Istungite päevakorrad ja eelnõud

image_pdfimage_print

Setomaa Vallavolikogu istung toimub 23.11.2017 kell 15:00 Värska kultuurikeskuses alljärgneva päevakorra projektiga

1. Vallavanema infominutid

2. Ametiasutuste ümberkorraldamine – ettekandja Raul Kudre, kaasettekandja Martin Sulp (eelnõu)

3. Setomaa Vallavalitsuse põhimäärus – ettekandja Raul Kudre, kaasettekandja Martin Sulp (eelnõu)

4. Setomaa Vallavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis – ettekandja Raul Kudre (eelnõu)

5. Setomaa Vallavalitsuse palgajuhend – ettekandja Raul Kudre (eelnõu)

6. Teenistusse võtmiseks esitatavad nõuded – ettekandja Raul Kudre (eelnõu)

7. Arvamuse andmine Marinova IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse ja otsuse eelnõu kohta – ettekandja Ülle Herr, kaasettekandja Aulis Saarnits (Keskkonnaametist) (eelnõu)

8. Audiitori määramine – ettekandja Ülle Herr (eelnõu)

9. Võrumaa Omavalitsuste Liidu liikmeks astumine, esindajate ja nende asendajate nimetamine – ettekandja Rein Järvelill (eelnõu)

10. Esindaja nimetamine Eesti Maaomavalitsuste Liidu üldkoosolekule – ettekandja Rein Järvelill (eelnõu)

11. Esindaja nimetamine Setomaa Valdade Liidu üldkoosolekule – ettekandja Rein Järvelill (eelnõu)

12. Esindaja nimetamine Meremäe Kooli hoolekogusse – ettekandja Rein Järvelill (eelnõu)

13. Gaasitrassi tee kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine – ettekandja Erika Joonas (eelnõu)

14. Pikk tn 12 kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine – ettekandja Erika Joonas (eelnõu)

15. Otsuste kehtetuks tunnistamine – ettekandja Martin Sulp (eelnõu)

16. Setomaa Vallavolikogu alatiste komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimine – ettekandja Rein Järvelill (eelnõu)

17. Setomaa Vallavolikogu alatiste komisjonide koosseisude kinnitamine – ettekandja Rein Järvelill, kaasettekandja komisjonide esimehed (eelnõu)

18. Järgmine istung

 

Setomaa Vallavolikogu istung toimub 30.10.2017 kell 15:00 Värska kultuurikeskuses alljärgneva päevakorra projektiga

1. Vallavanema valimine – ettekandja Rein Järvelill (eelnõu)

2. Setomaa Vallavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine –  ettekandja vallavanem (eelnõu)

3. Setomaa Vallavalitsuse koosseisu kinnitamine –  ettekandja vallavanem (eelnõu)

4. Setomaa Vallavolikogu alatiste komisjonide moodustamine –  ettekandja Rein Järvelill (eelnõu)

5. Setomaa Vallavolikogu alatiste komisjonide esimeeste valimine –  ettekandja Rein Järvelill (eelnõu)

6. Setomaa Vallavolikogu alatiste komisjonide aseesimeeste valimine –  ettekandja komisjonide esimehed (eelnõu)

7. Vallavolikogu liikmetele tasu ja hüvituse maksmise kord –  ettekandja Rein Järvelill (eelnõu)

8. Vallavanematele ja volikogu esimeestele hüvitise maksmine –  ettekandja Rein Järvelill (eelnõu)

9. Järgmine istung

 

Setomaa Vallavolikogu istung toimub 24.10.2017 kell 16:00 Värska kultuurikeskuses alljärgneva päevakorra projektiga

1. Setomaa Vallavolikogu esimehe valimine – ettekandja Martin Sulp

2. Setomaa Vallavolikogu aseesimehe valimine – ettekandja volikogu esimees

3. Valitsuste lahkumispalvete ärakuulamine – ettekandjad Meremäe vallavanem, Mikitamäe vallavanem ja Värska vallavanem

_______________________________________________________________________________________________________________

Meremäe Vallavolikogu istung toimub 27. septembril 2017. a algusega kell 15:00 Pööni kõrts-külalistemajas.

