image_pdfimage_print

Setomaa Valdu Liit taht tunnustada’ Setomaa tublisit inemisi ja väärt teko

Pallõmi esitädä’ kandidaatõ järgmätsile avvunimetüstele:

 1. Setomaa aasta inemine 2017;
 2. Setomaa aasta tego 2017;
 3. Setomaa aasta sõbõr 2017.

Kandidaatõ või esitädä’ mistahes ala päält: sport, ettevõtlus, talo’, haridus, noortõtüü, kodanigualgatusõ’, kultuur… Avvunimetüsele Setomaa aasta tego 2017 või esitädä’ pääle ütsikisikidõ ka seltse, seltsingit vai muid kollektiive.

Mi kutsu kõiki üles kaema tagasi mineväle aastalõ ja mõtlõma, kedä tahasi’ tehnädä’.

Kandidaatõ nime’ üteh põhjõndusõga, mille just nimä’ omma’ väärt esilenõstmist ja tunnustamist, pallõmi saata’ kõkõ ildamba 15. detsembril 2017 meiliaadressil info@setomaa.ee

Setomaa Valdu Liidu juhatusõ esimiis

 

Setomaa Valdade Liit soovib tunnustada Setomaa tublisid inimesi ja väärt tegusid

Palume esitada kandidaate järgmistele aunimetustele:

 1. Setomaa aasta inimene 2017
 2. Setomaa aasta tegu 2017
 3. Setomaa aasta sõber 2017

Kandidaate võib esitada mistahes valdkondadest – sport, ettevõtlus, talud, haridus, noortetöö, kodanikualgatused, kultuur… Aunimetusele Setomaa aasta tegu 2017 võib esitada peale üksikisikute ka seltse, seltsinguid või muid kollektiive.

Kutsume kõiki üles vaatama tagasi möödunud aastale ja mõtlema, keda tahaks tänada.

Kandidaatide nimed koos põhjendusega, miks just tema väärib esiletõstmist ja tunnustamist, palume saata hiljemalt 15.detsembril 2017 meiliaadressil info@setomaa.ee

Setomaa Valdade Liidu juhatuse esimees

Volikogu istung 23.11

Setomaa Vallavolikogu istung toimub 23.11.2017 kell 15:00 Värska kultuurikeskuses alljärgneva päevakorra projektiga

1. Vallavanema infominutid

2. Ametiasutuste ümberkorraldamine – ettekandja Raul Kudre, kaasettekandja Martin Sulp (eelnõu)

3. Setomaa Vallavalitsuse põhimäärus – ettekandja Raul Kudre, kaasettekandja Martin Sulp (eelnõu)

4. Setomaa Vallavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis – ettekandja Raul Kudre (eelnõu)

5. Setomaa Vallavalitsuse palgajuhend – ettekandja Raul Kudre (eelnõu)

6. Teenistusse võtmiseks esitatavad nõuded – ettekandja Raul Kudre (eelnõu)

7. Arvamuse andmine Marinova IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse ja otsuse eelnõu kohta – ettekandja Ülle Herr, kaasettekandja Aulis Saarnits (Keskkonnaametist) (eelnõu)

8. Audiitori määramine – ettekandja Ülle Herr (eelnõu)

9. Võrumaa Omavalitsuste Liidu liikmeks astumine, esindajate ja nende asendajate nimetamine – ettekandja Rein Järvelill (eelnõu)

10. Esindaja nimetamine Eesti Maaomavalitsuste Liidu üldkoosolekule – ettekandja Rein Järvelill (eelnõu)

11. Esindaja nimetamine Setomaa Valdade Liidu üldkoosolekule – ettekandja Rein Järvelill (eelnõu)

12. Esindaja nimetamine Meremäe Kooli hoolekogusse – ettekandja Rein Järvelill (eelnõu)

13. Gaasitrassi tee kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine – ettekandja Erika Joonas (eelnõu)

14. Pikk tn 12 kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine – ettekandja Erika Joonas (eelnõu)

15. Otsuste kehtetuks tunnistamine – ettekandja Martin Sulp (eelnõu)

16. Setomaa Vallavolikogu alatiste komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimine – ettekandja Rein Järvelill (eelnõu)

