Eeskirjad ja korrad

Dokumendid:
Korraldatud jäätmeveo rakendamiseks veopiirkonna, jäätmeliikide, vedamise sageduse, jäätmekäitluskohtade ja jäätmeveo piirhindade määramine.
Meremäe valla jäätmehoolduseeskirja uue redaktsiooni kinnitamine.
Meremäe valla jäätmevaldajate registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus.
Meremäe vallateede seisundinõuded.
Meremäe valla teehoiu eeskiri.
Tiheasustusala puude raieks raieloa andmise tingimused ja kord.
Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise kord.

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise ja kasutamise eeskiri