Pakutav päevakord:

1. Vallavanema informatsioon. A. Luts
2. Meremäe valla 2017. aasta III lisaeelarve. I. Lillmaa
3. OÜ Meremäe Vesi põhikirja muutmine. A. Keir
4. Avaldused. Jooksvad küsimused.

Arno Vares
Volikogu esimees

Eelnõud, III lisaeelarveIII lisaeelarve seletuskiri

Meremäe Vallavolikogu istung toimub 30. augustil 2017. a algusega kell 15:00
vallamaja saalis.

Pakutav päevakord:

1. Vallavanema informatsioon. A. Luts
2. Meremäe Kooli informatsioon algavaks õppeaastaks. M. Järvelill
3. Meremäe valla 2017. aasta II lisaeelarve. I. Lillmaa
4. Huvihariduse ja huvitegevuse kava kinnitamine. Ü. Herr, P. Kahusk
5. Omavalitsusüksuste ühiselt täidetavate ülesannete delegeerimine Sihtasutusele Võrumaa Arenduskeskus. A. Vares
6. Noored Setomaale toetusskeemis osalemine. Ü. Herr
7. OÜ Meremäe Vesi põhikirja muutmine. A. Vares
8. Avaldused. Jooksvad küsimused.

Arno Vares
Volikogu esimees

Eelnõud 30082017II põhitegevuse lisaeelarveII lisaeelarve investeerimistegevusSeletuskiri II lisaeelarve juurdeHuvihariduse tegevuskavaHuvihariduse tegevuskava noorte ja võimaluste arv

 

Meremäe Vallavolikogu istung toimub 12. juulil 2017. a algusega kell 15:00
vallamaja saalis.

Pakutav päevakord:

1. Meremäe valla sundühendamise vaidlustamine. A. Vares.
2. Meremäe vallavolikogu 2017. a valimisteks valimisringkonna moodustamine, piiride ja mandaatide arvu määramine, volikogu järgmise koosseisu liikmete arvu määramine. A. Vares.
3. Valimiskomisjoni moodustamine ja liikmete nimetamine. A. Vares.
4. Sihtasutuse Võrumaa Arenduskeskus asutamine. A. Vares
5. Vallavara müük enampakkumise korras. A. Keir.

Arno Vares
Volikogu esimees

Eelnõud

Kaaskiri_SA Võrumaa Arenduskeskus asutamineLisa 2_Võrumaa arenduskeskus_kontseptsioon_31.05.2017Lisa 3_SA_VAK_Põhikiri_projektLisa 4_SA_VAK_asutamisotsus_registreerimisavaldus

 

Meremäe Vallavolikogu istung toimub 28. juunil 2017. a algusega kell 15:00
vallamaja saalis.

Pakutav päevakord:

1. Vallavanema informatsioon. A. Luts
2. MTÜ Kagu Ühistranspordikeskus asutamine. A. Vares
3. SA Võrumaa Arenduskeskus asutamine. A. Vares
4. 2016. aasta majandusaasta aruande kinnitamine. I. Lillmaa
5. Meremäe valla 2017. aasta I lisaeelarve. I. Lillmaa
6. OÜ Meremäe Vesi põhikirja muutmine. A. Vares
7. Avaldused. Jooksvad küsimused.
Arno Vares
Volikogu esimees
Lisa: Eelnõud, aastaaruanne 2016, selgitused aruandeleI lisaeelarve 2017, lisaeelarve seletuskiri2017_05_31_Kaaskiri_SA Võrumaa Arenduskeskus asutamineLisa 2_Võrumaa arenduskeskus_kontseptsioon_31.05.2017Lisa 3_SA_VAK_Põhikiri_projektLisa 4_SA_VAK_asutamisotsus_registreerimisavaldus3_KÜTK_ühiste_kavatsuste_kokkulepe_eelnõu4_KÜTK_asutamisleping_projekt5_KÜTK_põhikiri_projekt

 

Meremäe Vallavolikogu istung toimub 24. mail 2017. a algusega kell 15:00 vallamaja saalis.