17. Setomaa Vallavolikogu alatiste komisjonide koosseisude kinnitamine – ettekandja Rein Järvelill, kaasettekandja komisjonide esimehed (eelnõu)

18. Järgmine istung

Seto Leelokonverents

Obinitsa Muuseumi pressiteade Setomaal on tulekul leelokonverents

 
Laupäeval 11. novembril toimub Setomaal taas leelokonverents, kus
käsitletakse seto laulu eri vaatenurkadest nii teadlaste kui leelokooride liikmete poolt.
 
“Seto laul on vaid üks osa seto kultuurist ning seepärast on vajalik laulmist näha laiemalt, kõnelda  seejuures ka keelest, rahvarõivaste kandmisest, tantsimisest, esinemisest ja lastest, samuti Seto Kuningriigi võistlustest ja Leelopäevast”, sõnas Seto Leelotarko Kogo juht Õie Sarv.
 
Seto Leelokonverents toimub  Kalatsova külas Setomaa Turismitalos.
 
Leelokonverentsi päevakava:
kl 11-12 Kogunemine, hommikukohv
kl 12-14:30 Alustus: seto hümni laulmine, avasõnad, mälestushetk. 
Järgnevad ettekanded Kristin Kuutmalt, Janika Oraselt, Žanna Pärtlasellt ja Kristi Salvelt
kl 14:30-15:00 lõuna
kl 15:00-16:45 Ettekanded Andreas Kalkunilt, Paul Hagult, Maria Noormetsalt, Maarja Hõrnalt ja Maarja Sarvelt
kl 16:45 Arutelu
kl 18-20 Osalejate ühispidu seto laulu ja tantsuga
 
30. septembrist 2009. a. kuulub  seto leelo UNESCO inimkonna vaimse kultuuripärandi esindusnimekirja.
Leelokonverentsi toimumist toetavad Eesti-Läti programmist rahastatud koostööprojekt “Omakultuuri piirkondade arendamine ja tutvustamine turismi sihtkohtadena – UNESCO-tourism” ja Meremäe  Vallavalitsus.
 
Lisainfo ja osalejate registreerimine: 
Õie Sarv
Seto Leelotarko Kogo
e-mail oie@sarv.ee    tel 56252788                                                                                                     
 
  
Pressiteate koostas:
Eve Ellermäe
Obinitsa Muuseumi juhataja
 tel 5242080

Sissetulekud hakkavad mõjutama maksuvaba tulu suurust

Katrin Simul
Teenindusosakonna Põlva büroojuht

2018 aastal muutuvad oluliselt maksuvaba tulu arvestamise põhimõtted. Seni kehtis kõigile füüsilistele isikutele aastas üks kindel maksuvaba tulu määr (2017.a oli see 2160 eurot, ehk 180 eurot kuus), lisaks täiendav maksuvaba tulu pensionidele ja tööõnnetushüvitistele. 2018.aastast hakkab üldine  maksuvaba tulu määr olema 6000 eurot aastas ehk 500 eurot kuus, täiendavat  maksuvaba tulu pensionitele ja tööõnnetushüvitistele enam ei ole.

Tulude suurus ja maksuvaba tulu 2018.aastal

2018.aastast hakkab maksuvaba tulu summa  sõltuma isiku aastatulu suurusest ning võib olla väga erinev.

Inimestele, kelle tulu on alla 14 400 euro aastas (alla 1200 euro kuus), on ette nähtud maksimaalne maksuvaba tulu  6000 eurot aastas (500 eurot kuus).

Kõigile inimestele,  kelle tulud jäävad vahemikku 14 400 -25 200 eurot aastas (1200-2100 eurot kuus), leitakse personaalne maksuvaba tulu valemi alusel.  Aastase maksuvaba tulu valem:  6000-6000/10800 x (aastatulu summa – 14400).

