image_pdfimage_print

Huvihariduse täiendav toetus

Riik on kohalikele omavalitsustele eraldanud täiendavalt huvihariduse toetust. Toetus on sihtotstarbeline ja kuulub noorte huvihariduse-, ringides osalimise- ja treeningtegevuse  toetamiseks. Käesolevaga saab toetust taotleda vaid 2017 aasta tegevustele. Meremäe vallavolikogu poolt kinnitatud tegevuskava järgi saab maksta toetust kohamaksu ja sõidukulude osas ning  huvitegevuses osalemiseks vajaminevate vahendite soetamiseks. Selleks tuleb esitada avaldus Meremäe Vallavalitsusele. Toetusi võetakse vastu jooksvalt . Toetuse avalduse leiab manusest valla kodulehelt.  Toetuse avalduse vorm

Meremäe valla omaalgatusliku tegevuse toetuseks saab esitada taotlusi aasta lõpuni

Omaalgatuslik toetus

Meremäe valla omaalgatusliku tegevuse toetust eraldatakse ühendustele, huvigruppidele ja üksikisikutele, kelle eesmärgiks on kultuuri-, seltsi-, ja spordiürituste korraldamine Meremäe vallas.

Toetust eraldatakse ka Meremäe valla kultuuri- ja spordikollektiividele osalemiseks väljaspool valda toimuvatel valla mainet tõstvatel üritustel.

Omaalgatusliku tegevuse toetuse taotlemine

1) Taotlus esitatakse vormikohasel blanketil paberkandjal või digiallkirjastatult. (lisa nr 1: Toetuse taotlemise vorm).

2) Eelistatud on taotlused, kus toetust kasutatakse kaasfinantseeringuna ja tegevusse kaasatakse suurem inimeste hulk ning tegevus toimub pikema perioodi jooksul.

3) Taotluste puhul, mis esitatakse osalemiseks väljaspool valda toimuvatel kultuuri- või
spordiüritustel, eelistatakse valla mainet toetavaid projekte.

4) Aktiivse ja tulemusliku tegevuse korral eelmisel aastal on komisjonil õigus eraldada seltsile või huvigrupile tegevustoetust kuni 100 euro ulatuses üheks kalendriaastaks. Nimetatud toetuse kohta esitatakse tegevusaruanne.

5) Taotlused esitatakse vallavalitsusele üks kord aastas hiljemalt toetuse taotlemise eelneva aasta 31. detsembriks.

Blanketid on kättesaadavad www.vald.meremae.ee, Juhtimine- Vallavalitsus- Blanketid

Toetusprogrammi “Setomaa kultuuriprogramm 2014-2018” taotlusvoor on avatud kuni 01.detsembrini

Avalik konkurss programmi „Setomaa kultuuriprogramm 2014–2018″ taotlustele algab 1. novembril. Taotluste esitamise viimane tähtaeg on 1. detsembril (kaasaarvatud). Vastu võetakse taotlusi 2018. aastal läbi viidavate projektide jaoks.

Toetusprogrammi eesmärk on hoida Setomaa kultuurilist ja keelelist eripära, elulaadi, tavasid ja oskusi, tugevdada seto keele ja pärimusliku kultuuri keskkonda. Setomaa kultuuriprogrammi kaudu toetab Eesti riik sealse kultuuripärandi säilitamist ja edasikandmist, muuseumide tegevust, seto kultuuriprojekte, seto traditsioonide ja keele õpetamist, setokeelseid trükiseid, teadus-ja arendustegevust ning setode omaalgatuslikke ettevõtmisi.

Seto kultuuriprogramm peab tähtsaks eelkõige just noorte sidumist esivanemate keele ja kultuuripärandiga ning kohalikus kultuuris osalejate ringi laiendamist, aga ka sellele kaasa aitavate tegevuste toetamist väljaspool Setomaad.

Kultuuriministeerium on seto kultuuriruumi edendavaid tegevusi toetanud alates 2003. aastast. Programmi koordineerimise ja täitmise eest vastutab Rahvakultuuri Keskus.

Toetuse saajad võivad olla riigiasutused, kohalikud omavalitsused ja nende allasutused, avalik-õiguslikud juriidilised isikud, äri-ja mittetulundusühingud, sihtasutused ning füüsilisest isikust ettevõtjad. Vastavalt kavandatavatele tegevustele saab valida kas projektitoetuse või tegevustoetuse taotlusvormi.

Taotlused palume esitada digitaalselt allkirjastatuna: programmid@rahvakultuur.ee või saata postiga Rahvakultuuri Keskusesse aadressil J. Vilmsi 55, 10147 Tallinn

Setomaa kultuuriprogrammi tervikteksti ning toetuste taotlemise tingimustega saab tutvuda Rahvakultuuri Keskuse veebilehel http://www.rahvakultuur.ee/?s=2388

 

Lisainfo:

Ootame kandidaate Anne Vabarna nimelisele omakultuuripreemiale

Värska Vallavalitsus kuulutab välja kandidaatide esitamise

Anne Vabarna nimelisele omakultuuripreemiale

Preemia antakse seto pärimuskultuuri edasikandmisel tehtud

silmapaistva töö eest 2017. aastal

 Välja antakse kaks 500 eurost preemiat:

  • preemia inimesele või kollektiivile Värska vallast;
  • preemia inimesele või kollektiivile väljastpoolt Värska valda.

 Kandidaate saab esitada 30. novembrini.

 Kirjalikus ettepanekus palume välja tuua järgmised andmed:

1) kandidaadi või kollektiivi nimi ja kontaktandmed;

2) käesoleva aasta jooksul seto kultuuri edasikandmisel tehtud töö kirjeldus;

3) ettepaneku esitaja nimi ja kontaktandmed.

