Koostamisel

image_pdfimage_print

Meremäe Vallavolikogu algatas 26. juuni 2013. a otsusega nr 25 Meremäe valla üldplaneeringut täpsustava Setomaa ettevõtluskeskkonna teemaplaneeringu (edaspidi TP) ja TP keskkonnamõju strateegilise hindamise (edaspidi KSH) koostamise. Sama otsusega algatati uue Meremäe valla üldplaneeringu koostamine ja üldplaneeringu KSH koostamine. Töö käigus on Meremäe Vallavalitsus pidanud otstarbekaks integreerida TP lahendus koostatavasse üldplaneeringusse ja jõuda kehtestamiseni ainult Meremäe valla üldplaneeringuga.

NB! Igaühel on õigus planeeringu koostamisel kaasa rääkida! Täiendusettepanekuid planeeringule saavad esitada kuni selle kehtestamiseni.  Oma põhjendatud seisukohad, ettepanekud ja arvamused on oodatud e-posti aadressil: vald@meremae.ee

Meremäe valla üldplaneeringu eskiisi ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu materjalid:

Meremäe üldplaneeringu seletuskirja eelnõu (juuni 2017)
Üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu
Üldplaneeringu joonise eelnõu
Üldplaneeringu joonise eelnõu leppemärgid
Üldplaneeringu joonise eelnõu - Setomaa funktsionaalsed seosed Üldplaneeringu joonise eelnõu - Lepa, Tobrova, Uusvada, Pliia Üldplaneeringu joonise eelnõu - Meremäe
Üldplaneeringu joonise eelnõu - Miikse
Üldplaneeringu joonise eelnõu - Obinitsa
Üldplaneeringu joonise eelnõu - Võmmorski

Meremäe üldplaneeringu algatamise otsus
Meremäe üldplaneeringu algatamise otsuse lisa 1
Meremäe üldplaneeringu algatamise otsuse lisa 2
Üldplaneeringu lähteseisukohad
Üldplaneeringu KSH programm

 

Setomaa ettevõtluskeskkonna teemaplaneeringu dokumendid:

Teemaplaneeringu algatamise otsus
Algatamise otsus - lisa 1
Algatamise otsus - Lisa 2
Teemaplaneeringu seletuskirja eelnõu
Lisa 1 - Setomaa ühine ettevõtlusstrateegia
Lisa 2 - Perspektiivsed väikesadamad
Lisa 3 - Õrsava järv ajaloolistel kaartidel
Lisa 4 - Värska lahe ranna ja kalda kitsendused
Lisa 5 - Kehtivad piirangud
Teemaplaneeringu joonis - Meremäe vald
Teemaplaneeringu joonis - Funktsionaalsed seosed

Teemaplaneeringu KSH programm
Teemaplaneeringu KSH aruande eelnõu