Meremäe valla üldplaneeringu eelnõud (eskiis) ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõud tutvustav väljapanek ja avalik arutelu

image_pdfimage_print

Meremäe Vallavolikogu algatas 26. juuni 2013. a otsusega nr 25 Meremäe valla üldplaneeringut täpsustava Setomaa ettevõtluskeskkonna teemaplaneeringu (edaspidi TP) ja TP keskkonnamõju strateegilise hindamise (edaspidi KSH) koostamise. Sama otsusega algatati uue Meremäe valla üldplaneeringu koostamine ja üldplaneeringu KSH koostamine. Töö käigus on Meremäe Vallavalitsus pidanud otstarbekaks integreerida TP lahendus koostatavasse üldplaneeringusse ja jõuda kehtestamiseni ainult Meremäe valla üldplaneeringuga.

Anname teada, et 26.06 – 06.07.2017. a toimub Meremäe valla veebilehel Meremäe valla üldplaneeringu eelnõud (eskiis) ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõud tutvustav väljapanek. Väljapanekule järgneb üldplaneeringut ja KSHd tutvustav avalik arutelu 07.07.2017. a kell 15.00 Meremäe vallamajas.

Planeeringu ja KSH materjalid on kättesaadavad aadressil http://vald.meremae.ee/ehitus-ja-planeerimine/uld-ja-teemaplaneering/koostamisel/ Paberkandjal materjalidega on võimalik tutvuda Meremäe vallamajas Vallavalitsuse tööaja jooksul kella 8-16.