Eeskirjad ja korrad

 

Sotsiaalhoolekandelise abi ja toetuste andmise kord

Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel

Õpilaste transpordi korraldamise ja sõidukulude hüvitamise kord

Õppetoetuse maksmise kord

Huviharidust omandavate õpilaste toetamise kord

Puudega lapse hooldajale hooldajatoetuse maksmise kord

Lapsehoiuteenuse rahastamise kord

Hoolduse seadmise, hooldaja määramise ja hooldajatoetuse maksmise kord

Hoolekandeasutusse hooldamisele suunamise ja Meremäe valla eelarvest hoolekandeteenuse eest osalise tasumise kord