image_pdfimage_print

Taotlusi Meremäe valla omaalgatusliku tegevuse toetuseks võetakse vastu 31. detsembrini

Meremäe valla omaalgatusliku tegevuse toetust eraldatakse ühendustele, huvigruppidele ja üksikisikutele, kelle eesmärgiks on kultuuri-, seltsi-, ja spordiürituste korraldamine Meremäe vallas. Toetust eraldatakse ka Meremäe valla kultuuri- ja spordikollektiividele osalemiseks väljaspool valda toimuvatel valla mainet tõstvatel üritustel.

Omaalgatusliku tegevuse toetuse taotlemine

1) Taotlus esitatakse vormikohasel blanketil paberkandjal või digiallkirjastatult. (lisa nr 1:  Omaalgatuslik Tegevus Vorm ).

2) Eelistatud on taotlused, kus toetust kasutatakse kaasfinantseeringuna ja tegevusse kaasatakse suurem inimeste hulk ning tegevus toimub pikema perioodi jooksul.

3) Taotluste puhul, mis esitatakse osalemiseks väljaspool valda toimuvatel kultuuri- või spordiüritustel, eelistatakse valla mainet toetavaid projekte.

4) Aktiivse ja tulemusliku tegevuse korral eelmisel aastal on komisjonil õigus eraldada seltsile või huvigrupile tegevustoetust kuni 100 euro ulatuses üheks kalendriaastaks. Nimetatud toetuse kohta esitatakse tegevusaruanne.

5) Taotlused esitatakse vallavalitsusele üks kord aastas hiljemalt toetuse taotlemise eelneva aasta 31. detsembriks.

Toetuse saaja on aruandekohustuslane. Kuludokumendid koos aruandega esitatakse vallavalitsusele 1 kuu jooksul pärast toetuse kasutamise lõpu tähtaega. (lisa nr 2: Aruande vorm Rahalise toetuse kasutamise aruanne).

Totlused esitada vald@meremae.ee või tuua paberkandjal vallamajja hiljemalt 31 detsember 2016. a. 

Lisainformatsioon maarja.uibokand@meremae.ee või tel: 78 56 635 (Maarja Uibokand)

Enne taotlemist palun tutvuda määrusega  aadressil: https://www.riigiteataja.ee/akt/416122014021#

Setomaa kultuuriprogrammi taotlusvoor avatakse 01. november 2016. a


Setomaa kultuuriprogramm 2014-2018 eesmärgiks on hoida Setomaa kultuurilist ja keelelist eripära, elulaadi, tavasid, kombeid ning oskusi. Tugevdada seto keele ja pärimusliku kultuuri keskkonda, laiendada seto keele kasutusvaldkondi ja tugevdada kultuuriruumi kogukonda.

Programmi abil soovitakse kaasa aidata vaimse kultuuripärandi säilimisele ja püsimisele elavas kasutuses, selle taastumisele, arengule ning elujõulisuse tagamisele. Oluline on just noorte sidumine esivanemate keele ja kultuuripärandiga ning kohalikus kultuuris osalejate ringi laiendamine, aga ka sellele kaasa aitavate tegevuste toetamine väljaspool Setomaad.

Programm toetab UNESCO vaimse kultuuripärandi kaitse konventsiooni ning UNESCO kultuuri väljendusvormide mitmekesisuse kaitse ja edendamise konventsiooni eesmärkide täitmist.

Setomaa kultuuriprogramm 2014-2018 on jätkuks Kultuuriministeeriumi poolt aastatel 2003-2005 rahastatud Setomaa kultuuriprogrammile, Setomaa riiklikule kultuuriprogrammile 2006-2009 ning Setomaa kultuuriprogrammile 2010-2013.

