Kehtivad planeeringud

image_pdfimage_print

Meremäe valla üldplaneering on kehtestatud 25.06.1999. a määrusega nr 14 ning on koostatud kogu valla territooriumi kohta aastateks 1998-2013. Selle koostamise ajal puudusid kehtivad üldisema tasandi planeeringud (maakonnaplaneering, üleriigiline planeering) ning ei osatud ette näha kiiret tehnoloogilist arengut. Seetõttu algatas Meremäe Vallavolikogu oma 26.06.2013. a otsusega nr 25 uue Meremäe valla üldplaneeringu koostamise. Eeltoodust tulenevalt on Meremäe Vallavolikogu oma 12.03.2014 otsuses nr 11 ” Meremäe valla üldplaneeringu ülevaatamine” seisukohal, et Meremäe valla 1999. aastal kehtestatud üldplaneering jäetakse kehtima olemasoleval kujul kuni uue üldplaneeringu kehtestamiseni.

Üldplaneeringu materjalid:

Meremäe valla üldplaneeringu seletuskiri (1999)
Meremäe valla üldplaneeringu põhijoonis (1999)

Üldplaneeringu ülevaatamise tulemused:

Meremäe vallavolikogu 12.03.2014 otsus nr 11
Meremäe vallavolikogu 12.03.2014 otsuse nr 11 lisa

Üldplaneeringut muutvad detailplaneeringud:

Meremäe Vallavolikogu 12.12.2014 . a otsusega nr 49 kehtestatud Meremäe külastuskeskuse ja selle lähiala detailplaneeringuga tehakse ettepanek kehtiva Meremäe valla üldplaneeringu põhilahendi muutmiseks. Muudatus puudutab üldplaneeringu põhikaarti, millega võrreldes täpsustatakse planeeringualal asuvate maaüksuste maakasutust. Planeeringuga ei kavandata olulise keskkonnamõjuga tegevusi. Detailplaneeringuga kavandatud muudatus kajastub Meremäe Vallavolikogu 26.06.2013. a otsusega algatatud Meremäe valla üldplaneeringu joonisel.
Väljavõte Meremäe külastuskeskuse detailplaneringust
Meremäe külastuskeskuse detailplaneeringu kehtestamise otsus

Meremäe Vallavolikogu 11.09.2015 . a otsusega nr 45 kehtestatud Meremäe koolimaja kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringuga tehakse ettepanek kehtiva Meremäe valla üldplaneeringu põhilahendi muutmiseks. Muudatus puudutab üldplaneeringu põhikaarti, millega võrreldes täpsustatakse planeeringualal asuvate maaüksuste maakasutust. Planeeringuga ei kavandata olulise keskkonnamõjuga tegevusi. Detailplaneeringuga kavandatud muudatus kajastub Meremäe Vallavolikogu 26.06.2013. a otsusega algatatud Meremäe valla üldplaneeringu joonisel.
Väljavõte Meremäe koolimaja kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringust
Meremäe koolimaja kinnistu detailplaneeringu kehtestamise otsus (Meremäe Vallavolikogu 11.09.2015. a otsus nr 45)