Ettepanekud esitada aadressil Värska Vallavalitsus, Pikk 12, Värska alevik, 64001,

Võrumaa või e-posti teel vald@verska.ee

Preemiad antakse kätte omakultuuriõhtul 19. detsembril.

 

Preemia väljaandmist toetab Setomaa Kultuuriprogramm

Setomaa Valdade Liit soovib tunnustada Setomaa tublisid inimesi ja väärt tegusid

Setomaa Valdade Liit ootab kandidaate järgmistele aunimetustele:

  1. Setomaa aasta inimene 2017
  2. Setomaa aasta tegu 2017
  3. Setomaa aasta sõber 2017

Kandidaate võib esitada mistahes valdkondadest – sport, ettevõtlus, talud, haridus, noortetöö, kodanikualgatused, kultuur… Aunimetusele Setomaa aasta tegu 2017 võib esitada peale üksikisikute ka seltse, seltsinguid või muid kollektiive.

Kutsume kõiki üles vaatama tagasi möödunud aastale ja mõtlema, keda tahaks tänada.

Kandidaatide nimed koos põhjendusega, miks just tema väärib esiletõstmist ja tunnustamist, palume saata hiljemalt 15.detsembril 2017 meiliaadressil info@setomaa.ee

Setomaa Valdade Liidu juhatuse esimees

Noored Setomaale toetusskeemi 2017. aasta taotlusvoor on avatud, taotluste esitamise tähtaeg on 6. november 2017.

Noored Setomaale toetusskeemi 2017. aasta taotlusvoor on avatud, taotluste esitamise tähtaeg on 6. november 2017.

Toetusskeemist saavad vastavalt korrale toetust taotleda endale kuuluva eluruumi elamistingimuste parandamiseks 21-40 aasta vanused isikud, kelle registreeritud elukoht on Meremäe, Mikitamäe, Misso või Värska vallas. Taotlejale, toetuse saajale, eluruumile, ehitustöödele ja ehitajale esitatavad nõuded on korra punktis 5 ning toetatavad tegevused korra punktis 6.

Meremäe vallas on toetusteks kavandatud vallas 20 000 eurot. Toetusest poole (10 000 eurot) panustab riik Setomaa arengu programmi vahenditest ning poole (10 000 eurot) kohalik omavalitsus.

Projektiga tehtavate tööde maksumusest vähemalt 33,33 % peab taotleja ise panustama.

Vormikohane allkirjastatud taotlus koos korra punktis 10.4 loetletud lisadega tuleb esitada hiljemalt 6. novembril 2017. Taotlusorm ja teised taotlemiseks vajaminevad dokumendid on avaldatud Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse veebilehel http://www.eas.ee/teenus/noored-setomaale/

Meremäe vallas

  • Maksimaalne toetus ühele projektile on 3000 eurot
  • Taotlusega seotud info ja nõustamine Ülle Herr, herr@meremae.ee, 785 6635
  • Taotlused esitada e-postiga vald@meremae.ee või postiga Meremäe vallamaja, 65302 Meremäe küla, Võru maakond.

Projekt “Unesco-Tourism

Projekt “Unesco-tourism”

Rahastaja  logo

2017.aasta märtsikuus algas Eesti-Läti piiriülese koostöö programmi rahastuse toelprojekt „Omakultuuri piirkondade arendamine ja tutvustamine turismi sihtkohtadena –UNESCO-tourism“. Projekti raames arendavad neli piirkonda – Setomaa, Kihnu, Suiti ja Liivi – turismisihtkohti nii, et nende kultuuripärand ja ülemaailmselt tuntud UNESCO tunnustus oleks paremini rakendatud.

UNESCO vaimse kultuuripärandi esindusnimekirja kuuluvad piirkonnad on unikaalsed, sest vanad traditsioonid on hoitud elus kohalike inimeste igapäevaelu osana. Laul ja tants, rahvariided, usu- ja rahvakalendripühade tähistamine, toidu- ja käsitöötraditsioonid on neis paigus jätkuvalt au sees. Eestist kuuluvad UNESCO vaimse kultuuripärandi nimistusse seto leelo, Kihnu kultuuriruum ja Võrumaa suitsusauna traditsioon.Projekti “UNESCO-tourism” eesmärk on  luua ühine turismitoode UNESCO poolt tunnustatud nelja väikese omakultuuri piirkonna baasil. Pakkudes ühist terviklikku ja atraktiivset turismitoodet on külastajatel võimalik osa saada ehedast kultuuripärandist, mida tänapäeva maailmas leidub harva.

Projekti tegevused on laias laastus jagatud kolme ossa: arendustegevused, sh väiksemad investeeringud, koolitused, töötoad; UNESCO suunalise arendusega seotud tegevused, sh tunnuslause loomine, konverentsid, õppereis Ungarisse tutvumaks seal UNESCO piirkondade arenduse ja turundusega; turundus ja kommunikatsioon, sh ühiste materjalide tootmine, reisijuhtide koostamine, messidel osalemine jms.

Projekt “Unesco-tourism” viiakse ellu 3 aasta jooksul, 01.03.2017 – 28.02.2020 ning projekti kogueelarve on 1 123 547,00 EUR, mis sisaldab Eesti-Läti programmi toetus 955 014,95 eurot.

Projekti partnerid on MTÜ Setomaa Turism (juhtpartner), SA Seto Instituut, Rahvuskultuuri Keskus “Suiti”, Dundaga Vallavalitsus, Ventspilsi Vallavalitsus, Läti Maaturismi Ühendus “Lauku ceļotājs”, Kihnu Vallavalitsus, SA Kihnu Kultuuriruum, Värska Vallavalitsus, Meremäe Vallavalitsus, Kuldiga Vallavalitsus, Alsunga Vallavalitsus.