Pakutav päevakord:

1. Vallavanema informatsioon. A. Luts
2. Meremäe Vallavolikogu 25.01.2012 määruse nr 1 „Hankekord“ muutmine. A. Vares
3. Meremäe valla elutööpreemia määramine. A. Vares
4. Meremäe valla teede katendite uuendamine. A. Keir
5. Avaldused. Jooksvad küsimused.

Arno Vares
Volikogu esimees

Eelnõud 24.05.2017

 

Meremäe Vallavolikogu istung toimub 26. aprillil 2017. a algusega kell 16:00
vallamaja saalis.

Pakutav päevakord:

1. Vallavanema informatsioon. A. Luts
2. Meremäe Vallavolikogu 23.10.2008 nr 6 „Meremäe valla elutööpreemia statuut“ muutmine ja elutööpreemia suuruse kinnitamine. A. Vares
3. Vallavalitsuse koosseisu muutmine. A. Luts
4. Toetuse eraldamine. A. Vares
5. Vallavanemale töötasu määramine. A. Vares
6. Vabariigi Valitsuse ettepaneku ehk Vabariigi Valitsuse määruse „Meremäe valla, Mikitamäe valla ja Värska valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine“ eelnõu arutelu. A. Vares
7. Avaldused. Jooksvad küsimused.
Arno Vares
Volikogu esimees

Eelnõud, riigihalduse minister Mihhail Korbi 15.02.2017 kiri 1.1.-10/01517 „Vabariigi Valitsuse ettepaneku esitamine“ (eelnõu, seletuskiri, kaart)

 

Meremäe Vallavolikogu istung toimub 22. märtsil 2017. a algusega kell 15:00
vallamaja saalis.

Pakutav päevakord:

1. Vallavanema informatsioon. A. Luts
2. Vabariigi Valitsuse ettepaneku ehk Vabariigi Valitsuse määruse „Meremäe valla, Mikitamäe valla ja Värska valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine“ eelnõu arutelu. A. Vares
3. Arvamuse andmine Marinova III uuringuruumi uuringuloa taotluse ja otsuse eelnõu kohta. A. Vares
4. Avaldused. Jooksvad küsimused.
Arno Vares
Volikogu esimees
Lisa: Eelnõud 5 lehel, riigihalduse minister Mihhail Korbi 15.02.2017 kiri 1.1.-10/01517 „Vabariigi Valitsuse ettepaneku esitamine“ (eelnõu, seletuskiri, kaart), kohtuotsus 8.02.2017, 3-16-2582 Meremäe valla kohustamiseks vaadata Marinova III uuringuruumi uuringuloa kohta arvamuse andmise küsimus kahe kuu jooksul uuesti läbi

 

Meremäe Vallavolikogu istung toimub 22. veebruaril 2017. a algusega kell 14:00
vallamaja saalis.

Pakutav päevakord:

1. Võru politseijaoskonnalt ülevaade 2016. aasta kuritegevuse analüüsist. P. Piirmann
2. Vallavanema informatsioon. A. Luts
3. Umbusalduse avaldamine. A. Vares
4. Obinitsa Lasteaia ja Meremäe Kooli ümberkorraldamine. A. Luts
5. Meremäe valla 2017. aasta eelarve teine lugemine. I. Lillmaa
6. Meremäe valla 2017. aasta eelarve vastuvõtmine. I. Lillmaa
7. Meremäe Vallavalitsuse juhtimise struktuuri, teenistujate ja vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate palgamäärade kehtestamine. A. Vares
8. Meremäe Hooldekodu hoolekogu koosseisu kinnitamine. A. Vares
9. Hilana Taarka nimeline kultuuripreemia. E. Saluveer
10. Vabariigi Valitsuse määruse eelnõu arutelu. A. Vares
11. Ettepaneku tegemine piiride muutmiseks. A. Vares
12. Revisjonikomisjonile ülesannete andmine. R. Järvelill, M. Link
13. Avaldused. Jooksvad küsimused.
Arno Vares
Volikogu esimees
Lisa: Eelnõud, eelnõu Vares, eelnõu Link2017. aasta vallaeelarve ja seletuskiri, riigihalduse minister Mihhail Korbi 15.02.2017 kiri 1.1.-10/01517 „Vabariigi Valitsuse ettepaneku esitamine“ ja eelnõu, seletuskiri, kaart, Meremäe taluseltsi esimehe Urmas Utsali järelepärimine