2017. aasta kultuuriprogrammidest toetuste taotlemise voor on  avatud 1. november – 1. detsember 2016.a

 

PROGRAMMI VALDKONNAD:

 1. Seto leelo – seto mitmehäälne laulutraditsioon
 2. Pärimuskultuur
 3. Pärimuspõhine uuslooming
 4. Keel ja haridus
 5. Teadus- ja arendustegevus
 6. Meedia ja mainekujundus

 

Programmi üldinfo

Programmi tekst
Taotlemine
Aruandlus

Eraldatud toetused

 

Programmi koordineerimise ja täitmise eest vastutab Rahvakultuuri Keskus

Esimene uue perioodi LEADER projektitoetus tuleb Piiriveere Liideri piirkonda

PRIA alustas 2016. aasta märtsis Eesti maaelu arengukava 2014-2020 LEADER projektitoetuse avalduste vastuvõttu. Paarkümmend toetuse saajat on tegevustega alustanud ja selle kohta ka juba maksetaotluse PRIAsse esitanud. Esimene uue perioodi LEADER toetuse saaja, kellele toetuse väljamaksmise otsus kinnitati, on kunst- ja tarbesepiseid valmistav Seto sepp Raivo Jänesmägi Piiriveere Liideri tegevuspiirkonnast. Toetus läheb löökvasara soetamiseks, toetuse summa veidi üle 2000 euro.

Käesolevalt on Piiriveere Liider välja kuulutanud 2016. a. II taotlusvooru, mis on avatud 1. november – 15. november 2016. a. Taotlusvooru projektitoetuste eelarve on ligi 530 tuhat eurot. Toetust on võimalik taotleda kolmest meetmest: elukeskkonna arendamine, ettevõtluse arendamine ning koostöö ja ühistegevuse arendamine. Taotlejatele on toimumas veel kaks infopäeva – 12. oktoobril kell 16.00 Misso Rahvamajas ja 13. oktoobril kell 16.00 Mikitamäe vallamajas.

Piiriveere Liider on 2017. a. LEADER programmi projektitoetusteks planeerinud ligi 700 tuhat eurot. Kavas on läbi viia kaks taotlusvooru – märtsis ja oktoobris.

Perioodil 2015-2020 on Piiriveere Liideri kogueelarve LEADER meetme rakendamisel 2,75 miljonit eurot, millest vähemalt 2,2 miljonit kasutatakse projektitoetusteks.

Piiriveere Liider jagab LEADER programmi toetust Eesti kagupiiri äärse piirkonna elu arendamiseks. LEADER meetmest on võimalik toetust taotleda Räpina, Mikitamäe, Orava, Värska, Meremäe, ja Misso vallas tegutsevatel omavalitsustel, ettevõtjatel ja mittetulundussektoril. Lisainfo: www.piiriveere.ee

 

Lisainfo:

Kaidi-Mari Liping

MTÜ Piiriveere Liider tegevjuht

kaidimari@piiriveere.ee

5565 5172

www.piiriveere.ee

 

 

 

 

Tule appi koostama Võrumaa ajaloo kogumikku!

Tule appi koostama Võrumaa ajaloo kogumikku

Eesti riik saab peagi 100-aastaseks. Juubelit peetakse ka Võrumaal ning selle tähistamiseks alustati Võru Maavalitsuse eestvedamisel. Kogumik koondab oma kaante vahele lood Võrumaa inimestest, sündmustest ja protsessidest, mis on alates Eesti iseseisvumisest siinset nägu kujundanud ning Võru maakonnast olulisena silma paistnud.

Raamatu koostajad ootavad igaühte andma oma panust ja tegema ettepanekuid, millised INIMESED, SÜNDMUSED ja PROTSESSID kogumikus peaksid kajastuma ning miks. Väärt ettepanek nimetab lühidalt, keda või mida peaks kajastama ning selgitab kuni ühe A4 pikkuses mahus lahti, miks on see isik, sündmus või protsess Võrumaa ajaloos tähendusrikas. Kui on viidata allikale, kust info pärineb, on see ainult kasuks. Ettepanekuid võib esitada rohkem kui ühe!

