Koostamisel

image_pdfimage_print

Meremäe Vallavolikogu algatas 26. juuni 2013. a otsusega nr 25 Meremäe valla haldusterritooriumil Setomaa ettevõtluskeskkonna teemaplaneeringu (edaspidi TP) koostamise, teemaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (edaspidi KSH) koostamise, Meremäe valla üldplaneeringu koostamise ja üldplaneeringu KSH koostamise.

Meremäe valla üldplaneeringu dokumendid:

NB! Igaühel on õigus planeeringu koostamisel kaasa rääkida! Täiendusettepanekuid planeeringule saavad esitada kuni selle kehtestamiseni.  Oma põhjendatud seisukohad, ettepanekud ja arvamused on oodatud e-posti aadressil: vald@meremae.ee

Üldplaneeringu seletuskirja eelnõu mai 2015 (8,34 MB)
Üldplaneeringu joonise eelnõu töökaart (21,1 MB)
Üldplaneeringu joonise eelnõu - Meremäe küla (2,37 MB)
Üldplaneeringu Joonise eelnõu - Obinitsa küla (3,04 MB)
Üldplanereingu Joonise eelnõu - funktsionaalsed seosed (7,57 MB)

Üldplaneeringu algatamise otsus
Algatamise otsus - lisa 1
Algatamise otsus - Lisa 2
Üldplaneeringu lähteseisukohad
Üldplaneeringu KSH programm

Setomaa ettevõtluskeskkonna teemaplaneeringu dokumendid:

Teemaplaneeringu materjalid on paremini struktureeritud kujul kättesaadavad ka: http://veduutplaneeringud.edicy.co/tooted/setomaa-ettevotluskeskkonna-teemaplaneering

Teemaplaneeringu algatamise otsus
Algatamise otsus - lisa 1
Algatamise otsus - Lisa 2
Teemaplaneeringu seletuskirja eelnõu
Lisa 1 - Setomaa ühine ettevõtlusstrateegia
Lisa 2 - Perspektiivsed väikesadamad
Lisa 3 - Õrsava järv ajaloolistel kaartidel
Lisa 4 - Värska lahe ranna ja kalda kitsendused
Lisa 5 - Kehtivad piirangud
Teemaplaneeringu joonis - Meremäe vald
Teemaplaneeringu joonis - Funktsionaalsed seosed
Teemaplaneeringu jooniste leppemärgid
Teemaplaneeringu KSH programm
Teemaplaneeringu KSH aruande eelnõu