image_pdfimage_print

Viisakoordinaatori info

2017. aasta teise poole vastuvõttude graafik:

Põlva Maavalitsus – 10. ja 31.juuli; 14.august; 04. ja 18.september; 02. ja 16.oktoober; 06. ja 20.november; 04. ja 18.detsember; kell 08.00
Mikitamäe Vallavalitsus – 10. ja 31.juuli; 14.august; 04. ja 18.september; 02. ja 16.oktoober; 06. ja 20.november; 04. ja 18.detsember; kell 11.00
Räpina Loomemaja – 10. ja 31.juuli; 14.august; 04. ja 18.september; 02. ja 16.oktoober; 06. ja 20.november; 04. ja 18.detsember; kell 14.00

Värska Vallavalitsus – 11.juuli; 01. ja 15.august; 05. ja 19.september; 03. ja 17.oktoober; 07. ja 21.november; 05. ja 19.detsember; kell 08.15
Orava Vallavalitsus – 11.juuli; 01. ja 15.august; 05. ja 19.september; 03. ja 17.oktoober; 07. ja 21.november; 05. ja 19.detsember; kell 11.00
Meremäe Vallavalitsus – 11.juuli; 01. ja 15.august; 05. ja 19.september; 03. ja 17.oktoober; 07. ja 21.november; 05. ja 19.detsember; kell 14.00

Võru Maavalitsus – 12.juuli; 02. ja 16.august; 06. ja 20.september; 04. ja 18.oktoober; 08. ja 22.november; 06. ja 20.detsember; kell 08.00
Misso Vallavalitsus – 12.juuli; 02. ja 16.august; 06. ja 20.september; 04. ja 18.oktoober; 08. ja 22.november; 06. ja 20.detsember; kell 11.00
Vastseliina Vallavalitsus – 12.juuli; 02. ja 16.august; 06. ja 20.september; 04. ja 18.oktoober; 08. ja 22.november; 06. ja 20.detsember; kell 14.00

Sügisene nimekiri on kinnitamisel ning vormistama hakkame selle alusel ilmselt augusti alguses.

Järgmise nimekirja koostamine toimub tavapäraselt oktoobris-novembris. Kultuurigruppidelt ja omavalitsustelt ootan ettepanekuid 01.novembriks. Nimekiri kinnitatakse märtsis 2018.

Kõik viisade vormistamise ja nimekirjadesse kandmise tingimused ning protseduurid on esialgsetel andmetel endised.

Andy Karjus
Kagu-Eesti viisakoordinaator
+372 511 0 611

Volikogu istung 28.06

Meremäe Vallavolikogu istung toimub 28. juunil 2017. a algusega kell 15:00
vallamaja saalis.

Pakutav päevakord:

1. Vallavanema informatsioon. A. Luts
2. MTÜ Kagu Ühistranspordikeskus asutamine. A. Vares
3. SA Võrumaa Arenduskeskus asutamine. A. Vares
4. 2016. aasta majandusaasta aruande kinnitamine. I. Lillmaa
5. Meremäe valla 2017. aasta I lisaeelarve. I. Lillmaa
6. OÜ Meremäe Vesi põhikirja muutmine. A. Vares
7. Avaldused. Jooksvad küsimused.

 
Arno Vares
Volikogu esimees

 
Lisa: Eelnõud, aastaaruanne 2016, selgitused aruandeleI lisaeelarve 2017, lisaeelarve seletuskiri2017_05_31_Kaaskiri_SA Võrumaa Arenduskeskus asutamineLisa 2_Võrumaa arenduskeskus_kontseptsioon_31.05.2017Lisa 3_SA_VAK_Põhikiri_projektLisa 4_SA_VAK_asutamisotsus_registreerimisavaldus3_KÜTK_ühiste_kavatsuste_kokkulepe_eelnõu4_KÜTK_asutamisleping_projekt5_KÜTK_põhikiri_projekt

 

Eesti Maaülikuul võimaldas kolm konkursivälist oppõkotust Setomaa noorilõ

Kolmõl  Setomaalt – nii Eesti ku Vinne poolõ päält – peri inemisõl om võimalus välähpuul konkurssi naada’ opma Eesti Maaülikooli rakõnduskorgharidusõ-, bakalaureusõ- vai bakalaureusõ- ja magistrioppõ integreeritud oppõ statsionaarsõh oppõvormih.

