ümarlaual arutati valla juubelinädala ühise korraldamise ja Meremäe ajalehega seotud küsimusi.

Pühapäeval käisid Meremäe valla noored Lasva vallas Kääpa külas toimunud tantsupäeval, kus toimus Tartu tantsuõpetajate Irmeli Kokmanni ja Marko Vislapuu juhendamisel ühine tantsutrenn.

Seto Kaubamajas on taas müügil 2011. aastal ilmunud Seto Aabitsa kordustrükk. Aabitsa koostasid Aare Hõrn, Ülle Kauksi, Terje Lillmaa, Nele Reimann ja Evar Riitsaar ja illustreeris Toomas Kuusing. Aabitsa väljaandja on Setomaa Valdade Liit.

Sportlikud mängud Meremäe kooli võimlas vastlapäeval

Kultuuri- ja loomeinimeste ümarlaud vallamaja saalis

Volikogu istung 22.02

image_pdfimage_print

Meremäe Vallavolikogu istungil 22. veebruaril 2017 kuulati Võru politseijaoskonnalt ülevaadet 2016. aasta kuritegevuse analüüsist, vallavanema informatsiooni vallavalitsuse tegevusest, jäeti vastu võtmata otsus Obinitsa Lasteaia ja Meremäe Kooli ümberkorraldamiseks, kinnitati Meremäe Hooldekodu hoolekogu koosseis (otsus nr 5), võeti vastu Hilana Taarka nimelise kultuuripreemia andmise kord (määrus nr 1), toimus Meremäe valla 2017. aasta eelarve teine lugemine (otsus nr 6, lisa), võeti vastu Meremäe valla 2017. aasta eelarve (määrus nr 2), võeti vastu Meremäe Vallavalitsuse juhtimise struktuuri, teenistujate ja vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate palgamäärade kehtestamise määrus (määrus nr 3), arutati Vabariigi Valitsuse määruse eelnõu (kiri 1.1.-10/01517 „Vabariigi Valitsuse ettepaneku esitamine“ ja eelnõu, seletuskiri, kaart), võeti vastu otsus piiride muutmise ettepaneku tegemiseks (otsus nr 7), anti revisjonikomisjonile ülesanne kontrolli teostamiseks (otsus nr 8).

Algas osalejate registreerimine avatud talude päevale

image_pdfimage_print

Täna, 1. märtsil algas talude ja põllumajandustootjate registreerimine 23. juulil toimuvale üle-eestilisele avatud talude päevale. Eelmisel aastal võttis avatud talude päeval külalisi vastu 234 talu ja põllumajandustootjat.

„Avatud talude päev kutsub inimesi kohaliku toidu allika juurde. See aitab tugevdada eestimaalaste sidet maaeluga ning annab põllumeestele võimaluse oma toodangut otse tarbijale müüa,” ütles maaeluminister Tarmo Tamm. „Avatud talude päev annab tootjatele võimaluse leida otsekontakti kaudu püsitarbijaid ning oma töid ja tegemisi reklaamida.”

Külastajad saavad avatud talude päeval näha nii suuri farme kui ka väiksemaid talusid, põnevat põllumajandustehnikat, erinevaid loomi ja taimi. Kohapeal saab maitsta ehedat talutoitu ja osta kaasa kohalikke tooteid. Igal talul on oma programm, milles näidatakse oma talu eripärasid.

Avatud talude päeval osalemiseks tuleb talu või põllumajandustootmine registreerida veebilehel www.avatudtalud.ee/#talule. Registreerida on võimalik kuni 1. maini.

Talupidajad ja põllumajandustootjad, kes soovivad 23. juulil oma tootmise külastajatele avada, on oodatud osalema infopäeval

Esimene avatud talude päev toimus 2015. aastal, kui oma uksed avas külastajatele 147 talu ja põllumajandustootmist ning taludesse tehti ligikaudu 45 000 külastust. 2016. aastal osales 234 talu ja tehti ligikaudu 85 000 külastust.

2017. aasta avatud talude päeva korraldavad Maaeluministeerium, Maamajanduse Infokeskus, Eesti Põllumeeste Keskliit, Eestimaa Talupidajate Keskliit ja Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda. Korraldamisse on kaasatud ka kohalikud Leader-tegevusgrupid ja Eesti Külaliikumine Kodukant, kelle vabatahtlikud koordinaatorid aitavad põllumajandustootmistel ja taludel avatud talude päevaks valmistuda.