„Viimaste raamatute ilmumine, kus käsitleti Võrumaa ajalugu laiemalt, jääb nüüd juba aastate taha. Seda raamatut on oodatud ning anda see välja Eesti riigi 100. sünnipäevaks näib väga paslik. Ehkki raamatu koostamisse oleme kaasanud ajalooasjatundjaid, on meie kõigi ühine arvamine, et keegi meist pole üksi nii tark, et seda kogumikku komplekteerida. Sel põhjusel ongi oodatud kõik ettepanekud kõigist võimalikest valdkondadest. Oluline on ainult silmas pidada, et me räägime Võru maakonnast oma tänastes piirides ning raamatu aja-arvamine algab 24. Veebruariga 1918,“ sõnas Võru maavanem Andres Kõiv.

Ettepanekud on väga oodatud kuni 31. oktoobrini kas kirjalikult Võru Maavalitsuse aadressil Jüri 12, 65620 Võru linn; elektrooniliselt aadressil info@voru.maavalitsus.ee pealkirjaga „Võrumaa ajaloo  kogumik“ või elektrooniliselt küsitluslehel http://bit.ly/2doipav.

Parimate ettepanekute tegijad saavad kingiks Eesti 100. aastapäeva paiku valmiva Võrumaa ajaloo kogumiku!

Lapsendamisnädala infotund Võru Maavalitsuses

Pressiteade
20.09.2016
Võru Maavalitsus

 

Lapsendamisnädala infotund Võru Maavalitsuses

 Ka sel aastal toimub Võru Maavalitsuses septembri viimasel nädalal  28.09.2016 kell 12:00-13:00 lapsendamise nädala raames lapsendamise infotund, mis toimub üle Eesti kõikides maavalitsustes ühel ajal. Lapsendamisnädala korraldaja on juba teist aastat MTÜ Oma Pere. Selle aasta sõnub keskendub teemale: „Ükski lapse erivajadus ei välista lapsendamist“.

Eelmisel aastal toimus lapsendamise nädala raames 2. oktoobril 2015. a kell 12–13 maavalitsustes üle Eesti “Lapsendamise tund”. Iga huviline võis ja sai sel ajal maavalitsusse, sh Võru Maavalitsusse, sisse põigata, et küsida informatsiooni lapsendamise kohta. Seda nii lapsendada soovijad, lapsendajad kui ka täiskasvanud lapsendatud.

Lapsendamise tunni eesmärk on positiivse tähelepanu juhtimine lapsendamise teemale.

Lapsendamisnädal loob hea võimaluse teemast rääkida ning  juhtida avalikkuse tähelepanu murekohtadele, mida näeme korralduse üleviimise protsessis. Teadupärast liigub lapsendamise korraldamine 2017.a 1.jaanuarist Sotsiaalkindlustusameti pädevusse.

Meil on hea meel Võru Maakonna lapsendamise infotunnis kohtuda Sotsiaalkindlustusameti Lastekaitse üksuse lõuna piirkonna juhtumikonsultant Katrin Pihlapiga, kellega  koostöös soovime leida lapsendamise protsessiga puutumuses olevatele küsimustele ammendavad vastused.

Lapsendamisnädala raames toimuvad üle Eesti mitmed huvitavad üritused:

27.sept., teisipäev kell 10-15:00 seminar Tallinnas Laste Vaimse Tervise Keskuses (Tervise 28). Teemaks „Ükski erivajadus ei välista lapsendamist“.

