image_pdfimage_print

Programm Noored Setomaale 2017 on avatud

Maaeluministeerium, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus ja Setomaa Valdade Liit kuulutavad avatuks Noored Setomaale toetusskeemi taotlusvooru

Noored Setomaale toetusskeemi 2017. aasta taotlusvoor on avatud, taotluste esitamise tähtaeg on 6. november 2017.

Toetusskeemi aluseks on maaeluministri käskkiri 92, 09.08.2017 Noored Setomaale toetusskeemi tingimused ja kord 2017. aastal (edaspidi: kord).

Toetusskeemist saavad vastavalt korrale toetust taotleda endale kuuluva eluruumi elamistingimuste parandamiseks 21-40 aasta vanused isikud, kelle registreeritud elukoht on Meremäe, Mikitamäe, Misso või Värska vallas. Taotlejale, toetuse saajale, eluruumile, ehitustöödele ja ehitajale esitatavad nõuded on korra punktis 5 ning toetatavad tegevused korra punktis 6.

Toetusteks on kavandatud kokku 80 000 eurot, igas toetusskeemis osalevas vallas 20 000 eurot. Toetusest poole (10 000 eurot) panustab riik Setomaa arengu programmi vahenditest ning poole (10 000 eurot) kohalik omavalitsus.

 

Projektiga tehtavate tööde maksumusest vähemalt 33,33 % peab taotleja ise panustama.

 

Vormikohane allkirjastatud taotlus koos korra punktis 10.4 loetletud lisadega tuleb esitada hiljemalt 6. novembril 2017. Taotlusorm ja teised taotlemiseks vajaminevad dokumendid on avaldatud Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse veebilehel http://www.eas.ee/teenus/noored-setomaale/

 

Meremäe vallas

  • Maksimaalne toetus ühele projektile on 3000 eurot
  • Taotlusega seotud info ja nõustamine Ülle Herr, herr@meremae.ee, 785 6635
  • Taotlused esitada e-postiga vald@meremae.ee või postiga Meremäe vallamaja, 65302 Meremäe küla, Võru maakond

 

Infopäev taotlejatele toimub oktoobri keskel, kuupäev ja päevakava avaldatakse www.setomaa.ee kalendris. Osalejatel palutakse eelnevalt registreeruda aadressil info@setomaa.ee

 

Kuni 30.septembrini saab esitada kõrg- ja kutsehariduse õppetoetuse avaldusi

Õppetoetust on õigus taotleda noortel, kelle elukohaks on rahvastikuregistri andmetel Meremäe vald ja kes omandavad eriala kõrg- või kutsekoolis. Erandjuhtudel on õigus taotleda toetust ka gümnaasiumides ja keskkoolides õppivatel noortel. Toetuse eraldamisel on eelistatud Meremäe valla põhikoolis õppinud noored.

Meremäe valla õppetoetuse maksmise kord on kehtestatud Meremäe Vallavolikogu 26. juuni 2008 määrusega nr 2. Toetuse eesmärk on toetada Meremäe valla noori hariduse ja elukutse omandamisel. Määrusega saab tutvuda Riigi Teatajas: https://www.riigiteataja.ee/akt/417052014067

Toetuse saamiseks tuleb esitada Meremäe Vallavalitsusele vormikohasel blanketil taotlus. Taotlusvorm on kättesaadav järgneval lingil Avaldus õppetoetuse maksmiseks. Taotlusvormil tuleb täita kõik väljad, esitada soovituskiri ja eelarve (eraldi lisana) koos taotleja omaosaluse äranäitamisega.

Taotlus saab esitada nii paberkandjal, kui elektooniliselt, digiallkirjastatuna aadressile vald@meremae.ee

Õppetoetust makstakse ühekordse toetusena üks kord õppeaastas.

Huvihariduse täiendav toetus

 

Riik on kohalikele omavalitsustele eraldanud täiendavalt huvihariduse toetust. Toetus on sihtotstarbeline ja kuulub noorte huvihariduse-, ringides osalimise- ja treeningtegevuse  toetamiseks. Toetust saab taotleda käesoleva aasta eelnimetatud tegevuste toetamiseks. Meremäe vallavolikogu poolt kinnitatud tegevuskava järgi saab maksta toetust kohamaksu ja sõidukulude osas ning  huvitegevuses osalemiseks vajaminevate vahendite soetamiseks. Selleks tuleb esitada avaldus Meremäe Vallavalitsusele. Toetusi võetakse vastu jooksvalt . Toetuse avalduse leiab manusest valla kodulehelt.  Toetuse avalduse vorm

Hajaasustuse programmi 2017 rahastatud projektid

Hajaasustuse programmi 2017 rahastatud taotlused

Käesoleval aastal esitati hajaasustuse programmist toetuse saamiseks 19 taotlust, taotletav toetuse summa kokku 44 291 ,94 eurot. Vastavalt  08. august 2017  Meremäe Vallavalitsuse korraldusele nr 153 otsustati rahastada 13 taotlust summas 31 516, 52.

