Terviseprofiil

image_pdfimage_print

Terviseprofiil on üks maailmas laialdast kasutust leidnud võimalus saada hea ülevaade paikkonna inimeste terviseseisundist ja seda mõjutavatest teguritest.
Terviseprofiili koostamine on omavalitsuse või maakonna elanike tervise ja seda mõjutavate tegurite kaardistamine. Profiil on aluseks tervise arendamise tegevuskava koostamisele, milles püstitatakse konkreetsed eesmärgid tervisetulemite parandamiseks.
Terviseprofiil aitab selgemini näha seoseid erinevates valdkondades tehtavate otsuste ja planeeritavate tegevuste ning tervisemõjude vahel. Teadmine sellest, mis on hästi ja mis halvasti, võimaldab oma edaspidised tegevused suunata õigesse kohta ning kulutada nappe vahendeid targalt ja tulemuslikult.
Terviseprofiili sisendiks on nii indikaatorite alusel kogutud statistilised andmed kui ka kogukonnaliikmetelt, otsusetegijatelt ning tervise- ja muude valdkondade spetsialistidelt kogutud arvamused ja info.
Nii on terviseprofiil on abivahend inimeste ja keskkonna terviseseisundi mõõtmisel, hindamisel, analüüsimisel, paremate tervisetulemite eesmärgistamisel ning nende saavutamiseks vajalike tegevuste ja vahendite määratlemisel.
Terviseprofiili koostamise eesmärk on:
juhtida tähelepanu omavalitsuses või maakonnas tehtavate otsuste tervisemõjudele,
tagada tervise arendamise temaatika integreerimine omavalitsuse ja maakonna arengukavasse,
anda terviseküsimustele laiem kõlapind nii elanike kui ka otsusetegijate hulgas,
aktiviseerida kogukonna liikmeid tegutsema paremate tervisetulemite saavutamiseks ning luua eeldused rahvastiku tervise parendamiseks.
Terviseprofiil on suunatud:
kõigile omavalitsuse ja maakonna elanikele terviseteadlikkuse tõstmiseks ja tervisemõjurite paremaks mõistmiseks;
erinevate valdkondade spetsialistidele, otsustegijatele ja poliitikutele tervisetemaatika paremaks mõistmiseks ning valdkondadevahelise koostöösuutlikkuse tõstmiseks parema tervise nimel.
Terviseprofiili abil saame:

  • koondada tervist puudutava olulise info;
  • selgitada välja terviseprobleemid ja –vajadused;
  • selgitada välja tervist mõjutavad tegurid;
  • selgitada välja tervise parendamist võimaldavad tegevused;
  • stimuleerida tervisemuutusi;
  • edendada valdkondadevahelist koostööd;
  • anda avalikkusele, poliitikutele, erinevate valdkondade spetsialistele ja otsusetegijatele kergesti arusaadaval viisil teavet tervisemõjuritest;
  • muuta tervise temaatika nähtavamaks.

www.terviseinfo.ee


Dokumendid:
MEREMÄE VALLA TERVISEPROFIIL