Hajaasustuse programm 2016

image_pdfimage_print

Hajaasustuse programmi 2016 Võru maakonna taotlusvoor on avatud perioodil 22.märts kuni 23. mai 2016. Taotluste vastuvõtt toimub kõikides Võrumaa valdades. Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada paberil või digitaalselt allkirjastatuna vallavalitsusse hiljemalt 23. mail 2016 k.a

Hajaasustuse programmi eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele maapiirkondades.

Programmist toetatakse majapidamistele hooneteväliste vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ning juurdepääsuteede rajamist. Juhul kui majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud, toetatakse ka autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

Projekti elluviimisega tuleb jõuda tervikliku lahenduseni, mis tagab joogivee kättesaadavuse, aastaringselt läbitava juurdepääsutee, heitvee nõuetekohase kanaliseerimise või leibkonna vajadustele vastava elektrisüsteemi.

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad järgmistele nõuetele:

  • taotleja elukoht on alaliselt ja ka rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse (vähemalt alates 1.01.2016);
  • taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.

Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotleja suhtes kehtivad taotlejale esitatud nõuded. Kaastaotlejal tuleb projekti elluviimisse  panustada rahaliselt ning tema majapidamine peab projekti tegevuste elluviimisest kasu saama.

Maksimaalne toetus programmist on 6500 eurot ühe majapidamise kohta. Toetus ei või olla suurem kui 66,67% projekti abikõlblikest kuludest. Taotleja omafinantseering peab olema vähemalt 33,33%. Toetuse eraldamise aluseks on põhjendatud ja projekti eesmärkide saavutamist tagav eelarve. Kui majapidamine on saanud toetust eelnevatest hajaasustuse programmidest perioodil 2011-2015, siis arvestatakse saadud toetus uuest võimalikust toetusest maha. Iga valdkonna (joogivesi, kanalisatsioon, juurdepääsuteed ja elekter) jaoks võib programmist  toetust saada üks kord – ka sel juhul võetakse arvesse viimasel viiel aastal saadud toetusi.

Toetatakse investeeringuid majapidamistesse, mille omanikuks on taotleja, tema lähisugulane või hõimlane. Kui taotleja on majapidamise valdaja, siis on tal õigus saada toetust tingimusel, et valduse kasutamise aluseks on kirjalik leping, mis kehtib vähemalt kolm aastat arvates taotluse esitamise päevast.

Töid on lubatud alustada pärast seda, kui taotluse osas on tehtud rahastamisotsus ning toetuse saajaga on sõlmitud toetusleping. Uuringud, projekteerimine, riigilõivud, notaritasud, teostusjoonised ja veeanalüüsid on teatud juhtudel abikõlblikud enne toetuslepingu sõlmimist.

Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimise maksimaalne kestus on 15 kuud. 

Toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude loetelu ning taotlemise tingimused on kehtestatud riigihalduse ministri käskkirjaga 17.03.2016 nr 073 „Hajaasustuse programmi 2016. a programmdokument”.

Hajaasustuse programmi 2016 Hindamiskomisjon, korraldus nr 69

Lisainfo: Ülle Herr, Meremäe Vallavalitsus, ylle.herr@meremae.ee, tel 78 56  635

Riigilõiv puurkaevu kasutusloa taotluse läbivaatamise eest  tuleb tasuda Meremäe Vallavalitsuse kontole SEB EE261010402013734003, Swedbank EE292200001120266930. Riigilõivu suurused on kehtestatud riigilõivuseaduse § 330. Tasumisel märkida selgitusse ehitise nimetus ja aadress.

 

Toetuse määramine

2016 aastal esitati Hajaasustuse programmist toetuse saamiseks 23 taotlust, taotletav toetuse summa kokku 75 372 eurot. Esitatud taotlusi hindas Hajaasustuse programmi 2016 taotluste hindamiseks moodustatud hindamiskomisjon oma 20.06.2016 koosolekul vastavalt ettenähtud hajaasustuse programmi taotluste hindamismetoodikale. Hajaasutuse programmist toetuse saajad kinnitas Meremäe Vallavalitsus  01 juuli 2016 korraldusega nr 136 Hajaasustuse programmi 2016 hindamiskomisjoni ettepaneku kinnitamine ja nõusoleku andmine lepingute sõlmimiseks. korraldus nr 136

Jrk Nr Taotleja nimi Projekti nimetus Toetus
1 Jüri Kiveste Kõõru küla Jassioru kinnistu kanalisatsioon 1 360,00
2 Jüri Kiveste Kõõru küla Jassioru kinnistu puurkaev 3 588,00
5 Madis Lõiv Lõive talu puurkaev 3 561,60
6 Maria Tammik Variku ja Kiveste puurkaev koos trassiga 6 337,65
7 Märt Kooser, kaastaotleja Aino Lepa Puurkaevu rajamine Väikomärdi Ulaskova küla Meremäe vald 65302 Võru maakond 7 088,00
8 Paul Lokk Piiri talu puurkaev Võrumaa Meremäe vald Maaslova küla 3 360,17
9 Paul Sõrmus Alaoru kinnistu/veetrass ja rauaeraldusfilter 2 785,33
3 Priit Kooser Kalda talu, Tiirhanna küla, Meremäe vald, Võrumaa veesüsteemid 1 374,68
4 Priit Kooser Kalda talu, Tiirhanna küla, Meremäe vald, Võrumaa, kanalisatsioonisüsteemid 2 256,00
10 Signe Keskküla 46001:002:0072 Kingo talu, Ermakova küla, Meremäe vald 65358 Võrumaa „Puurkaevu rajamine“ 3 940,20
11 Svetlana Toomik Kadaste kanalisatsioon 1 680,08
12 Üllar Siegert Võrumaa, Meremäe vald, Raotu küla/Veesüsteemid 1,15 0,20 0,40 1,60 504,56
13 Üllar Siegert Võrumaa, Meremäe vald, Raotu küla/kanalisatsiooni-süsteemid 1 600,08
    Kokku 39 436,35

Dokumendid:

 

 

 

Toetuse Kasutamise Aruanne 2016
Toetuse Kasutamise Aruanne 2016
Toetuse_kasutamise_aruanne_2016_2.xlsm
19.1 KiB
828 Downloads
Details
Taotlusvormi Lisa 3-kanalisatsioonisuesteemi-valdkonna-tegevuste-kohta
Taotlusvormi Lisa 3-kanalisatsioonisuesteemi-valdkonna-tegevuste-kohta
Taotlusvormi-lisa-3-kanalisatsioonisuesteemi-valdkonna-tegevuste-kohta.odt
24.3 KiB
961 Downloads
Details