 1. sept., kolmapäev kell 12:00-13:00 lapsendamise infotund üle Eesti igas maavalitsuses
 2. sept, reede kell 18:00 kontsert Tallinna Rootsi-Mihkli kirikus (Rüütli 9)
 3. okt. laupäev kell 12:00 venekeelne kontsert Tallinna Metodisti kirikus (Narva mnt 51)
 4. okt. laupäev kell 12:00-14:00 laste kirjandushommik Tallinnas Eesti Lastekirjanduse Keskuses (Pikk 73), üheskoos loetakse lapsendamisteemalisi lasteraamatuid ja toimub väike arutelu

Ootame kõiki huvilisi  osalema lapsendamise infotunnil Võru Maavalitsuse II korruse saali 28.09.2016 kell 12-13:00.

 

Täiendav info:

Ülle Haan
Võru Maavalitsus
haridus- ja sotsiaalosakonna nõunik

786 8312

ulle.haan@voru.maavalitsus.ee

Võrumaa Ettevõtluspäev „Pealehakkamise pool võitu!“

Võrumaa Arenguagentuur koostöös BDA Consulting OÜ-ga kutsuvad teid ettevõtluspäevale, mille teemaks on sel aastal

Pealehakkamise pool võitu!

Võrumaa Ettevõtluspäev toimub 4. oktoobril kell 9.30 – 16.05 Võru Kultuurimajas Kannel (Liiva 13, Võru).

Ettevõtjaks saamise idee võib paljudele olla kütkestav, ent sageli teevad alustamise raskeks valed arusaamad ja hirmud ettevõtlusest, vähesed tutvused või oskus kogenud ettevõtjatelt nõu küsida, julgus lihtsalt peale hakata.

Ettevõtluspäev pakub igale huvilisele suurel hulgal inspiratsiooni, õigeid tööriistu ja soovitusi oma idee leidmiseks ja arendamiseks, valearusaamade ümberlükkamist ja trikke hirmudest jagu saamiseks. Seda kõike pakutakse läbi põneva päeva, toimuvate ettekannete-töötubade ja Võrumaal juba tegutsevate ettevõtjate kogemuste ning lugude.

Päeva lõpuks on iga osaleja saanud:

 • Palju uusi tutvusi ja hulgaliselt inspiratsiooni
 • Võimaluse testida ja välja mõelda uusi äriideid, kasutada põnevaid uusi tööriistu oma idee arendamiseks
 • Kuulda ja küsida juba kogenud ettevõtjatelt, kuidas nemad alustasid ning millised on olnud ettevõtjaks olemisel suurimad õppetunnid!

Registreeru ja kutsu ka sõbrad ettevõtluspäevale SIIN

NB! Koha ettevõtluspäeval tagab vaid eelnev registreerumine!

Ettevõtluspäeva lisainfo ja programm SIIN

Jälgi meid ka Facebookis

Osalejate vahel loosime auhindu Eesti edukate ettevõtjate toodete-teenuste seast!

Üritus on osalejatele tasuta! 

Ettevõtluspäevi rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond

 

Lugupidamisega,

Annika Taukul

Projekti koordinaator
BDA Consulting OÜ
+372 52 60 792
Skype: aljaste6
www.bda.ee
Liitu meie uudiskirjaga SIIN

On alanud õppetoetuse taotluste vastuvõtt kõrg-või kutsekoolides õppivatelt Meremäe valla noortelt

 

Õppetoetust on õigus taotleda noortel, kelle elukohaks on rahvastikuregistri andmetel Meremäe vald ja kes omandavad eriala kõrg- või kutsekoolis. Erandjuhtudel on õigus taotleda toetust ka gümnaasiumides ja keskkoolides õppivatel noortel. Toetuse eraldamisel on eelistatud Meremäe valla põhikoolis õppinud noored.

Meremäe valla õppetoetuse maksmise kord on kehtestatud Meremäe Vallavolikogu 26. juuni 2008 määrusega nr 2. Toetuse eesmärk on toetada Meremäe valla noori hariduse ja elukutse omandamisel. Määrusega saab tutvuda Riigi Teatajas: https://www.riigiteataja.ee/akt/417052014067

Toetuse saamiseks tuleb esitada Meremäe Vallavalitsusele vormikohasel blanketil taotlus. Taotlusvorm on kättesaadav järgneval lingil Avaldus õppetoetuse maksmiseks. Taotlusvormil tuleb täita kõik väljad, esitada soovituskiri ja eelarve (eraldi lisana) koos taotleja omaosaluse äranäitamisega.