Nii näiteks arvutatakse aastatuluga 15 600 eurot maksuvaba tulu 5333 eurot järgmiselt:

 1. 15 600 – 14 400 = 1200
 2. 6000 ÷ 10 800 = 0,55556
 3. 0,55556 × 1200 = 666,67
 4. 6000 – 666,67 = 5333,33 eurot

Inimestele, kelle tulu on üle 25 200 euro aastas (üle 2100 euro kuus), ei ole maksuvaba tulu ette nähtud.

Aastatulu

Maksuvaba tulu summa arvutamisel võetakse aluseks  kõik aasta jooksul saadud tulumaksuga maksustatavad tulud.  Aastatuluna arvestatakse  palk, preemia, puhkusetasu (sh täiendavad lisapuhkused), juhatuse liikme tasu, võlaõiguslike lepingute alusel saadud tasud, vanemahüvitis, haigushüvitis, pension (vanaduspension, töövõimetuspension, eripensionid, toitjakaotuspension), maksustatav toetus (nt PRIA poolt makstav pindalatoetus), ettevõtlustulu, välismaalt saadud tulu, kasu vara võõrandamisest (metsamaterjali ja kasvava metsa raieõiguse müük, kinnisasjade müük, väärtpaberite müük), rendi- ja üüritulu, intress, maksustatav stipendium, jne., samuti dividendid ja muud osakapitali väljamaksed, millelt maksab tulumaksu ära äriühing.

Aastatuluna ei võeta arvesse maksuvabasid tulusid nt eluaseme müük, omandireformi käigus tagastatud vara müük, kasutatud asjade müük (sh auto ), maksuvaba stipendium, maksuvabad toetused (lastetoetus, toimetulekutoetus, puuetega inimeste toetus, töövõimetoetus), elatis, lähetuse päevaraha jms.

Uus maksuarvestuse süsteem eeldab,  et iga inimene ise peaks senisest rohkem juba aasta kestel  pöörama tähelepanu sellele, milliseks kujuneb tema aastane tulu ja kuidas see mõjutab tema poolt makstavat tulumaksu.

Et tulusid deklareerima asudes oleks vähem üllatusi, peaksid inimesed juba 2017.a lõpus mõtlema läbi oma järgmise aasta igakuised tulud ning võimalikud muud tulud (metsa müük, väärtpaberid, dividendid, PRIA toetus, üüritulud jmt) ning tegema  eeldatava aastatulu põhjal otsuse igakuise maksuvaba tulu kohta.

Maksuvaba tulu  avaldus

Aasta kestel rakendatakse maksuvaba tulu kuupõhiselt  tulumaksu kinnipidaja (väljamakse tegija) poolt. Maksuvaba tulu summa arvutatakse vastavalt brutotöötasu (arvestatud töötasu, millelt peetakse kinni tulumaks, töötuskindlustus- ja kogumispensioni makse) või muu väljamakse brutosumma suurusele.

Väljamakse tegijal on õigus rakendada maksuvaba tulu ainult siis, kui inimene on esitanud vastava avalduse.  Maksuvaba tulu saab rakendada ainult üks tulumaksu kinnipidaja, taoline põhimõte kehtib ka praegu.  Inimestel, kes töötavad mitmes töökohas või kes töötavad ja saavad pensioni, tuleb teha valik, kellele maksuvaba tulu avaldus esitada.

Soovitav on esitada üks avaldus terveks aastaks. Vajadusel saab aasta jooksul avalduse tagasi võtta või muuta avaldusel olevat maksuvaba tulu  summat.  Maksuvaba tulu summat võib  muuta üks kord kuus, kuid igakuiselt avalduste esitamine ei ole mõttekas.

 • Kui aastatulu on kuni 14 400 eurot (kuus kuni 1200 eurot) või aastatulu on suurem, aga ainult üks väljamaksete tegija ja muid tulusid ei ole ette näha võib  esitada avalduse kuhu on märgitud „arvestada maksuvaba tulu“.

