image_pdfimage_print

Volikogu 30.08 istung

Meremäe Vallavolikogu istungil 30. augustil 2017. a kuulati vallavanema informatsiooni vallavalitsuse tegevusest, Meremäe Kooli õppealajuhataja Hele Kroon andis ülevaate kooli valmisolekust algavaks õppeaastaks, kehtestati Meremäe valla 2017. aasta II lisaeelarve (määrus nr 7, II lisaeelarve, seletuskiri), kinnitati huvihariduse ja huvitegevuse kava (otsus nr 26, HTHH kava, tabel2), delegeeriti omavalitsusüksuste ühiselt täidetavad ülesanded Sihtasutusele Võrumaa Arenduskeskus (otsus nr 27), otsustati osaleda Noored Setomaale toetusskeemis 2017 (otsus nr 28).

Volikogu istung 30.08

Meremäe Vallavolikogu istung toimub 30. augustil 2017. a algusega kell 15:00
vallamaja saalis.

Pakutav päevakord:

1. Vallavanema informatsioon. A. Luts
2. Meremäe Kooli informatsioon algavaks õppeaastaks. M. Järvelill
3. Meremäe valla 2017. aasta II lisaeelarve. I. Lillmaa
4. Huvihariduse ja huvitegevuse kava kinnitamine. Ü. Herr, P. Kahusk
5. Omavalitsusüksuste ühiselt täidetavate ülesannete delegeerimine Sihtasutusele Võrumaa Arenduskeskus. A. Vares
6. Noored Setomaale toetusskeemis osalemine. Ü. Herr
7. OÜ Meremäe Vesi põhikirja muutmine. A. Vares
8. Avaldused. Jooksvad küsimused.

Arno Vares
Volikogu esimees

Eelnõud 30082017II põhitegevuse lisaeelarveII lisaeelarve investeerimistegevusSeletuskiri II lisaeelarve juurdeHuvihariduse tegevuskavaHuvihariduse tegevuskava noorte ja võimaluste arv

Volikogu istung 12. juulil

Meremäe Vallavolikogu istung toimub 12. juulil 2017. a algusega kell 15:00
vallamaja saalis.

Pakutav päevakord:

1. Meremäe valla sundühendamise vaidlustamine. A. Vares.
2. Meremäe vallavolikogu 2017. a valimisteks valimisringkonna moodustamine, piiride ja mandaatide arvu määramine, volikogu järgmise koosseisu liikmete arvu määramine. A. Vares.
3. Valimiskomisjoni moodustamine ja liikmete nimetamine. A. Vares.
4. Sihtasutuse Võrumaa Arenduskeskus asutamine. A. Vares
5. Vallavara müük enampakkumise korras. A. Keir.

Arno Vares
Volikogu esimees

Eelnõud

Kaaskiri_SA Võrumaa Arenduskeskus asutamineLisa 2_Võrumaa arenduskeskus_kontseptsioon_31.05.2017Lisa 3_SA_VAK_Põhikiri_projektLisa 4_SA_VAK_asutamisotsus_registreerimisavaldus

Viisakoordinaatori info

2017. aasta teise poole vastuvõttude graafik:

Põlva Maavalitsus – 10. ja 31.juuli; 14.august; 04. ja 18.september; 02. ja 16.oktoober; 06. ja 20.november; 04. ja 18.detsember; kell 08.00
Mikitamäe Vallavalitsus – 10. ja 31.juuli; 14.august; 04. ja 18.september; 02. ja 16.oktoober; 06. ja 20.november; 04. ja 18.detsember; kell 11.00
Räpina Loomemaja – 10. ja 31.juuli; 14.august; 04. ja 18.september; 02. ja 16.oktoober; 06. ja 20.november; 04. ja 18.detsember; kell 14.00

Värska Vallavalitsus – 11.juuli; 01. ja 15.august; 05. ja 19.september; 03. ja 17.oktoober; 07. ja 21.november; 05. ja 19.detsember; kell 08.15
Orava Vallavalitsus – 11.juuli; 01. ja 15.august; 05. ja 19.september; 03. ja 17.oktoober; 07. ja 21.november; 05. ja 19.detsember; kell 11.00
Meremäe Vallavalitsus – 11.juuli; 01. ja 15.august; 05. ja 19.september; 03. ja 17.oktoober; 07. ja 21.november; 05. ja 19.detsember; kell 14.00

Võru Maavalitsus – 12.juuli; 02. ja 16.august; 06. ja 20.september; 04. ja 18.oktoober; 08. ja 22.november; 06. ja 20.detsember; kell 08.00
Misso Vallavalitsus – 12.juuli; 02. ja 16.august; 06. ja 20.september; 04. ja 18.oktoober; 08. ja 22.november; 06. ja 20.detsember; kell 11.00
Vastseliina Vallavalitsus – 12.juuli; 02. ja 16.august; 06. ja 20.september; 04. ja 18.oktoober; 08. ja 22.november; 06. ja 20.detsember; kell 14.00

Sügisene nimekiri on kinnitamisel ning vormistama hakkame selle alusel ilmselt augusti alguses.

