Ehitusluba ja ehitusteatis

image_pdfimage_print

Alates 01.07.2015 kehtib uus Ehitusseadustik. Ehitusteatise, ehitusprojekti ja -loa vajalikkusest annab kõige parema ülevaate ehitusseadustiku lisas 1 olev tabel. Ehitamisega seotud blanketid on saadaval Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kodulehel. Taotlused ja teatised koos lisadega võib saata Meremäe Vallavalitsuse aadressil Meremäe vallamaja, Meremäe küla 65302 või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile tiina.lepasaar@meremae.ee.

Riigilõiv ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tuleb tasuda Meremäe Vallavalitsuse kontole. Riigilõivu suurus on kehtastatud riigilõivuseaduse § 331ja § 3312.

Ehitisregistrisse kandmata ehitiste kohta (iga ehitise kohta eraldi) esitada vallavalitsusele ehitise teatis ning võimalusel majaraamat või selle koopia. Teatistele tuleb lisada hoonete asukoha skeem, mille saab välja trükkida Maa-ameti geoportaalist. Kas ja millised ehitised on Ehitisregistris, saab igaüks kontrollida Ehitisregistri kodulehelt, sisestades otsingulahtrisse katastritunnuse või aadressi.

 

Lisainfo: Tiina Lepasaar 7856635, tiina.lepasaar@meremae.ee