 

Meremäe Vallavolikogu istung toimub 31. jaanuaril 2017. a algusega kell 15:00
vallamaja saalis.

Pakutav päevakord:

1. Vallavanema informatsioon. A. Luts
2. Meremäe valla Aasta Tegija 2016 aunimetuse saajate kinnitamine. A. Luts
3. Eelarve- ja majanduskomisjoni 2016. aasta töö ülevaade. M. Link
4. Audiitori määramine. A. Vares
5. Maa sihtotstarbe muutmine. T. Lepasaar
6. Vallavalitsuse koosseisu muutmine. A. Luts
7. Miikse küla, Kalatsova küla, Kuksina küla, Ruutsi küla elanike avalduste kohta arvamuse andmine. A. Vares
8. Vallavalitsuse liikmete Ago Keiri, Tiina Lepasaare, Katre Pinnäri informatsioon.
9. Avaldused. Jooksvad küsimused.
Arno Vares
Volikogu esimees

Eelnõud Volikogu 31 jaanuar 2017

 

Meremäe Vallavolikogu istung toimub 20. jaanuaril 2017. a algusega kell 15:00
vallamaja saalis.

Pakutav päevakord:

Tartu Halduskohtule vastus Askersund Trading Osaühingu kaebuse* kohta. A. Vares

Arno Vares
Volikogu esimees

*Askersund Trading Osaühingu kaebus Meremäe valla kohustamiseks vaadata Marinova III uuringuruumi uuringuloa kohta arvamuse andmise küsimus kahe kuu jooksul uuesti läbi.

 

Meremäe Vallavolikogu istung toimub 20. detsembril 2016. a algusega kell 15:00 vallamaja saalis.

Pakutav päevakord:

1. Vallavanema informatsioon. A. Luts
2. Haldusreformi hetkeseisust ja plaanidest Meremäe vallas. A. Vares, A. Luts
3. Arvamuse andmine Mahepai OÜ-le kinnisasjade omandamiseks loa andmise kohta. A. Vares
4. Haridus- ja kultuurikomisjoni töö ülevaade. V. Kooser
5. Meremäe valla 2016. aasta III lisaeelarve. I. Lehiste
6. Meremäe valla 2017. aasta eelarve. Esimene lugemine, jätk. I. Lehiste
7. Revisjonikomisjonile ülesande andmine. A. Vares
8. Sotsiaalkomisjoni koosseisu kinnitamine. A. Vares
9. Vallavalitsuse koosseisu muutmine. A. Luts
10. Hüvituse maksmine. A. Vares
11. Avaldused. Jooksvad küsimused.
Arno Vares
Volikogu esimees
Lisa: volikogu-20-detsember-2016III-lisaeelarve-2016III-lisaeelarve-investeeringud-2016III-lisa-seletuskiri-2016-a-eelarveprojektileeelarveprojekt-2017-pdfinvesteeringud-2017seletuskiri-2017-a-eelarveprojektile

Meremäe Vallavolikogu istung toimub 16. novembril 2016. a algusega kell 15:00 vallamaja saalis.