Eesti Maaülikooli konkursivälidsele kotusõlõ konkuriirmisõst tulõ saata’ CV ja vabah vormih avaldus Setomaa Valdu Liidulõ aadressil kaja@setomaa.ee ildambalt 3. juulil 2017. Õigõaigsõlt tulõ esitä’ sisseastmisõst vajaligu’ dokumendi’ ka Eesti Maaülikuuli (http://www.emu.ee/sisseastujale/).

6. juulil 2017 om Setomaa Valdu Liidu ja Seto Kongressi Vanõmbidõ Kogo moodustõt komisjoni vestlus kandidaatõga. Vestlusõl hinnatas kõkõpäält kandidaadi seenist tegevüst kodokandih, kas om huvvi ni tiidmisi uma kodokotusõ elost ja kultuurist, valmsolõkit osalõda’ aktiivsõlt kohaligu elo edendämisõl ja seto organisatsioonõ  tüüh.

Konkursiväline vastavõtt toimus Setomaa Valdu Liidu, Seto Kongressi Vanõmbidõ Kogo ja Eesti Maaülikooli vaihõl sõlmit lepingu alusõl. Eesti Maaülikuul om võimaldanu Setomaa noorilõ kolm konkursivälist oppõkotust 2005. aastast pääle.

Mano saat küüssü’ 510 6664, kaja@setomaa.ee (Tullus Kaja).

Üleskutse. Tule lauseid lugema!

Eesti Keele Instituudis on käimas hääldusuuring, millega tahame välja selgitada, kas
ja kuidas kõneleja päritolupiirkond mõjutab tema kõnet. Selleks korraldame väikeseid
lugemiskatseid üle Eesti, mille käigus palume katseisikuil lugeda ette lauseid. Lugemine ise võtab keskmiselt 5 minutit, natuke aega kulub lisaks küsimustele, mis
puudutavad lugeja piirkondlikku päritolu.

Praegu vajame hädasti katsesse Setu- ja Võrumaalt pärit inimesi. Eriti oodatud on
inimesed, kes on üles kasvanud kohas, kust ka nende vanemad on pärit. Ja alati on
puudus meessoost katseisikutest.

Palun tule ja anna oma panus teadusesse ning osale meie lugemiskatsel
kolmapäeval, 7. juunil Meremäe vallamajas. Oleme kohal 14.00-16.00.

Mari-Liis Kalvik ja Liisi Piits
Eesti Keele Instituudi kõneuurimise ja kõnetehnoloogia teadurid
(mariliis@eki.ee, 51903806)

Viisakoordinaatori info

Vene Viisakeskuse operaatorivahetusega seoses on mitu viisakoordinaatori vastuvõttu vahele jäänud, seetõttu toimub viisataotluste vastuvõtt teisipäeval, 23. mail kell 14:00 vallamajas.

 

Andy Karjus
Kagu-Eesti viisakoordinaator
+372 511 0 611

Volikogu istung 24.05

Meremäe Vallavolikogu istung toimub 24. mail 2017. a algusega kell 15:00 vallamaja saalis.