Taotlus saab esitada nii paberkandjal, kui elektooniliselt, digiallkirjastatuna aadressile vald@meremae.ee

Õppetoetust makstakse ühekordse toetusena üks kord õppeaastas.

Meremäe valla 2016. aasta eelvares on toetusteks planeeritud 1 200 €.

Taotluste esitamise tähtaeg on 30. september.

Lisainfo: Maarja Uibokand, maarja.uibokand@meremae.ee, tel 7856635

Tasuta koolitused Võrumaa Kutsehariduskeskuses

SEPTEMBRIS AEG ALUSATADA  ka täiskasvanutel enesetäiendamise ja ümberõppega!

Võrumaa Kutsehariduskeskus pakub täiskasvanutele alates SEPTEMBRIST TASUTA  KOOLITUSI arvutikasutuse, suhtlemise, nüüdisaegse puhastuteeninduse, kokanduse, toitlustusteeninduse ja teistelgi erialadel. Vaata täpsemalt allpool või lisatud failist!

KOOLITUSED:

IKT lahenduste efektiivne kasutamine (kontoritöö pilves), 20 tundi, 20.09.-04.10. T, K kella 16-19.15.

IKT lahenduste efektiivne kasutamine (nutiseadmed ja turvalisus) , 20 tundi, 01.11.-15.11. T, K kella 16-19.

Tabelarvutus edasijõudnutele (büroo ja kaubandustöötajad), 20 tundi, 22.11.-06.12.  T, K kella 16-19.15.

Maalri koolitus- hoone ja rajatiste sise – ja välispindade värvimine, lakkimine ja õlitamine, 40 tundi, 27.09.-25.10. T, N kella 16-20.

Plaatija täienduskoolitus (tase 4), 40 tundi, 27.09.-25.10. T, N kella 16-20.

Koka ettevalmistus kutseeksamiks (tase 4), 80 tundi, 26.09.-09.11. E, K, kella 16-20.

Toitlustusteenindaja täienduskoolitus, 60 tundi, 04.10.-03.11. T, N, kella 16-20.45.
Nüüdisaegne puhastusteenindus, 40 tundi, 10.10.-02.11. E, K kella 16- 20.

Tulemuslik suhtlemine, 24 tundi, 04.10.-18.10. T, R  kella 9- 16.

Suhtlemine keerulistes olukordades, 24 tundi, 04.11-18.11. R kella 9-16.

Tehniline joonestamine metalli- ja puiduettevõtjatele, 40 tundi, 19.09.-12.10.16. E, K kella 16-20.

Puitrajatiste ja-pindade viimistlemine ja hooldamine, 24 tundi, 11.-25.10. T kella 10-17.

Ökoturismi toodete ja teenuste arendamine ning turundus, 40 tundi, 27.09 – 15.11.

NB! Koolituste ajad võivad muutuda.

Eelistatud sihtgrupp: erialase hariduseta täiskasvanud, keskhariduseta täiskasvanud, tööealised inimesed vanuses 50+.
Täpsem info ja koolitusele registreerumine: Võrumaa Kutsehariduskeskuse täiskasvanute koolituses kuni koolituskohtade täitumiseni või www.vkhk.ee – täiskasvanute koolituse koolituskalendri kaudu või tel.:7850818; 7850817 või e-post: merle.vilson@vkhk.ee, terje.kruusalu@vkhk.ee

Tasuta koolitused on eeskätt töötavatele inimestele erialaseks täiendamiseks või oskuste omandamiseks tööle asumisel. Eelistatud sihtgrupp on erialase oskusteta, aegunud oskustega ja madalama haridustasemega inimesed.
Hea kool kogu eluks ootab Sind ja Su tuttavaid, kolleege, sõpru!