 

Toetuse saajad 2017 aasta Hajaasustuse programmist  on toodud alljärgnevalt:

Jrk.nr Taotleja nimi Projekti nimetus Aadress Taotletud toetus Omafinantseering Pr.kestus kuudes
1 Nikolai Liinamäe Liina talu veesüsteemi paigaldamine Väiko-Serga k. Meremäe vald, Võrumaa 616,03 307,97 6
2 Siina Möldri Nurgatalu kinnistu veesüsteem Kitsõ k. Meremäe vald, Võrumaa 333,35 166,65 15
3 Silvia Valge Kanalisatsioonisüsteemi ehitamine Allika talu majapidamisele Kiksova külas Meremäe vallas Kiksova küla, Valge allikas talu, Meremäe vald, Võrumaa 1682,69 841,22 15
4 Hilju Kadak Uusvada küla Kadaka tālu puurkaev ja veesüsteem Uusvada küla, Meremäe vald, Võrumaa 4320,00 2160,00 15
5 Raissa Haljas Kõivu talu kanalisatsioonisüsteemi paigaldamine Kõivu kinnistule, Pliia küla, Meremäe vald Kõivu talu, Pliia küla, Meremäe vald, Võrumaa 2480,12 1239,88 15
6 Tiim Salumägi Salusaare talu veesüsteem Kuksina küla, Meremäe vald, Võrumaa 1373,33 686,67 15
7 Heldur Ilves Ilvese kinnistu puurkaevu kaevamine Vasla küla, Meremäe vald, Võrumaa 3120,00 1560,00 15
8 Malle Männik Puurkaevu ning veesüsteemi rajamine Pähna, Merekülä küla, Meremäe vald, Võrumaa Merekülä küla, Meremäe vald, Võrumaa 4048,20 2023,80 12
9 Rity-Marleen Ross Võrumaa, Meremäe vald,, Väiko-Härmä, Härmasalu-Hobusalu puurkaev Väiko-Härmä küla, Meremäe vald, Võrumaa 4480,22 2239,78 3
10 Hilju Kadak Uusvada küla Kadaka talu kanalisatsiooni süsteemid Uusvada küla, Meremäe vald, Võrumaa 1606,00 804,00 15
11 Alar Allik Võrumaa, Serga küla Kopli talu nõuetekohase kanalisatsioonisüsteemi rajamine Serga küla Kopli talu Meremäe vald Võrumaa 2872,14 1435,86 15
12 Siina Möldri Nurga tālu kinnistu kanalisatsioon Kitsõ k. Meremäe vald, Võrumaa 1000,05 499,95 15
13 Raivo Jallai Raotu talu, Teterüvä küla, Meremäe vald, Võrumaa, Veesüsteemi rajamine,puurkaevu ehitus Raotu talu, Teterüvü küla, Meremäe vald, Võrumaa  

3584,39

2336,00 10

 

 

Hajaasustuse programmi 20017 hindamiskomisjoni koosseis: Rein Järvelill, Rein Tarros, Aivar Luts, Guuri Piholaan,  Arno Vares, Ülle Herr, Tiina Lepasaar.

 

Meremäe Vallavalitsus võtab tööle külakeskuse administraatori

Tööülesanded:
Obinitsa külakeskuse kultuurilise- ja huvitegevusliku teenindamise
korraldamine;
Obinitsa külakeskuse toimimise ja arendamise tagamine.

Nõudmised kandidaadile: vähemalt keskharidus;
soovitavalt kultuuri- või majandusalane
haridus, varasem töökoguemus administreerimis-, kultuuri- või huvitegevuse valdkonnas ja
projektitöö kogemus.

Avaldus koos motivatsioonikirjaga esitada 12.juuniks 2017 e-posti aadressile-  vald@meremae.ee või tuua Meremäe vallamajja.

Hajaasustuse programm 2017 on avatud

Hajaasustuse programmi 2017 Võru maakonna taotlusvoor on avatud perioodil 10. aprill kuni 12. juuni 2017. Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada paberil või digitaalselt allkirjastatuna Meremäe vallavalitsusse hiljemalt 12. juunil 2017 k.a.

Teemakohane infotund toimub 04.mail Meremäe vallamajas algusega 13.00

Hajaasustuse programmi eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele maapiirkondades.
Programmist toetatakse majapidamistele hooneteväliste vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ning juurdepääsuteede rajamist. Juhul kui majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud, toetatakse ka autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

Projekti elluviimisega tuleb jõuda tervikliku lahenduseni, mis tagab joogivee kättesaadavuse, aastaringselt läbitava juurdepääsutee, heitvee nõuetekohase kanaliseerimise või leibkonna vajadustele vastava elektrisüsteemi.

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad järgmistele nõuetele:
taotleja elukoht on alaliselt ja ka rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse (vähemalt alates 1.01.2017);
taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.

Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotleja suhtes kehtivad taotlejale esitatud nõuded. Kaastaotlejal tuleb projekti elluviimisse panustada rahaliselt ning tema majapidamine peab projekti tegevuste elluviimisest kasu saama.

Maksimaalne toetus programmist on 6500 eurot ühe majapidamise kohta. Toetus ei või olla suurem kui 66,67% projekti abikõlblikest kuludest. Taotleja omafinantseering peab olema vähemalt 33,33%. Toetuse eraldamise aluseks on põhjendatud ja projekti eesmärkide saavutamist tagav eelarve. Kui majapidamine on saanud toetust eelnevatest hajaasustuse programmidest perioodil 2012-2016, siis arvestatakse saadud toetus uuest võimalikust toetusest maha. Iga valdkonna (joogivesi, kanalisatsioon, juurdepääsuteed ja elekter) jaoks võib programmist toetust saada üks kord – ka sel juhul võetakse arvesse viimasel viiel aastal saadud toetusi.

Toetatakse investeeringuid majapidamistesse, mille omanikuks on taotleja, tema lähisugulane või hõimlane. Kui taotleja on majapidamise valdaja, siis on tal õigus saada toetust tingimusel, et valduse kasutamise aluseks on kirjalik leping, mis kehtib vähemalt kolm aastat arvates taotluse esitamise päevast.

Töid on lubatud alustada pärast seda, kui taotluse osas on tehtud rahastamisotsus ning toetuse saajaga on sõlmitud toetusleping. Uuringud, projekteerimine, riigilõivud, notaritasud, teostusjoonised ja veeanalüüsid on teatud juhtudel abikõlblikud enne toetuslepingu sõlmimist.

Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimise maksimaalne kestus on 15 kuud.

Toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude loetelu ning taotlemise tingimused on kehtestatud riigihalduse ministri käskkirjaga 28.03.2017 nr 052 „Hajaasustuse programmi 2017. a programmdokument”.

 

http://www.eas.ee/teenus/hajaasustuse-programm/#articleblock-Taotlejale

Hajaasustuse programmi 2017 taotlusvoor on avatud

Hajaasustuse programmi 2017 Võru maakonna taotlusvoor on avatud perioodil 10. aprill kuni 12. juuni 2017. Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada paberil või digitaalselt allkirjastatuna Meremäe vallavalitsusse hiljemalt 12. juunil 2017 k.a

Hajaasustuse programmi eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele maapiirkondades.
Programmist toetatakse majapidamistele hooneteväliste vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ning juurdepääsuteede rajamist. Juhul kui majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud, toetatakse ka autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

Projekti elluviimisega tuleb jõuda tervikliku lahenduseni, mis tagab joogivee kättesaadavuse, aastaringselt läbitava juurdepääsutee, heitvee nõuetekohase kanaliseerimise või leibkonna vajadustele vastava elektrisüsteemi.

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad järgmistele nõuetele:
taotleja elukoht on alaliselt ja ka rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse (vähemalt alates 1.01.2017);
taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.

Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotleja suhtes kehtivad taotlejale esitatud nõuded. Kaastaotlejal tuleb projekti elluviimisse panustada rahaliselt ning tema majapidamine peab projekti tegevuste elluviimisest kasu saama.

Maksimaalne toetus programmist on 6500 eurot ühe majapidamise kohta. Toetus ei või olla suurem kui 66,67% projekti abikõlblikest kuludest. Taotleja omafinantseering peab olema vähemalt 33,33%. Toetuse eraldamise aluseks on põhjendatud ja projekti eesmärkide saavutamist tagav eelarve. Kui majapidamine on saanud toetust eelnevatest hajaasustuse programmidest perioodil 2012-2016, siis arvestatakse saadud toetus uuest võimalikust toetusest maha. Iga valdkonna (joogivesi, kanalisatsioon, juurdepääsuteed ja elekter) jaoks võib programmist toetust saada üks kord – ka sel juhul võetakse arvesse viimasel viiel aastal saadud toetusi.

Toetatakse investeeringuid majapidamistesse, mille omanikuks on taotleja, tema lähisugulane või hõimlane. Kui taotleja on majapidamise valdaja, siis on tal õigus saada toetust tingimusel, et valduse kasutamise aluseks on kirjalik leping, mis kehtib vähemalt kolm aastat arvates taotluse esitamise päevast.

Töid on lubatud alustada pärast seda, kui taotluse osas on tehtud rahastamisotsus ning toetuse saajaga on sõlmitud toetusleping. Uuringud, projekteerimine, riigilõivud, notaritasud, teostusjoonised ja veeanalüüsid on teatud juhtudel abikõlblikud enne toetuslepingu sõlmimist.

Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimise maksimaalne kestus on 15 kuud.

Toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude loetelu ning taotlemise tingimused on kehtestatud riigihalduse ministri käskkirjaga 28.03.2017 nr 052 „Hajaasustuse programmi 2017. a programmdokument”.

http://www.eas.ee/teenus/hajaasustuse-programm/#articleblock-Taotlejale