Pakutav päevakord:

1. Vallavanema informatsioon. A. Luts
2. Meremäe Vallavolikogu 25.01.2012 määruse nr 1 „Hankekord“ muutmine. A. Vares
3. Meremäe valla elutööpreemia määramine. A. Vares
4. Meremäe valla teede katendite uuendamine. A. Keir
5. Avaldused. Jooksvad küsimused.
Arno Vares
Volikogu esimees

Eelnõud 24.05.2017

Volikogu 26.04 istung

Meremäe Vallavolikogu istungil 26. aprillil 2017. a muudeti Meremäe Vallavolikogu 23.10.2008 määrust nr 6 „Meremäe valla elutööpreemia statuut“ (määrus nr 4) ja kinnitati elutööpreemia suurus (otsus 11), muudeti vallavalitsuse koosseisu (otsus 12), eraldati toetust (otsus 13), määrati vallavanemale töötasu (otsus 14), anti arvamus Vabariigi Valitsuse ettepanekule (Vabariigi Valitsuse määruse „Meremäe valla, Mikitamäe valla ja Värska valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine“ eelnõule) (otsus 15 ja eriarvamus ).

Volikogu istung 26.04

Meremäe Vallavolikogu istung toimub 26. aprillil 2017. a algusega kell 16:00
vallamaja saalis.

Pakutav päevakord:

1. Vallavanema informatsioon. A. Luts
2. Meremäe Vallavolikogu 23.10.2008 nr 6 „Meremäe valla elutööpreemia statuut“ muutmine ja elutööpreemia suuruse kinnitamine. A. Vares
3. Vallavalitsuse koosseisu muutmine. A. Luts
4. Toetuse eraldamine. A. Vares
5. Vallavanemale töötasu määramine. A. Vares
6. Vabariigi Valitsuse ettepaneku ehk Vabariigi Valitsuse määruse „Meremäe valla, Mikitamäe valla ja Värska valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine“ eelnõu arutelu. A. Vares
7. Avaldused. Jooksvad küsimused.
Arno Vares
Volikogu esimees

 

Eelnõud, riigihalduse minister Mihhail Korbi 15.02.2017 kiri 1.1.-10/01517 „Vabariigi Valitsuse ettepaneku esitamine“ (eelnõu, seletuskiri, kaart)

8 olulist küsimust jalgratturile

Kuna jalgrattureid on üha rohkem tänavale tulnud tänu ilusatele ilmadele, kirjutas Maanteeameti ennetustöö osakonna ekspert Christina Vallimäe artikli, kus toob välja kõige olulisema ohutusalase info. 

www.mnt.ee / Pärnu mnt 463a / 10916 Tallinn / Eesti Maanteeamet

 

Ilusad ilmad on juba varakult toonud tänavapilti palju jalgrattureid. Seega on õige aeg üle korrata mõned soovitused ja liiklusreeglid. Kui tead vastuseid alljärgnevatele küsimustele ja nendele vastavalt ka käitud, siis oled andnud oma panuse turvalisemaks liiklemiseks.

Jalgrattaga sõitmine on lõbus ja sportlik tegevus, kui et see ka turvaline oleks, peab jalgratas olema sõitjale sobiva suurusega ja töökorras.

Kas Sinu jalgrattal on kõik vajalik olemas ja pidurid töökorras?

Kas Sinu lapse jalgratas on talle sobiva suurusega?

Jalgratas on lapsele paras siis, kui harkisjalu, tallad maas, rattapulga kohal seistes jääb rattapulgani vähemalt paar sentimeetrit ruumi.

Kas kiiver on kohustuslik?

Jalgratturi pead kaitseb korralik kiiver. Kiivri kandmine on kohustuslik kõikidel kuni 16-aastastel jalgratturitel, vanematel soovituslik. Kiiver kaitseb pead vaid siis, kui see on paraja suurusega ja õigesti kinnitatud.

Kus ja kuidas jalgrattaga sõita?

Alla 10-aastane ja ilma juhiloata jalgrattur tohib sõita üksi kõnniteel, jalgratta- ja jalgteel ning õuealateel. Kindlasti peab iga lapsevanem lapsele liiklusreeglid selgeks tegema enne kui ta oma võsukese üksi liiklusesse sõitma lubab. Kõige parem õpetus on isiklik eeskuju ning ühine koduümbruse läbisõitmine ja võimalike ohtlike olukordade läbiarutamine. Samal teel liiguvad ka jalakäijad ning viisakas jalgrattur kindlasti arvestab nendega.

