Noored Setomaale toetusskeem 2016

image_pdfimage_print

Maaeluministeerium, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus ja Setomaa Valdade Liit kuulutavad avatuks Noored Setomaale toetusskeemi taotlusvooru

Noored Setomaale toetusskeemi 2016. aasta taotlusvoor on avatud, taotluste esitamise tähtaeg on 1. veebruar 2017.

Toetusskeemi aluseks on maaeluministri käskkiri 149, 03.10.2016 Noored Setomaale toetusskeemi tingimused ja kord 2016. aastal (edaspidi: kord).

Toetusskeemist saavad vastavalt korrale toetust taotleda endale kuuluva eluruumi elamistingimuste parandamiseks 21-40 aasta vanused isikud, kelle registreeritud elukoht on Meremäe, Mikitamäe, Misso või Värska vallas. Taotlejale, toetuse saajale, eluruumile, ehitustöödele ja ehitajale esitatavad nõuded on korra punktis 5 ning toetatavad tegevused korra punktis 6.

Toetusteks on kavandatud kokku 80 000 eurot, igas toetusskeemis osalevas vallas 20 000 eurot. Toetusest poole (10 000 eurot) panustab riik Setomaa arengu programmi vahenditest ning poole (10 000 eurot) kohalik omavalitsus.

Projektiga tehtavate tööde maksumusest vähemalt kolmandiku (33,33%) peab taotleja ise panustama.

Vormikohane allkirjastatud taotlus koos korra punktis 10.4 loetletud lisadega tuleb esitada hiljemalt 1. veebruaril 2017. Taotlusorm ja teised taotlemiseks vajaminevad dokumendid on avaldatud Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse veebilehel http://www.eas.ee/teenus/noored-setomaale/

 

Meremäe vallas

 • Maksimaalne toetus ühele projektile on 3 000 eurot
 • Taotlusega seotud info ja nõustamine ylle.herr@meremae.ee, 785 6635
 • Taotlused esitada e-postiga vald@meremae.ee või postiga Meremäe vallamaja, 65302 Meremäe küla, Võru maakond

Mikitamäe vallas

 • Maksimaalne toetus ühele projektile on 4 000 eurot
 • Taotlusega seotud info ja nõustamine Maivi Laar, arendus@mikitamae.ee, 506 3301
 • Taotlused esitada e-postiga vald@mikitamae.ee või postiga Mikitamäe vallavalitsus, 64301 Mikitamäe, Põlva maakond

 

Misso vallas

 • Maksimaalne toetus ühele projektile on 5 000 eurot
 • Taotlusega seotud info ja nõustamine: Indrek Ülper, majandus@misso.ee, 514 5313
 • Taotlused esitada e-postiga vald@misso.ee või postiga Tsiistre tee 3, 65001 Misso alevik, Võru maakond

Värska vallas

 • Maksimaalne toetus ühele projektile on 6670 eurot.
 • Taotlusega seotud info ja nõustamine: Ulvi Oper, ulvi@verska.ee, 5786 9861
 • Taotlused esitada e-postiga vald@verska.ee või postiga aadressil Pikk 12, 64001 Värska, Põlva maakond

Taotlusvooru infopäeva materjalid on avaldatud Setomaa veebilehel http://www.setomaa.ee/noored-maale-toetusskeem-2016

2016.aasta toetused

Vastavalt Meremäe Vallavalitsuse korraldusele nr.11 27.01.2017  moodustati programmi “Noored setomaale 2016”  hindamiskomisjon seitsme liikmeline koosseisus: esimees Aivar Luts, liikmed: Tiina Lepasaar, Ülle Herr, Guuri Piholaa, Rein Tarros, Rein Järvelill, Arno Vares.

 Noored Setomaale toetusskeemi esitati toetuse saamiseks kaksteist taotlust, millest kõik vastasid toetusskeemi nõuetele. Taotletav toetussumma kokku 32 049,34 eurot. Esitatud taotlusi hindas Noored Setomaale toetusskeemi 2016 taotluste hindamiseks moodustatud hindamiskomisjon 06.03.2017 koosolekul vastavalt ettenähtud Noored Setomaale toetusskeemi taotluste hindamismetoodikale. Hindamisele eelnes paikvaatlus 06.03.2017 hommikul (9.15-12.45).

Hindamiskomisjon koostas 06.03.2017. a koosolekul taotluste hindamistabeli (korralduse lisa l) ja koosoleku protokolli (korralduse lisa 2), milles esitatakse vallavalitsusele ettepanek toetuse eraldamiseks taotlejatele, kes said vastavalt hindamismetoodikale positiivse tulemuse. Komisjoni koosoleku toimumise ajal vastas 12 taotlust riigihalduse ministri 03.10.2016 käskkirjaga nr 149 „Noored Setomaale toetusskeemi tingimused ja kord 2016. aastal” (edaspidi Noored Setomaale toetusskeem) esitatud nõuetele.

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse S 30 lõike I punkti 2, riigihalduse ministri

03.10.2016 käskkirja nr 149 punkti 11.17., Meremäe Vallavolikogu 22.02.2017 määruse nr 2

„Meremäe valla 2017. aasta eelarve”, Meremäe Vallavolikogu 16.11.2016 otsuse nr 59 „Noored Setomaale toetusskeemis osalemine” ja Noored Setomaale toetusskeemi 2016 hindamiskomisjoni taotluste hindamistulemuste (korralduse lisa I ja lisa 2) alusel andis Meremäe Vallavalitsus korralduse:

 1. Kinnitada Noored Setomaale 2016. a toetuste saajad alljärgnevalt:
 2. Sõlmida lepingud käesoleva korralduse punktis I nimetatud taotlejatega 2016. a Noored Setomaale toetusskeemi täitmiseks. Lepingud sõlmitakse kahepoolsetena. Lepingu pooled on Meremäe Vallavalitsus ja toetuse saaja.

 

 1. Kinnitada Noored Setomaale 2016. a toetuste saajad alljärgnevalt:

 

  Taotleja Taotluse nr Hinde

punkte

Toetuse summa Omafinan

tseering

Projekti kogumaksumus Kestus

kuudes

1. Jekaterina Balanenkova 9-17/254 3,88 3000,00 1993,45 4993,45 7
2. Svetlana Toomik 9-17/171 3,74 3000,00 1512,43 4512,43 18
3. Priit Kooser 9-17/247 3,68 2821,85 1410,71 4232,56 18
4. Siim Verrev 9-17/168 3,64 3000,00 1620,00 3620,00 18
5. Liis Kogerman 9-17/255 3,52 1811,75 915,00 2726,75 18
6. Signe Keskküla 9-17/246 3,47 1675,46 837,61 2513,07 18
7. Eduard Ivanov 9-17/117 3,32 2977,04 1488,52 4465,56 18
8. Markus Männik 9-17/243 3,26 2053,85 1026,77 3080,62 12
9. Martin Toomik 9-17/184 3,10 1390,15 2693,45 4083,60 2