Koostamisel

   Härmapõllu maaüksuse detailplaneering

Meremäe Vallavolikogu algatas 13.03.2015 otsusega nr 16 Härmapõllu maaüksuse (katastritunnus 46002:001:0135) detailplaneeringu koostamise ning jättis algatamata selle keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) ja Natura 2000 hindamise. Planeeritav ala asub Väiko-Härma külas. Detailplaneeringuga soovitakse välja selgitada võimalused elamu, abihoonete ja talli ehitamiseks ning lokaalse kanalisatsiooni, puurkaevu ja maakütte rajamiseks. Härmapõllu katastriüksuse pindala on 16,9 ha, planeeritava ala suurus on sellest ca 2 ha. Detailplaneering ei muuda kehtivat Meremäe valla üldplaneeringut.
Ala asub Piusa jõe ürgoru maastikukaitseala piiranguvööndis ning kuulub loodusalade võrgustikku Natura 2000. Härmapõllu katastriüksusele ei ole registreeritud kaitsealuste liikide kasvukohti ega püsielupaiku. Koostatud on KSH eelhinnang, mille koosseisus on Natura 2000 eelhinnang. Detailplaneeringuga ei kavandata tegevusi, mis võivad kaasa tuua olulise keskkonnamõju. Planeeringu elluviimine ei takista kaitse-eesmärkide täitmist. Detailplaneeringuga kavandatakse ühe elamu ja selle abihoonete ehitamist olemasoleva hoonestuse lähedusse, mistõttu oi ole ette näha kahjulikku mõju Piusa loodusala terviklikkusele (ei toimu olulisi muutusi struktuuris, sh killustamist ega isoleerimist). Samuti ei seata ohtu inimese tervist ja heaolu, kultuuripärandit või vara.
Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regioon, olles tutvunud taotluses esitatud andmetega, lähtudes planeeritava ala piirangutest ja looduslikest tingimustest on oma 16.01.2015.a kirjas nr PVV 14-4/14/27841-2 seisukohal, et KSH algatamine pole kohustuslik kuna eeldatavalt ei too planeeritav tegevus endaga kaasa olulist keskkonnamõju avaldumist.

Dokumendid:

     

Obinitsa järve ja selle lähiala detailplaneering

Obinitsa järve ja selle lähiala detailplaneering  ja selle keskkonnamõjude strateegiline hindamine  (KSH) algatati Meremäe Vallavolikogu 19.12.2012. a otsusega nr 53. Detailplaneeringu eesmärk on Obinitsa järve puhkeala kavandamine ja hüdroelektrijaama rajamise võimaluste selgitamine. KSH koostatakse planeeringu elluviimisega kaasnevate võimalike oluliste mõjude hindamiseks. Eeldatavalt ei kaasne detailplaneeringu elluviimisega olulist piiriülest mõju.

Dokumendid:
Obinitsa järve detailplaneeringu algatamise otsus
Obinitsa järve detailplaneeringu lähteseisukohad
Obinitsa järve detailplaneeringu seletuskirja eelnõu (november 2013)
Obinitsa järve detailplaneeringu joonise eelnõu (november 2013)
Obinitsa järve detailplaneeringu KSH programmi eelnõu (november 2013)

 

     Hilläkeste järve ja selle lähiala detailplaneering

Detailplaneering algatati Meremäe Vallavolikogu 22.08.2012. a otsusega nr 36. Detailplaneeringu visiooni kohaselt on Hilläkeste järve äärde kavadatud suplusrand, palliväljakud, atraktsioonid lastele, riietuskabiin ja suplejate sild.

Dokumendid: