Puurkaevu rajamine

image_pdfimage_print

Asjaajamine puurkaevu rajamisel

1) puurkaevu või puuraugu tellija esitab kohalikule omavalitsusele (edaspidi KOV) puurkaevu või puuraugu asukoha kooskõlastamise taotluse. KOV, arvestades üld- ja detailplaneeringut, ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava ning vee-ettevõtja olemasolevaid teeninduspiirkondi, kas kooskõlastab asukoha või mitte 10 tööpäeva jooksul;
2) hüdrogeoloogiliste tööde litsentsi omav isik puurkaevude ja –aukude projekteerimise alal koostab puurkaevu või –augu projekti. Teavet kehtivate litsentside kohta leiab Keskkonnaministeeriumi veebilehelt;
3) puurkaevu või puuraugu tellija (omanik) taotleb KOV-st kas kirjalikku nõusolekut (juhul, kui projektikohane tootlikkus on alla 10 m3/ööpäevas ühe kinnisasja või kuni 50 inimese veevajaduse rahuldamiseks) või ehitusloa (juhul, kui projektikohane tootlikkus on üle 10 m3/ööpäevas mitme kinnisasja või enam kui 50 inimese veevajaduse rahaldamiseks);
4) KOV edastab puurkaevu või puuraugu tellija koostatud puurkaevu või puuraugu rajamise taotluse, puurkaevu või puuraugu asukoha kooskõlastuse, puurkaevu või puuraugu projekti ja sanitaarkaitseala projekti (kui selle koostamine on õigusaktide kohaselt nõutav) Keskkonnaametile, kes kooskõlastab taotluse või mitte 10 tööpäeva jooksul alates taotluse kättesaamisest;
5) sõltuvalt Keskkonnaameti kooskõlastamisest/ keeldumisest, KOV kas väljastab või mitte ehitusloa või kirjaliku nõusoleku, mis kehtib 2 aastat;
6) hüdrogeoloogiliste tööde litsentsi omav isik puurkaevude ja puuraukude rajamise alal rajab puurkaevu pidades puurimistööde ajal puurimispäevikut ning korraldab veeproovide võtmise atesteeritud veeproovivõtja poolt. Teavet kehtivate litsentside kohta leiab Keskkonnaministeeriumi veebilehelt;
7) puurkaevu või puuraugu rajanud isik korraldab puurimispäeviku andmete alusel puurkaevu või puuraugu keskkonnaregistrisse kandmise vormi täitmise ja ja esitab selle Keskkonnaametile elektroonilisel teel, elektroonilisel andmekandjal või posti teel 10 tööpäeva jooksul puurkaevu rajamise lõpetamisest alates;
8) Keskkonnaamet kontrollib puurkaevu või -augu kohta esitatud andmeid. Juhul, kui puurkaevu või -augu andmed esitati elektroonilisel teel, registreerib Keskkonnaamet nõuetekohased andmed keskkonnaregistris 10 tööpäeva jooksul andmete esitamisest arvates. Juhul, kui puurkaevu või -augu andmed esitati elektroonilisel andmekandjal või posti teel, sisestab ja registreerib Keskkonnaamet nõuetekohased andmed keskkonnaregistris 10 tööpäeva jooksul andmete esitamisest arvates. Keskkonnaregistrisse kantud puurkaevule või –augule tekib katastrinumber;
9) puurkaevu või puuraugu tellija esitab puurkaevu või puuraugu kasutusloa taotluse KOV-le lisades juurde keskkonnaregistri väljavõtte puurkaevu kohta. Ühisveevärgi puurkaevu kohta on vajalik ka Terviseameti nõusolek.

Rohkem infot ja täidetavad blanketid leiate Keskkonnaameti veebilehelt.