Kõnniteel tohivad sõita kõik alla 13-aastatsed jalgratturid ja kuni kaks selle lapsega koos sõitvat täiskasvanut. Kõnniteel jalakäijate vahel tohib liikuda vaid jalakäija kiirusega. Selleks, et jalakäijaid mitte ehmatada, saab jalgratturt oma tulekust juba eelnevalt kellaga märku anda. Lähenedes jalakäijale, vähendada sõidukiirust ja mööduda kõndijast ohutus kauguses.

Kui kõnniteel või jalgratta- ja jalgteel liikuva jalgratturi teele jääb bussipeatus, siis peab jalgrattur andma teed bussile minevatele ja bussilt tulevatele jalakäijatele.

Kui lapsevanem on lapse üksi liikluses osalemiseks ette valmistanud, koolitee on koos jalgrattaga korduvalt läbi sõitnud ning kõik ohuolukorrad läbi arutanud, siis tohib koolilaps mööda kõnniteed, jalgratta- ja jalgteed või õuealateed üksi kodust kooli sõita sõltumata vanusest ja jalgratturi juhiloa olemasolust. Seejuures on äärmiselt oluline pöörata tähelepanu lapse jalgratta tehnilisele korrasolekule ning kiivri korrektsele kasutamisele.

Kuidas ohutult sõiduteed ületada?

Kui jalgratturil on vaja teed ületada, siis on seda kõige ohutum teha jalakäijatele mõeldud sõidutee ületamise kohtades, tulles jalgrattalt maha ja lükates seda enda kõrval. Ületades ülekäigurada ratta seljas, tuleb enne sõiduteele sõitmist hoog maha võtta ja veenduda tegevuse ohutuses. Autojuhid sõitvale jalgratturile teed andma ei pea, sõidutee tuleb ületada jalakäija kiirusega.

Millal sõita sõiduteel?

Sõiduteel või jalgrattarajal tohib jalgrattur sõita alates kaheksandast eluaastast ja seda koos täiskasvanud saatjaga. Üksi tohib jalgrattur sõiduteel sõita alates kümnendast eluaastast, kui tal on jalgratturi juhiluba. Sõiduteel sõitev jalgrattur peab olema väga tähelepanelik ja pidama kinni liiklusreeglitest. Sõiduteel sõitev jalgrattur on juht ja peab liikuma autodega samas suunas sõidutee parempoolse ääre lähedal. Selleks, et teised juhid jalgratturi plaane paremini mõistaksid, tuleb näidata enne manöövrit käemärguandeid.

Kas kõrvaklapid ja telefon kujutavad riski?

Liikluses osaledes peab olema väga tähelepanelik. Ainuüksi liiklusreeglite heast tundmisest ei piisa. Kõrvaklappidest muusika kuulamine vähendab jalgratturi tähelepanu ja muudab liikluses osalemise ohtlikumaks. Telefonikõnedele vastamiseks soovitame ratta kõne ajaks peatada ja jätkata teekonda pärast kõne lõppu.

Kuidas saada jalgratturi juhiluba?

Maanteeameti teenindusbüroodest on võimalik saada materjale, mille abil laps eksamiks ette valmistada. Kui liiklusreeglid selged, tuleb registreerida sobivale eksamile. Materjalid ja eksami sooritamine on tasuta. Rohkem infot lähimast büroost.

TÄHELEPANU! Iga lapse eest vastutab lapsevanem! Enne lapse üksi liiklusesse lubamist, olgu jalakäija või jalgratturina, on iga lapsevanema kohustus veenduda, et tema järeltulija on valmis üksi liikluses osalema, mõistab ümbritsevat ja oskab ohutult liigelda. Oma liiklusteadmisi saab jalgrattur kontrollida lahendades liiklusteste liikluskasvatus.ee lehel.