Pakutav päevakord:

 1. Vallavanema informatsioon. A. Luts
 2. MTÜ Setomaa Turism tegevuse ülevaade. Ü. Pärnoja
 3. Marinova III uuringuloa taotluse kohta arvamuse andmine. M. Kala
 4. Meremäe valla 2017. aasta eelarve. Esimene lugemine. I. Lehiste
 5. Meremäe Vallavolikogu 25.05.2016 otsuse nr 30 „Laenu võtmine“ muutmine. I. Lehiste
 6. Noored Setomaale toetusskeemis osalemine. M. Uibokand
 7. Elanike arvamuse väljaselgitamine. A. Vares
 8. Meremäe Kooli hoolekogusse esindaja nimetamine. A. Vares
 9. Haridus- ja kultuurikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine. A. Vares
 10. Sotsiaalkomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine. A. Vares
 11. Avaldused. Jooksvad küsimused.

Arno Vares

Volikogu esimees

 

Meremäe Vallavolikogu istung toimub 26. oktoobril 2016. a algusega kell 15:00
vallamaja saalis.

Pakutav päevakord:

1. Vallavanema informatsioon. A. Luts
2. Marinova uuringuloa taotluse kohta arvamuse andmine. M. Kala
3. Vallavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine. A. Luts
4. Vallavalitsuse koosseisu kinnitamine. A. Luts
5. Vallavanemale töötasu määramine. A. Vares
6. Vallavanemale isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise hüvitise määramine. A. Vares
7. Esindaja nimetamine Võrumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse liikmeks. A. Vares
8. Toetuse eraldamine. A. Vares
9. Vallavara omandamine. M. Kala
10. Vallavara kasutusse andmine. A. Keir
11. Kohaliku tee Meldova-Helbi laudad katendi uuendamine. A. Keir
12. Avaldused. Jooksvad küsimused.

Arno Vares
Volikogu esimees

 

Meremäe Vallavolikogu istung toimub 28. septembril 2016. a algusega kell 15:00
vallamaja saalis.

Pakutav päevakord:

1. Abivallavanema informatsioon. M. Uibokand
2. Marinova uuringuloa taotluse kohta arvamuse andmine. M. Kala, A. Saarnits, U. Tuuling
3. Meremäe vallavanema valimine. A. Vares
4. Haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamine ning ettepaneku tegemine läbirääkimiste alustamiseks. M. Uibokand
5. Meremäe valla 2016. aasta II lisaeelarve. I. Lehiste
6. „Meremäe valla arengukava 2016-2021“ kinnitamine. M. Uibokand ja I. Lehiste
7. Hüvituse maksmine. A. Vares
8. Abivallavanemale vallavanema ülesannete täitmise eest tasu maksmine. A. Vares
9. Võru Linnavalitsuse ühishankes osalemine „Hulkuvate loomadega läbiviidavad toimingud 2017-2019″. A. Keir
10. EST-LAT programmi projektis osalemine. M. Uibokand
11. Detailplaneeringu menetluse lõpetamine. M. Kala
12. Avaldused. Jooksvad küsimused.
Arno Vares
Volikogu esimees

Volikogu28092016eelnõud ii-lisa-2016-eelarve ii-lisa-2016-investeeringud ii-lisa-seletuskiri-2016-a-eelarveprojektile l_mu_328201_askersund_trading_osauhing_10414518_19_08_2016_09_44 marinova-iii-uuringuloa-taotlus-2016 marinova-iii-uuring-eel-omav

Meremäe Vallavolikogu istungil 07. septembril 2016 valiti volikogu esimeheks Arno Vares, valiti Vabariigi Presidendi valimiskogusse volikogu esindajaks Arno Vares.

 

Meremäe Vallavolikogu istung toimub 24. augustil 2016. a algusega kell 15:00
vallamaja saalis.

Pakutav päevakord:

1. Vallavolikogu komisjoni esimeestele ja liikmetele hüvitise maksmine. M. Link
2. Meremäe Kooli informatsioon algavaks õppeaastaks. M. Järvelill, M. Link
3. Haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimiste alustamisega nõustumine. Värska Vallavolikogu ettepanek. V. Kooser
4. Haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimiste alustamisega nõustumine. Vastselina Vallavolikogu ettepanek. M. Link
5. Informatsioon Taarka fondi moodustamisest. V. Kooser
6. Meremäe valla arengukava 2016-2021 esimene lugemine. M. Uibokand, I. Lehiste
7. Vallavanema informatsioon. R. Järvelill
8. Avaldused. Jooksvad küsimused.