Sellise avalduse korral arvestab väljamakse tegija maksuvaba tulu seadusejärgses määras.  Maksimaalne maksuvaba tulu kuus 500 eurot ning seda saab arvesse võtta kuni 1200 eurose tulu puhul.  Nendele, kelle tulu on üle 2100 euro kuus, ei ole maksuvaba tulu üldse ette nähtud. Kui sissetulekud  on kuus 1200 – 2100 eurot, siis arvutatakse maksuvaba tulu valemi järgi : 500 – 500 ÷ 900 x (väljamakse -1200).  Mida suurem on tulu, seda väiksemat   maksuvaba tulu saab rakendada  nt 1300 eurose töötasu puhul on maksuvaba 444,44 eurot kuus, 1500 eurose töötasu puhul 333,33 eurot jne.

Seni esitatud avaldused maksuvaba tulu rakendamiseks jäävad kehtima ning väljamaksete tegijad (tööandjad, Sotsiaalkindlustusamet), kellele need avaldused on esitatud,  arvestavad tulumaksu kinnipidamisel seadusejärgse maksimaalse maksuvaba tuluga. Silmas tuleb pidada aga seda, et  tulumaksu kinnipidaja saab arvestada üksnes tema enda poolt tehtavate väljamaksetega, inimese teisi sissetulekuid ta ei tea  ja nii võib tekkida olukord, kus järgmisel aastal tuleb inimesel tulumaksu juurde maksta.

 • Kui sissetulekuid on erinevatest allikatest  ning tulu  jääb vahemikku 14 400 kuni 25 200 eurot aastas (1200 kuni 2100 eurot kuus), siis peaks esitama avalduse, kus on näidatud konkreetne  maksuvaba tulu summa.

Näiteks saab brutotöötasu 800 eurot kuus ning pensioni 500 eurot kuus, tulud kuus on 1300 eurot.  Olenemata sellest, kummale väljamakse tegijale  ta  on varasemalt maksuvaba tulu avalduse esitanud, peaks ta tegema uue avalduse, milles näidata maksuvaba tulu summaks maksimaalselt 444 eurot. Kui juba esitatud avaldust mitte muuta, siis saab väljamakse tegija rakendada 500 eurost maksuvaba tulu. Töötaja aastatulu kokku on aga suurem kui 14 400 eurot, seega temale ettenähtud maksuvaba tulu ei ole mitte  6000 eurot vaid 5333,33 aastas. ja tuludeklaratsiooni alusel tuleks järgmisel aastal tulumaksu juurde maksta.   Kui ta teab, et saab  aasta jooksul veel lisaks maksustatavaid tulusid (nt üüritulu või PRIA-st ühtse pindalatoetust), siis tuleks ka see tulu maksuvaba tulu rakendamise avalduses arvesse võtta.

Aasta lõpliku maksuvaba tulu kujunemist hakkavad mõjutama ka dividendid.  Näiteks, töötasu- ja/või juhatuse liikme tasu aastas kokku 12 000 eurot, dividendid 5000 eurot. Aasta tuluga 17000 eurot on ettenähtud maksuvaba tulu 4555 eurot. Kui aasta jooksul arvestati maksuvaba 500 kuus, siis tuludeklaratsioonis tuleb töötasu pealt tulumaksu juurde maksta.

 • Kui kuusissetulekud lähenevad  2100 eurole või ületavad seda, peaks esitama avalduse, et maksuvaba tulu üldse ei rakendataks.

Sellise avalduse esitamine tuleb kasuks ka neile, kelle aastatulu on keeruline prognoosida või kellel on plaanis teha vara võõrandamise tehinguid ning aastatulu võib tulla suurem kui 25 200 eurot.

Näiteks kui inimene, kes saab 2018.a brutotöötasu 800 eurot kuus, müüb vara (kinnistu  või metsamaterjal) ja saab kasu  summas 20 000, seega on tema  aastatulu kokku  29 600 eurot ning maksuvaba tulu 0 eurot.  Kui sellise tehingu toimumine on juba ette teada, siis on soovitav esitada avaldus üldse mitte maksuvaba tulu rakendada. Kui tulu saamine ei olnud ette teada, siis võiks aasta kestel maksuvaba tulu arvestamise avalduse tagasi võtta, et hiljem tuludeklaratsiooni alusel makstav summa oleks väiksem.

Inimese lõplik  maksuvaba tulu suurus selgub järgmisel aastal tuludeklaratsiooni esitamisel. Igakuine maksuarvestus ei anna enam kõigil juhtudel sama tulemust, mis aastapõhine maksuarvestus.

Kui maksuvaba tulu on rakendatud igakuiselt suuremas summas, kui tulud kokku võimaldavad, siis tuleb tuludeklaratsiooni alusel tulumaksu juurde maksta.

Kui tulumaksu kinnipidamisel ei ole maksuvaba tulu arvesse võetud või ei ole seda kogu aasta ulatuses ära kasutatud, siis saab inimene tuludeklaratsiooni alusel enammakstud tulumaksu tagasi.

Maksu-ja Tolliamet loob  E-maksuametisse uue  lahenduse  „Minu sissetulekud“, et inimesed saaksid olla kursis oma maksuvaba tulu kasutamisega ja võimaliku täiendava maksukohustusega, mis tuludeklaratsiooni alusel tekib.   Praegu on võimalik väljamakseid ja maksuvaba tulu kasutamist näha e-maksuameti/e-tolli rubriigist „Töötamine ja väljamaksed“ , > „TSD koondandmed“> „Väljamaksete andmete vaatamine.

Teavet muudatustest ning muud maksualast infot leiab  Maksu-ja Tolliameti kodulehelt  https://www.emta.ee/et/eraklient

 

Volikogu 30.10 istung

Setomaa Vallavolikogu istungil 30.10.2017 valiti Setomaa vallavanemaks Raul Kudre (otsus nr 2), kinnitati Setomaa Vallavalitsuse liikmete arv ja struktuur (otsus nr 3), kinnitati Setomaa Vallavalitsuse koosseis (otsus nr 4), moodustati Setomaa Vallavolikogu alatised komisjonid (otsus nr 5), valiti Setomaa Vallavolikogu alatiste komisjonide esimehed (otsus nr 6), valiti Setomaa Vallavolikogu alatiste komisjonide aseesimehed (otsus nr 7), kehtestati vallavolikogu liikmetele tasu ja hüvituse maksmise kord (määrus nr 1), otsustati vallavanematele ja volikogu esimeestele hüvitise maksmine (otsus nr 8).

Volikogu istung 30.10

Setomaa Vallavolikogu istung toimub 30.10.2017 kell 15:00 Värska kultuurikeskuses alljärgneva päevakorra projektiga

1. Vallavanema valimine – ettekandja Rein Järvelill (eelnõu)

2. Setomaa Vallavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine –  ettekandja vallavanem (eelnõu)

3. Setomaa Vallavalitsuse koosseisu kinnitamine –  ettekandja vallavanem (eelnõu)

4. Setomaa Vallavolikogu alatiste komisjonide moodustamine –  ettekandja Rein Järvelill (eelnõu)

5. Setomaa Vallavolikogu alatiste komisjonide esimeeste valimine –  ettekandja Rein Järvelill (eelnõu)

6. Setomaa Vallavolikogu alatiste komisjonide aseesimeeste valimine –  ettekandja komisjonide esimehed (eelnõu)

7. Vallavolikogu liikmetele tasu ja hüvituse maksmise kord –  ettekandja Rein Järvelill (eelnõu)

8. Vallavanematele ja volikogu esimeestele hüvitise maksmine –  ettekandja Rein Järvelill (eelnõu)

9. Järgmine istung

Eesti Põllumajandusmuuseumi üleskutse

Eesti Põllumajandusmuuseum on võtnud eesmärgiks koguda inimestelt  mälestusi põllumajandusliku ja kodumajandusliku hariduse omandamise kohta. Oleme koostanud ka vastava küsimustiku. Küsimustik (pdf).

