Eelarvestrateegia

Valla eelarvestrateegia on osa valla arengukavast.

Meremäe valla arengukava 2015-2020 https://www.riigiteataja.ee/akt/422102015048