Mihhail Link
Volikogu esimees

Volikogu 24082016 eelnõud

HK eelnõu läbirääkimised

Haldusreformi eelnõude lisa

Meremäe valla arengukava 2015-2020

Arengukava 2016-2021

 

 

Meremäe Vallavolikogu istung toimub 22. juunil 2016. a algusega kell 14:00
vallamaja saalis.

Pakutav päevakord:

1. Vallavanema informatsioon. R. Järvelill
2. 2015. aasta majandusaasta aruande kinnitamine. I. Lehiste
3. Jäätmehoidla maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine. M. Kala
4. Transpordimaa maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine. M. Kala
5. Haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamine ja ühinemisläbirääkimiste alustamiseks ettepaneku tegemine. M. Link
6. Haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimiste alustamisega nõustumine. Värska Vallavolikogu ettepanek. R. Järvelill
7. Vallavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine. R. Järvelill
8. Vallavalitsuse koosseisu kinnitamine. R. Järvelill
9. Avaldused. Jooksvad küsimused.
Mihhail Link
Volikogu esimees
Lisa: Eelnõud 22062016  Meremäe Vallavalitsuse konsolideeritud aastaaruanne 2015 Meremäe audiitori aruanne 2015

 

Meremäe Vallavolikogu istung toimub 25. mail 2016. a algusega kell 15:00 vallamaja saalis.

Pakutav päevakord:

1. Vallavanema informatsioon. R. Järvelill
2. Esindaja nimetamine Eesti Maaomavalitsuste Liidu Üldkoosolekule – Maapäevale. M. Link
3. Haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimiste alustamisega nõustumine. Värska Vallavolikogu ettepanek. R. Järvelill
4. Elamumaa maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine. M. Kala
5. Veekogude aluste maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemine. M. Kala
6. Maatulundusmaa maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine. M. Kala
7. Munitsipaalomandis olevate hoonete aluste maaüksusete munitsipaalomandisse taotlemine. M. Kala
8. Tootmismaa maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine. M. Kala
9. Transpordimaa maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine. M. Kala
10. Ärimaa maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine. M. Kala
11. Sotsiaalmaa maaüksusete munitsipaalomandisse taotlemine M. Kala
12. Transpordimaa maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine. M. Kala
13. Vallavara kasutusse andmine. M. Kala
14. Laenu võtmine. R. Järvelill
15. Avaldused. Jooksvad küsimused.
Mihhail Link
Volikogu esimees

Volikogu 25 mai 2016 2016 investeeringute eelarve

 

Meremäe Vallavolikogu istung toimub 27. aprillil 2016. a algusega kell 15:00
vallamaja saalis.

Pakutav päevakord:

1. Vallavanema informatsioon. R. Järvelill
2. Meremäe Vallavolikogu esimehe valimine. R. Tarros
3. Meremäe valla 2016. aasta I lisaeelarve. I. Lehiste
4. Laenu võtmine. R. Järvelill
5. Vallavara kasutusse andmine. A. Keir
6. Vallavara kasutusse andmine. A. Keir
7. Volitatud isiku määramine. R. Järvelill
8. Haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimiste alustamisega nõustumine. Värska Vallavolikogu ettepanek. R. Järvelill
9. Haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamisega nõustumine. Võru Linnavolikogu ettepanek. R. Järvelill
10. Avaldused. Jooksvad küsimused.

Volikogu 27042016 2016 I lisaeelarve investeeringute eelarve 2016 I lisaeelarve I lisa seletuskiri 2016 eelarveprojektile

 

Meremäe Vallavolikogu istung toimub 18. märtsil 2016. a algusega kell 15:00 vallamaja saalis.

Pakutav päevakord:

1. Vallavanema informatsioon. R. Järvelill
2. Haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimiste alustamisega nõustumine ja komisjoni moodustamine. A. Vares
3. Obinitsa Lasteaia ja Meremäe Kooli ümberkorraldamine. M. Uibokand
4. Sotsiaalhoolekandelise abi ja toetuste andmise kord. K. Pinnär
5. Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna kehtestamine. A. Keir
6. Kohaliku tee pikkuse muutmine. A. Keir
7. Avaldused. Jooksvad küsimused.
Arno Vares
Volikogu esimees

Volikogu 18 märts 2016 eelnõud

 

Meremäe Vallavolikogu istung toimub 12. veebruaril 2016. a algusega kell 15:00
vallamaja saalis.

Pakutav päevakord:

1. Vallavanema informatsioon. R. Järvelill
2. Setomaa Valdade Liidu tegevuse ülevaade. M. Timmo
3. Obinitsa Lasteaia ja Meremäe Kooli ümberkorraldamine. M. Uibokand
4. Reaalservituudi seadmine. A. Keir
5. Meremäe Vallavolikogu 12.01.2016 otsuse nr 4 „Vallavanemale isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise hüvitise määramine“ muutmine
6. Meremäe Vallavalitsuse juhtimise struktuuri, teenistujate ja vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate palgamäärade kehtestamine. R. Järvelill
7. 2016. aasta vallaeelarve teine lugemine. I. Lehiste
8. 2016. aasta vallaeelarve vastuvõtmine. I. Lehiste
9. Revisjonikomisjoni aruanne. R. Nikitin
10. Avaldused. Jooksvad küsimused.
Arno Vares
Volikogu esimees

Vvk 12022016 eelnõud

II lugemine Investeeringud 2016 aastal vastavalt arengukavale

III 2016. aasta eelarveprojekt II lugemine eelnõu

 

Meremäe Vallavolikogu istung toimub 15. jaanuaril 2016. a algusega kell 14:00 vallamaja saalis.

Pakutav päevakord:

1. Vallavanema informatsioon. R. Järvelill
2. Haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamine ja ühinemisläbirääkimiste alustamiseks ettepaneku tegemine. A. Vares, S. Valner
3. Meremäe valla Aasta Tegija 2015 aunimetuse saajate kinnitamine. R. Järvelill
4. Vallavara kasutusse andmine. R. Järvelill, A. Keir
5. Vallavanemale isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise hüvitise määramine. A. Vares
6. Meremäe Vallavalitsuse juhtimise struktuuri, teenistujate ja vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate palgamäärade kehtestamine. R. Järvelill
7. Audiitori määramine. I. Lehiste
8. 2016. aasta vallaeelarve teine lugemine. I. Lehiste
9. 2016. aasta vallaeelarve vastuvõtmine. I. Lehiste
10. Volikogu komisjonide 2015. a tegevuse ülevaade. R. Allik, V. Kooser, M. Link, R. Nikitin
11. Avaldused. Jooksvad küsimused.

Arno Vares
Volikogu esimees

Eelnõud

II 2016. aasta eelarveprojekt II lugemine eelnõu

II lugemine Investeeringud 2016 aastal vastavalt arengukavale

Lisa 1 Meremae yvk skeem

Lisa 2 Obinitsa yvk skeem

Meremäe Vallavolikogu istung toimub 11. detsembril 2015. a algusega kell 15:00 vallamaja saalis.

Pakutav päevakord:

 1. Abivallavanema informatsioon. M. Uibokand
 2. Setomaa Turismi ülevaade. Ü. Pärnoja
 3. Noored Setomaale toetusskeemis projekti toetuse piirmäära kinnitamine. M. Uibokand
 4. Meremäe valla Noortevolikogu põhimääruse kehtestamine. M. Uibokand
 5. Täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise ja sotsiaalteenuste osutamise kord. K. Pinnär
 6. Meremäe Vallavolikogu 21. detsembri 2010. a määruse nr 18 „Hoolduse seadmise, hooldaja määramise ja hooldajatoetuse maksmise kord“ muutmine. K. Pinnär
 7. Meremäe valla 2015. aasta IV lisaeelarve. I. Lehiste
 8. Meremäe Vallavalitsuse juhtimise struktuuri, teenistujate ja vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate palgamäärade kehtestamine. I. Lehiste
 9. 2016. aasta vallaeelarve teine lugemine. I. Lehiste
 10. Revisjonikomisjonile ülesande andmine. A. Vares
 11. Vallavanemale tulemustasu maksmine. A. Vares
 12. Avaldused. Jooksvad küsimused.