Mälestused palume saata või tuua Eesti Põllumajandusmuuseumisse, Pargi 4, Ülenurme 61714, Tartu maakond. Täiendavat infot saab Merlin Lumistelt telefonil 7383818  või e-postil merlin.lumiste@epm.ee

Merlin Lumiste koguhoidja-teadur
Eesti Põllumajandusmuuseum
7 383 818
53828258

 

PÕLLU- JA KODUMAJANDUSLIKU HARIDUSE OMANDAMINE

Põllu- ja kodumajanduslikku haridust on Eesti riigis läbi mitme riigikorra olnud võimalik omandada  arvukates põllu- ja kodumajanduskoolides, kutsekoolides ning tehnikumides. Eesti Põllumajandusmuuseum kutsub üles taolistes koolides põllumajanduslikel ja kodundusalastel erialadel õppinud inimesi üles kirjutama mälestusi oma õpingutest ning saatma neid muuseumile, et neid talletada ja teha avalikult kättesaadavaks praegustele ja tulevastele põlvedele. Kui leidub ka mõni teemakohane ese, foto või dokument, mille annetamisest muuseumile oled huvitatud, siis võid sellest samuti märku anda. Siinkohal esitame suunavaid küsimusi, millele mälestusi üles kirjutades võib tugineda.

 1. Mis koolis Te õppisite? Või läbisite  mõne  vastava kursuse? (Millises koolis olite varem õppinud?)
 2. Millal Te koolis õppisite? Kui vana Te siis olite? Mis eriala te õppisite?
 3. Mis tingis kooli valiku? Kas olid kindlad ootused, mida kooliprogramm peaks pakkuma, milliseid teadmisi ja oskusi õpetama? Kas saite ise kooli valikul kaasa rääkida?
 4. Kas kool oli maksuline?
 5. Kas kooli astumisel nõuti juba enne teatud oskusi ja eelteadmisi? Olid ehk koolikatsed? Kas koolis õppisid kõik ühe programmi järgi või sai aineid valida?
 6. Milliseid oskusi-teadmisi koolilt kõige enam nõuti (mis olid kõige populaarsemad)?
 7. Milline oli kõige parem õpetaja-juhendaja? Mis oli koolis kõige meeldivam? Mis oli hästi korraldatud?
 8. Kõige ebameeldivamast õpetajast – miks ei meeldinud? Millised ained või tegevused ei meeldinud? Mis oleks võinud koolis teisiti olla?
 9. Kas õhkkond koolis oli sõbralik ja vaba või range ja distsiplineeriv? Kas toimus ühisüritusi ja väljasõite?
 10. Kas ja kuidas oli korraldatud  õppeperioodil õpilaste majutus?
 11. Kas oli kehtestatud koolivorm?
 12. Kaua koolis käidi? Kas koolis käimisel oli piiranguid (vanus, abielu vms)? Kas keegi saadeti ka mingil põhjusel ära?
 13. Mida kooli lõpetamise puhul kingiti? Kas kool ka kinkis midagi või premeeris lõpetajaid? Kas on mingeid kooliga seotud mälestusesemeid?
 14. Kas koolis omandatu on hilisemas elus kasuks tulnud? Kas kooli tugevus oli teoreetilist või pigem praktilist laadi? Milliseid koolis omandatud oskusi on kõige enam vaja läinud? Kas on midagi, mille õppimine oli kasutu?
 15. Kuidas tagasivaates kooli hinnata? Kas oleks midagi võinud teisiti teha? Millega seoses kool kõige sagedamini meenub?