 

Lugupidamisega
Merle Vilson
Võrumaa Kutsehariduskeskuse õppetalituse projektijuht
tel.: 7850818
e-post: merle.vilson@vkhk.ee

 

Meremäe valla arengukava 2016-2021 a. arutelu

Kas sulle pakub huvi Meremäe valla tulevik? Kuhu suunda peaks liikuma haridus, kultuur, tervishoid, ettevõtlus? Tule anna enda panus Meremäe valla Arengukava 2016-2021 koostamiseks!

 

Meremäe valla Arengukava 2016-2021 avalik arutelu

5. septemberkell 16.00 vallamaja saalis

 

Meremäe Vallavalitsus ootab kirjalikke ettepanekuid kehtivasse Meremäe valla arengukavasse kuni 12. septembrini.

Ettepanekuid saab esitada maarja.uibokand@meremae.ee, vallamajja, Obinitsa ja Meremäe raamatukogudes.

Kehtiva Meremäe valla arengukava leiate SIIT, Obinitsa ja Meremäe raamatukogust, vallamajast

Ootame igasuguseid arengukavaga seotud ettepanekuid, tegemist on vallale ja selle elanikele olulise dokumendiga.

Igal mõttel/ideel on väärtus.

 

Rajaleidja keskuse teemapäev “Käitumine kui tagajärg”

Üsna sageli on laste ebasobiva ja keerulise käitumise taga vaimse tervise probleemid. Oleme Võrumaa Rajaleidja keskusega oma töös märganud, et tihti vajatakse infot ja oskusi laste ja noorte enim levinud haiguste märkamiseks ja nendega toimetulemiseks.

Just seetõttu keskendubki selleaastane Võrumaa Rajaleidja keskuse teemapäev laste ja noorte vaimsele tervisele ning kannab pealkirja „Käitumine kui tagajärg“.

Kui Sa oled lapsevanem, lasteaia või kooli õpetaja, tugispetsialist, sotsiaal- või haridusametnik, meditsiinitöötaja või muu lastega töötav spetsialist, oled oodatud Võrumaa Rajaleidja keskuse teemapäevale Käitumine kui tagajärg.

Teemapäev toimub 27. septembril Võru Kreutzwaldi Koolis (Kooli 7, Võru).

Päevakava:

11.30 -12.00 Kogunemine ja tervituskohv
12.00 -14.00 Enamlevinud  laste ja noorte psühhiaatrilised probleemid/haigused ning nende avaldumine

Madis Parksepp, TÜ Kliinikum

14.00-14.30 Sirutuspaus
14.30-15.00 Laste ja noorte vaimne tervis Võrumaa Rajaleidja keskuse praktikas

Tea Ausin, Võrumaa Rajaleidja keskus

15.00-15.45 Vaimse Tervise Keskus – mis see on?

Kairi Nool, TÜ Kliinikumi Vaimse Tervise Keskus

15.45-16.30 Kaasav haridus – kes või mis, kus ja millal?

Pille Vaiksaar ja Jürgen Rakaselg, Haridus- ja Teadusministeerium

 

Registreeruda saab siin: http://www.innove.ee/et/syndmused/syndmusele-registreerimine/id/626

või e-postil vorumaa@ajaleidja.ee või telefoni 5886 0716.

Teemapäev on tasuta, oodatud on kõik lapsevanemad ning laste ja noortega töötavad spetsialistid.

Kaitumine kui tagajarg_KAVA

Tarka ja tegusat algavat õppeaastat soovides

 

Mereli Mändmets

keskuse juht

Võrumaa Rajaleidja keskus

Kooli 6, Võru 65606

56 977 281

mereli.mandmets@rajaleidja.ee

www.rajaleidja.ee/vorumaa