Kasutusluba

image_pdfimage_print

Ehitise kasutamiseks peab olema kasutusluba, välja arvatud elamiseks mittekasutatava väikeehitise kasutamiseks.

Kasutusloa taotluse esitab ehitise omanik või ehitise kaasomanik kaasomanike enamuse otsuse alusel, kui sellele enamusele kuulub suurem osa ühises asjas, või korteriomanik korteriomanike häälteenamuse otsuse alusel. Teisele isikule kuuluvale kinnisasjale ehitatud tehnovõrgu või -rajatise kasutusluba väljastatakse tehnovõrgu või -rajatise omanikule. Võõrale maale ehitatud tehnovõrgu või -rajatise kasutusloa taotlemisel peab tehnovõrgu või -rajatise omanik esitama kinnituse oma omandiõiguse kohta tehnovõrgu või -rajatise suhtes. Ajutise ehitise korral võib kasutusloa taotluse esitada ehitusloa taotleja.

Kasutusloa saamiseks tuleb esitada:

 • kasutusloa taotlus koos lisadega ehitise  oluliste tehniliste andmete  kohta
  (blankette saab alla laadida ja välja trükkida Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi  veebilehelt)
 • riigilõivu maksekorralduse koopia
 • ehitusprojekti muudatused
 • joogivee keemiline- ja mikrobioloogiline analüüs (kui joogivesi võetakse kaevust)
 • energiamärgise koopia, kui ehitusluba on väljastatud pärast 01.01.2009
 • oluliste ehitustoodete ja materjalide (tuletõkkeuksed, moodulkorstnad, teras- ja betoonkonstruktsioonide, reoveemahuti, puhastusseadmete jms) vastavusdeklaratsioonid või –sertifikaadid
 • ehitustööde päevik
 • kaetud tööde aktid (võimalusel fotod)
 • elektripaigaldise nõuetekohasuse tunnistus koos mõõdistamise aruandega (annab välja akrediteeritud tehnilise kontrolli teostaja)
 • hoone mahamärkimise akt või teostusjoonis
 • esitatavad dokumendid peavad olema originaalid või kinnitatud koopiad

Ehitise tehniliste dokumentide loetelu täpsustatakse iga objekti kohta eraldi.

Riigilõiv kasutusloa taotluse läbivaatamise eest  tuleb tasuda Meremäe Vallavalitsuse kontole SEB EE261010402013734003 . Riigilõivu suurused on kehtestatud  riigilõivuseaduse  §330.  Tasumisel märkida selgitusse ehitise nimetus ja aadress.