 

 

Üleskutse käsitöömeistritele

Võrumaa meistrite jõulueelne käsitöönäitus Toompea lossi vestibüülis on nüüdseks toimunud juba kuueteistkümnel korral. Ka tänavu on avaldatud soovi ja valmisolekut taoline kagunurgale omaste kultuurisugemetega ning traditsiooniks kujunenud näitus-müük korraldada.

Meie kõigi suureks rõõmuks sai Võrumaa Omavalitsuste Liit ka sel aastal Riigikogu juhatuselt nõusoleku Võrumaa käsitöö näitus-müügi organiseerimiseks ning üritus on toimumas 4.-6. detsembril 2017. aastal.

Lähtuvalt meile osaks saanud võimalusest võrumaalaste antvärki Riigikogus esitleda, kutsume Teid, head käsitöölised, üles loovalt kaasa mõtlema ja oma tooteid esitama. Oluline on, et Teie tooted oleksid kvaliteetsed, omanäolised ning uudsed.

Käsitööd saate esitada 26.-28. novembril 2017 Rõuge Kunstikuuri. Näitus-müügile esitatud käsitöökauba osas teostatakse selekteering näituse korraldustoimkonna liikmete poolt.

Täpsemat informatsiooni jagab Teiega:

Lya Veski, tel 5552 3366; e-kiri lyaveski@hot.ee

 

Võrumaa Omavalitsuste Liidu nimel

Mailis Koger

Võrumaa ettevõtlusnädal 02.-06.10

Võrumaa ettevõtlusnädal toimub ajavahemikul 02.10-06.10.2017.a. üleriigilise ettevõtlusnädala raames.
Tule ja osale üritustel!
 
Reede  29.09.2017
9.00-14.00 Õpilasfirmade inspiratsioonipäev
Toimumiskoht: Võru Noortekeskus, Jüri 54, Võru
Korraldaja: SA Võrumaa Arenguagentuur
Info: Terje Moisto, terje@vaa.ee, tel 53091180
Registreerimine läbi koolide.
Üritus on tasuta!
Esmaspäev 02.10.2017
10.00-11.00  Maksumaksja infotund
Toimumiskoht: Eesti Töötukassa Võrumaa osakond, Jüri 19a,Võru
Korraldaja: Maksu- ja Tolliamet

Info: Katrin Truup, katrin.truup@emta.ee, tel 676 4650
Üritus on tasuta, kuid vajalik on eelnev registreerimine.
Registreerimine kuni 28.09.17
Registreeru SIIN
11.00-12.00  Töötukassa infotund „Oskustega töötajad töötukassa toetusel“
Toimumiskoht: Eesti Töötukassa Võrumaa osakond, Jüri 19a,Võru
Korraldaja: Eesti Töötukassa
Info: Anne Hiielo, anne.hiielo@tootukassa.ee, tel 5919 8014

Üritus on tasuta, kuid vajalik on eelnev registreerimine.
Registreerimine kuni 28.09.17
Registreeru SIIN  
 
11.00 – 15.00 Turismipäev
Toimumiskoht: Puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskus TSENTER, Pärna tee 1,Väimela.
Korraldaja: SA Võrumaa Arenguagentuur, SA Põlvamaa Arenduskeskus, MTÜ Setomaa Turism
Info: Kadri Moppel, kadri.moppel@vaa.ee, tel 5331 1919

Üritus on tasuta, kuid vajalik on eelnev registreerimine.
Registreerimine kuni 28.09.17
Registreeru SIIN  

Teisipäev 03.10.2017
9.30 –16.00 Ettevõtluskonverents „Ettevõtja muutuste keerises“
Toimumiskoht: Võru Kultuurimaja Kannel, Liiva 13, Võru
Korraldaja: SA Võrumaa Arenguagentuur
Info: Ivi Martens, ivi@vaa.ee , tel 5349 7303
Konverents on tasuta, kuid vajalik on eelnev registreerimine.
Registreerimine kuni 29.09.17
Registreeru SIIN 