Järgmise nimekirja koostamine toimub tavapäraselt oktoobris-novembris. Kultuurigruppidelt ja omavalitsustelt ootan ettepanekuid 01.novembriks. Nimekiri kinnitatakse märtsis 2018.

Kõik viisade vormistamise ja nimekirjadesse kandmise tingimused ning protseduurid on esialgsetel andmetel endised.

Andy Karjus
Kagu-Eesti viisakoordinaator
+372 511 0 611

Volikogu istung 28.06

Meremäe Vallavolikogu istung toimub 28. juunil 2017. a algusega kell 15:00
vallamaja saalis.

Pakutav päevakord:

1. Vallavanema informatsioon. A. Luts
2. MTÜ Kagu Ühistranspordikeskus asutamine. A. Vares
3. SA Võrumaa Arenduskeskus asutamine. A. Vares
4. 2016. aasta majandusaasta aruande kinnitamine. I. Lillmaa
5. Meremäe valla 2017. aasta I lisaeelarve. I. Lillmaa
6. OÜ Meremäe Vesi põhikirja muutmine. A. Vares
7. Avaldused. Jooksvad küsimused.

 
Arno Vares
Volikogu esimees

 
Lisa: Eelnõud, aastaaruanne 2016, selgitused aruandeleI lisaeelarve 2017, lisaeelarve seletuskiri2017_05_31_Kaaskiri_SA Võrumaa Arenduskeskus asutamineLisa 2_Võrumaa arenduskeskus_kontseptsioon_31.05.2017Lisa 3_SA_VAK_Põhikiri_projektLisa 4_SA_VAK_asutamisotsus_registreerimisavaldus3_KÜTK_ühiste_kavatsuste_kokkulepe_eelnõu4_KÜTK_asutamisleping_projekt5_KÜTK_põhikiri_projekt

 

Eesti Maaülikuul võimaldas kolm konkursivälist oppõkotust Setomaa noorilõ

Kolmõl  Setomaalt – nii Eesti ku Vinne poolõ päält – peri inemisõl om võimalus välähpuul konkurssi naada’ opma Eesti Maaülikooli rakõnduskorgharidusõ-, bakalaureusõ- vai bakalaureusõ- ja magistrioppõ integreeritud oppõ statsionaarsõh oppõvormih.

Eesti Maaülikooli konkursivälidsele kotusõlõ konkuriirmisõst tulõ saata’ CV ja vabah vormih avaldus Setomaa Valdu Liidulõ aadressil kaja@setomaa.ee ildambalt 3. juulil 2017. Õigõaigsõlt tulõ esitä’ sisseastmisõst vajaligu’ dokumendi’ ka Eesti Maaülikuuli (http://www.emu.ee/sisseastujale/).

6. juulil 2017 om Setomaa Valdu Liidu ja Seto Kongressi Vanõmbidõ Kogo moodustõt komisjoni vestlus kandidaatõga. Vestlusõl hinnatas kõkõpäält kandidaadi seenist tegevüst kodokandih, kas om huvvi ni tiidmisi uma kodokotusõ elost ja kultuurist, valmsolõkit osalõda’ aktiivsõlt kohaligu elo edendämisõl ja seto organisatsioonõ  tüüh.

Konkursiväline vastavõtt toimus Setomaa Valdu Liidu, Seto Kongressi Vanõmbidõ Kogo ja Eesti Maaülikooli vaihõl sõlmit lepingu alusõl. Eesti Maaülikuul om võimaldanu Setomaa noorilõ kolm konkursivälist oppõkotust 2005. aastast pääle.

Mano saat küüssü’ 510 6664, kaja@setomaa.ee (Tullus Kaja).

Üleskutse. Tule lauseid lugema!

Eesti Keele Instituudis on käimas hääldusuuring, millega tahame välja selgitada, kas
ja kuidas kõneleja päritolupiirkond mõjutab tema kõnet. Selleks korraldame väikeseid
lugemiskatseid üle Eesti, mille käigus palume katseisikuil lugeda ette lauseid. Lugemine ise võtab keskmiselt 5 minutit, natuke aega kulub lisaks küsimustele, mis
puudutavad lugeja piirkondlikku päritolu.

Praegu vajame hädasti katsesse Setu- ja Võrumaalt pärit inimesi. Eriti oodatud on
inimesed, kes on üles kasvanud kohas, kust ka nende vanemad on pärit. Ja alati on
puudus meessoost katseisikutest.

Palun tule ja anna oma panus teadusesse ning osale meie lugemiskatsel
kolmapäeval, 7. juunil Meremäe vallamajas. Oleme kohal 14.00-16.00.

Mari-Liis Kalvik ja Liisi Piits
Eesti Keele Instituudi kõneuurimise ja kõnetehnoloogia teadurid
(mariliis@eki.ee, 51903806)