Arno Vares

Volikogu esimees

Eelnõud

IV lisaeelarve 2015.aasta eelarveprojekt ja Seletuskiri IV lisaeelarve 2015 juurde

IV lisaeelarve 2015 .aasta investeeringute eelarve

Muudatusettepanekud 2015

Muudatusettepanekud 2016

2016. aasta eelarveprojekt II lugemine eelnõu ja Seletuskiri 2016 a eelarveprojektile

Investeeringud 2016 aastal vastavalt arengukavale

 

Meremäe Vallavolikogu istung toimub 13. novembril 2015. a algusega kell 15:00 vallamaja saalis.

Pakutav päevakord:

 1. Vallavanema informatsioon. R. Järvelill
 2. Arvamuse andmine Marinova dolokivimaardla Marinova dolokivikarjääri kaevandamise loa muutmise taotluse ja otsuse eelnõu kohta. L. Unt
 3. Arvamuse andmine Marinova dolokivimaardla Marinova II dolokivikarjääri mäeeraldisel kaevandamisloa taotluse ja otsuse eelnõu kohta. L. Unt
 4. Maamaksumäära kehtestamine. L. Unt
 5. Ehitiste peremehetuks tunnistamine. L. Unt
 6. Meremäe valla Noortevolikogu põhimääruse kehtestamine. K. Karusion
 7. Noored Setomaale toetusskeemis osalemine. M. Uibokand
 8. 2016. aasta vallaeelarve esimene lugemine. I. Lehiste
 9. Meremäe Vallavalitsuse juhtimise struktuuri, teenistujate ja vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate palgamäärade kehtestamine. R. Järvelill
 10. Vallavalitsuse koosseisu muutmine. R. Järvelill
 11. Meremäe külastuskeskuse eskiisprojekti tutvustus. M. Uibokand
 12. Avaldused. Jooksvad küsimused.

 

Arno Vares

Volikogu esimees

Volikogu 13112015 eelnõud

2016 eelarve projekt Investeeringud 2016 aastal vastavalt arengukavale Seletuskiri 2016 a eelarveprojektile

 

Meremäe Vallavolikogu istung toimub 09. oktoobril 2015. a algusega kell 15:00 vallamaja saalis.

Pakutav päevakord:

 1. Vallavanema informatsioon. R. Järvelill
 2. Laenude refinantseerimine. I. Lehiste
 3. Kohalike teede nimekirja muutmine. H. Veenpere
 4. Meremäe valla remonditavate teede nimekiri H. Veenpere
 5. Ülesannete delegeerimine. H. Palok
 6. Vallavalitsuse koosseisu muutmine. R. Järvelill
 7. „Meremäe valla arengukava 2015-2020“ kinnitamine. M. Uibokand ja I. Lehiste
 8. Avaldused. Jooksvad küsimused.

Arno Vares

Volikogu esimees

Eelnõud: Volikogu_09102015

Meremäe valla arengukava 2015-2020: Arengukava eelnou

Arengukava muutmise ettepanekud: Parandusettepanekud, parandusettepanekud_ak_2015, ak_ettep_muuseumArengukavaeelnmuutmettepanek_HVeenpere

Teede joonised: 4600050_kitso_englijarv 4600118_väikohärma_paklova_jõksi 4600128_salumägi_roots 4600132_obinitsa_taaglova_lindsi 4600196_kullatuva_tee 4600214_kaasiku_tee 4600215_tiigi_tee

2015 Aasta Eelarve Prognoos
2015 Aasta Eelarve Prognoos
2015 .aasta eelarve prognoos.pdf
394.4 KiB
796 Downloads
Details