Elutööpreemia kandidaatide esitamine

image_pdfimage_print

Meremäe Vallavalitsus ootab ettepanekuid Meremäe valla elutööpreemia kandidaatide kohta.

Elutööpreemia eesmärk on avaldada avalikku tunnustust isikule, kes pikema perioodi vältel on oma tööalase või ühiskondliku tegevusega silma paistnud valla arendamisel, tõstnud valla mainet ja toonud paikkonnale tuntust ja kelle tegevus on avalikkuse poolt kõrgelt hinnatud. Elutööpreemia antakse vallapoolse erilise austusavaldusena üksikisikule, kelle töö, tegevus ja isiklik eeskuju majanduse, kultuuri, hariduse, spordi, sotsiaal- või mõnes muus valdkonnas on olnud eriliselt tulemuslik ja mõjutanud oluliselt Meremäe valla arengut.
Kandidaadi tegevus peab olema pikema perioodi jooksul:
1) aidanud kaasa Meremäe valla arengule ja valla positiivse maine kujunemisele;
2) parandanud paikkonna majanduslikku olukorda;
3) parandanud ja väärtustanud valla elukeskkonda või toonud vallale tuntust.

Elutööpreemia antakse välja iga viie aasta tagant valla juubeliüritusel. Elutööpreemiaks on rahaline preemia või hinnaline kingitus, mille suuruse määrab vallavolikogu igakordselt.

Ettepaneku tegija informeerib esitatavat kandidaati ettepaneku tegemisest. Kandidaadi nõusolekul esitatakse vormikohane taotlus põhjendustega, millest nähtub, milliste teenete eest isik elutööpreemia kandidaadiks üles seatakse, kirjalikult kinnises ümbrikus vallakantseleisse või digiallkirjastatult elektronpostiga vald@meremae.ee  märgusõna all „Elutööpreemia“ hiljemalt 16. aprilliks 2017. a.

Meremäe valla elutööpreemia statuut

Taotluse blankett pdf, rtf