Kolmapäev  04.10.2017
8.30 – 16.00 Võrumaa ettevõtluspäev
Toimumiskoht: Võru Kultuurimaja Kannel, Liiva 13, Võru
Korraldaja: MTÜ Partnerlus, SA Võrumaa Arenguagentuur
Info: Ivi Martens, ivi@vaa.ee , tel 5349 7303
Seminar on tasuta, kuid vajalik on eelnev registreerimine.
Registreerimine kuni 29.09.17
Registreeru SIIN 
11.00-15.00 Noortepäev ”Milliseid noori tööturul vajatakse”
Toimumiskoht: Võru Noortekeskus, Jüri 54, Võru
Korraldaja: Eesti Töötukassa, Võru Noortekeskus
Info: Kristi Randla, Kristi.Randla@tootukassa.ee, tel 51979242
Registreerimine läbi koolide.
Üritus on tasuta!
19.00-21.00 Euroopa filmikohvik esitleb – “Kõige õnnelikum päev Olli Mäki elus”
Toimumiskoht: Kino Kannel, Liiva 13, Võru
Korraldaja: Europe Directi teabekeskus – Võru
Info: Gady Künnapuu, gady.kynnapuu@voru.maavalitsus.ee, tel 78 68 335
Jälgi üritust ka Facebookis: https://www.facebook.com/EuropeDirectVoru
Üritus on tasuta!
Neljapäev 05.10.2017
13.00-17.00 Võru linna ja Võru valla ettevõtete külastus
Toimumiskoht: Kogunemine, Jüri 12, Võru ( Kirikuplatsi parkla), kell 13.00
Korraldaja: Võru Linnavalitsus, Võru Vallavalitsus

Info: Kertu Künnapuu, kertu.kynnapuu@voruvald.ee, tel 524 5631
Üritus on tasuta, kuid vajalik on eelnev registreerimine. Osalejate arv on piiratud (20 osalejat)
Registreerimine kuni 03.10.17
Registreeru SIIN 

 17.30 –22.00 Ettevõtjate tunnustusüritus
Toimumiskoht: Võru Kultuurimaja Kannel, Liiva 13, Võru
Korraldaja: SA Võrumaa Arenguagentuur
Info: Ivi Martens, ivi@vaa.ee , tel 5349 7303
Üritus on tasuta
Üritus on kutsetega!
Reede 06.10.2017
12.30 – 15.00 Foorum . Ettevõtluse arengu võimalused omavalitsustes
Toimumiskoht: Puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskus TSENTER, Pärna tee 1,Väimela.
Korraldaja: Puidutöötlemise-ja mööblitootmise kompetentsikeskus TSENTER, Võrumaa Arenguagentuur

Info: Kaido Mäesalu, kaido@tsenter.ee, tel. 511 2021
Üritus on tasuta, kuid vajalik on eelnev registreerimine.
Registreerimine kuni 03.10.17
Registreeru SIIN 
………………………………………………………………………………………………………………………………..
Kõik üritused on tasuta ja toimuvad eelregistreerimisega. Täiendav info ja registreerimine http://www.eas.ee/ettevotlusnadal/
Korraldajad: Puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskus TSENTER, MTÜ Partnerlus, Võru Vallavalitsus, Maksu- ja Tolliamet, Eesti Töötukassa, Võru Noortekeskus, Võru Linnavalitsus, SA Võrumaa Arenguagentuur, Võru Maavalitsus, Swedbank AS, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus,Europe Directi teabekeskus – Võru
Võrumaa ettevõtlusnädala kontaktisik on Ivi Martens, tel: 5349 7303, e-post: ivi@vaa.ee

Tekstisisene pilt 1     Tekstisisene pilt 2     Tekstisisene pilt 3    Tekstisisene pilt 4

 Tekstisisene pilt 5   Tekstisisene pilt 6  Tekstisisene pilt 8
Tekstisisene pilt 9    Tekstisisene pilt 10     Tekstisisene pilt 11   Tekstisisene pilt 12
     Tekstisisene pilt 15       Tekstisisene pilt 1