Üle-eestilise avatud talude päeva algatus sündis Maaeluministeeriumi, Maamajanduse Infokeskuse ja Järvamaa avatud talude eestvedajatega koostöös. Avatud talude päeva korraldamist rahastatakse Eesti maaelu arengukavast 2014–2020 ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist.

Meremäe valla kokkuvõte 20. veebruar – 26. veebruar

image_pdfimage_print

Meremäe vallamajas ja Obinitsa muuseumis on alates eelmisest nädalast müügil seitsmenda Ostrova Festivali piletid. Ostrova Festivalil, 21-22 juulil astuvad üles Eesti tippartistid, seto kultuuri edendajad ning tuult tiibadesse saavad noored muusikud.

Meremäe kooli eelmise nädala talvevaheajal toimus koolimaja saalis esmaspäeval tantsutrenn, kus street dance stiile õpetasid Tartu tantsuõpetajad Irmeli Kokmann ja Marko Vislapuu. Kolmapäeval käidi noortekeskuse korraldusel Otepääl lumelaua ja suuskadega sõitmas. Neljapäeval toimus Obinitsa külakeskuses noorte pidu. Peol näitas õhuakrobaat Salme Kahusk, kuidas lae all tantsida, oma oskusi demonstreeris räppar Azmal ja Räpinast oli külas tantsurühm Elite.

Kolmapäeval toimus Meremäe vallavolikogu istung, kus võeti vastu Meremäe valla 2017. aasta eelarve, kehtestati vallavalitsuse juhtimise struktuur, teenistujate ja hallatavate asutuste töötajate palgamäärad ning kinnitati Meremäe hooldekodu hoolekogu koosseis.

Volikogu istungil otsustati teha ettepanek läbirääkimiste alustamiseks Vastseliina vallale piiride muutmiseks ning 26 Meremäe valla küla arvamiseks Vastseliina valla koosseisu.

Volikogu otsustas Obinitsa muuseumi sünnipäeval hakata välja andma Hilana Taarka nimelist kultuuripreemiat. Hilana Taarka nimeline preemia on tunnustus seto pärimuskultuuri edasikandmisel tehtud silmapaistva töö eest. Preemiat hakatakse välja andma kolmes kategoorias, lisaks antakse igal viiendal aastal välja elutööpreemia.

Kolmapäeval toimus Obinitsa muuseumis seto rõivaste selgapanemise õpituba.

Neljapäeval toimus Obinitsa külakeskuses Eesti Vabariigi 99. aastapäevale pühendatud kontsert ja aktus, kus anti üle Meremäe valla aasta tegija 2016 tunnustused. Aunimetuse said hariduse valdkonnas Peeter Pai, kultuuri valdkonnas Meremäe-Obinitsa naiskoor, ettevõtluse valdkonnas Urmas Utsal, spordi valdkonnas võrkpallivõistluse Paasavolle korraldusmeeskond ja sotsiaalvaldkonnas Guuri Piholaan.

Kontserdil esinesid Obinitsa lasteaia lapsed, Obinitsa pensionäride selts, Meremäe pensionäride selts, Seto Miihi Summ, duetid Aino-Maria Helm ja Valdur Helm ning  Elenora Aida ja Lilia Ivaste. Musitseeris Meremäe kooli muusikaõpetaja Peeter Pai. Sõnavõttudega astusid üles vallavanem Aivar Luts, ülemsootska Aarne Leima ning Setomaa kultuurinõunik Aare Hõrn.

Neljapäeval esitles kirjanik Leo Kunnas Obinitsa seto seltsimajas oma dokumentaalromaani „Sõda 2023“. Hiljem istuti ühiselt lauda ja tähistati Eesti Vabariigi 99. aastapäeva.

Pühapäeval toimus Obinitsa külakeskuses Mokornulga leelokoori kümnendale täitunud tegutsemisaastale pühendatud juubelipidu.

Meremäe valla aasta tegija 2016 kultuuri valdkonnas Meremäe-Obinitsa naiskoor esinemas tänulauluga Eesti Vabariigi 99. aastapäevale pühendatud kontsertaktusel Obinitsa külakeskuses.

Mokornulga leelokoor esinemas juubelipeol Obinitsa külakeskuses.